Prijzen

Met de prijsstelling van Stackdriver houdt u uw gebruik en uitgaven in de hand. U betaalt namelijk alleen voor wat u gebruikt.

Met de gratis toegewezen hoeveelheden kunt u zonder kosten vooraf of enige verplichtingen meteen aan de slag gaan.

Overzicht van Stackdriver-prijzen

Gratis Stackdriver-producten

Momenteel zijn de volgende Stackdriver-producten kosteloos te gebruiken:

Stackdriver-producten die tegen betaling worden geleverd

Momenteel zijn de volgende Stackdriver-producten tegen betaling te gebruiken:

In deze tabel vindt u een overzicht van de prijzen (zie ook Opmerkingen bij prijzen aan het eind van deze pagina).

Functie Prijs1 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand Ingangsdatum
Logging3 $ 0,50/GiB Eerste 50 GiB per project 1 juli 2018
Gegevens in Monitoring4 $ 0,2580/MiB: 150-100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000-250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: meer dan 250.000 MiB
Alle GCP-statistieken2
Eerste 150 MiB per factureringsaccount
1 juli 2018
API-aanroepen in Monitoring4 $ 0,01/1000 API-aanroepen Eerste 1 miljoen API-aanroepen 1 juli 2018
Verwerking in Trace5 $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken 1 november 2018
Gescande bereiken in Trace5 $ 0,02/miljoen bereiken Eerste 25 miljoen bereiken Nog bekend te maken

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over de functies en prijzen van de Stackdriver-producten:

Uw kosten beheren

Uw actuele gebruiksgegevens vindt u op de pagina Cloud-factureringsrapporten en in de Logging-, Monitoring- en Trace-consoles. Aan de hand van uw actuele gebruik kunt u een redelijke schatting maken van uw toekomstige gebruik en uw Stackdriver-facturen. Zie Uw facturen schatten voor meer informatie.

Zie Vragen over facturering als u vragen over de facturering heeft.

Waarschuwing voor Stackdriver-gebruik

U kunt een waarschuwingsbeleid instellen om uw Stackdriver-gebruik bij te houden en u te waarschuwen als de drempel voor facturering bijna is bereikt. In het voorbeeld staat een waarschuwingsbeleid voor het gebruik van Stackdriver Logging. Als u een waarschuwingsbeleid voor het gebruik van Stackdriver Trace wilt instellen, vervangt u Monthly log bytes ingested door Monthly trace spans ingested.

Als u bijvoorbeeld een waarschuwingsbeleid voor het gebruik van Logging wilt instellen, doet u het volgende:

 1. Ga in de Stackdriver-console naar Alerting > Create a Policy ('Waarschuwingen' > 'Een beleid maken').

  Ga naar 'Create a Policy' ('Een beleid maken')

 2. Klik op Add Condition ('Voorwaarde toevoegen').

 3. Vul in het venster Target ('Doel') de volgende waarden in:

  • Geef Global op in het veld Find resource type and metric ('Resourcetype en statistiek zoeken') en voer vervolgens Monthly log bytes ingested in. Deze statistiek fungeert als meter, waarbij elk punt het totaal aangeeft van de maand tot op heden.
  • Vul bij Aggregation ('Verzamelen') de volgende waarden in:

   • Selecteer in het dropdownmenu Aligner ('Uitlijner') de optie max.
   • Selecteer in het dropdownmenu Reducer ('Reductie') de optie sum ('som').
   • Voer in het vak Alignment Period ('Uitlijnperiode') de waarde 60 in.
  • Selecteer in het dropdownmenu Condition triggers if ('Voorwaarde wordt geactiveerd als') de optie Any time series violates ('Een tijdserie in strijd is met de voorwaarde').

  • Selecteer in het dropdownmenu Condition ('Voorwaarde') de optie is above ('is hoger dan').

  • Geef een waarde op bij Threshold ('Drempel').

  • Selecteer in het dropdownmenu For ('Gedurende') de duur. De duur moet minstens dertig minuten zijn. Dat is de minimale duur die voor Stackdriver Logging wordt aanbevolen voor de statistiek Monthly log bytes ingested.

  Legendagegevens factureren

  De standaardweergave is 1 hour. Als er in het voorgaande uur geen gegevenspunt is, wordt er in de grafiek mogelijk geen lijn weergegeven. Zoom uit naar 1d (één dag) of 1w (één week) om de lijngrafiek te zien.

 4. Klik op Save Condition ('Voorwaarde opslaan'). In het venster Create new alerting policy ('Nieuw waarschuwingsbeleid maken') ziet u de gemaakte voorwaarde.

 5. Vul de secties Notifications ('Meldingen'), Documentation ('Documentatie') en Name ('Naam') van het waarschuwingsbeleid in.

 6. Klik op Save Policy ('Beleid opslaan').

Zie Inleiding tot waarschuwingen voor meer informatie over het instellen van waarschuwingsbeleid.

Informatie over Logging

Voor het berekenen van de prijs wordt door Logging de hoeveelheid logboekgegevens gemeten die door Logging of andere GCP-services wordt geladen en verwerkt. Deze prijs is van toepassing op alle logboekgegevens, behalve logboeken die niet worden gefactureerd.

Functie Prijs 1, 3 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
Logging $ 0,50/GiB Eerste 50 GiB per project

Een project kan alleen meer dan de gratis toegewezen logboekruimte van 50 GiB per maand verwerken als er een geldig factureringsaccount aan dat project gekoppeld is. Op het gebruik van Logging zijn ook bepaalde limieten van toepassing. Zie Quota en limieten voor meer informatie, waaronder informatie over bewaarperioden van gegevens.

Logboeken die niet worden gefactureerd

Logging brengt kosten in rekening voor het aantal logboekgegevens dat de kosteloze toegewezen hoeveelheid voor maandelijkse logboeken overschrijdt. Alle logboeken die door Logging worden ontvangen, tellen mee voor de toewijzingslimiet van logboeken, met de volgende uitzonderingen:

Uw logboekgebruik verminderen

U kunt gebruikmaken van twee gratis services in Logging om uw logboekgebruik te verminderen en logboekitems te behouden die anders misschien verloren zouden gaan:

Met Logboekuitsluiting kunt u logboekitems die overeenkomen met een specifiek filter volledig uitsluiten. Ook kunt u een steekproef uitvoeren op bepaalde berichten, zodat slechts een deel van de berichten in de logboekviewer van Logging wordt weergegeven. Uitgesloten logboekitems tellen niet mee voor uw toegewezen hoeveelheid. U kunt uw uitgesloten logboekitems exporteren om ze buiten Logging te bekijken. Zie Logboeken uitsluiten voor instructies voor het uitsluiten van logboeken.

Met Export van logboeken kunt u logboekitems uit Logging exporteren voordat deze worden verwijderd omdat u uw toegewezen hoeveelheid logboeken heeft overschreden of u heeft aangegeven dat de logboekitems moeten worden uitgesloten. Er zijn geen Stackdriver-kosten voor het exporteren van logboeken, maar er worden wel kosten in rekening gebracht door de services die u gebruikt om de geëxporteerde logboeken te ontvangen. Zie Logboeken exporteren voor instructies voor het exporteren van logboeken.

U kunt de verwerking van alle logboeken ook direct uitschakelen. Zie De verwerking van alle logboeken stoppen voor instructies.

Informatie over Monitoring

Statistische gegevens uit GCP-statistieken worden niet gefactureerd.

Statistische gegevens die niet afkomstig zijn uit GCP-statistieken, worden op basis van het verwerkte volume in rekening gebracht. De volgende statistische gegevens zijn niet afkomstig uit GCP-statistieken:

Statistische gegevens worden geordend in tijdseries. Elke tijdserie bevat een naam, een reeks gegevenspunten, een ID voor de gecontroleerde resource en waarden voor elk van de statistieklabels. De waarden voor de statistieklabels tellen niet mee voor uw verwerkte volume. Het aantal en het type gegevenspunten in uw tijdserie tellen wel mee voor uw verwerkte volume. De verwerkingskosten voor een scalair gegevenstype bedragen 8 bytes. Voor een distributiegegevenstype bedragen deze kosten 80 bytes.

API-aanroepen om tijdseriegegevens te schrijven worden niet gefactureerd. API-aanroepen om tijdseriegegevens op te vragen worden voor een nominaal tarief in rekening gebracht nadat de limiet voor de gratis toegewezen hoeveelheid is bereikt.

Uptimechecks (inclusief statistische gegevens van uptimechecks), geavanceerde waarschuwingen en meldingen worden niet in rekening gebracht en zijn voor iedereen beschikbaar.

Functie Prijs 1, 4 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
GCP-statistieken2 Gratis Onbeperkt
Andere statistieken dan GCP-statistieken $ 0,2580/MiB: 150-100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000-250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: meer dan 250.000 MiB
Eerste 150 MiB per factureringsaccount
API-gebruik (lezen) $ 0,01/1000 API-aanroepen Eerste 1 miljoen API-aanroepen
API-gebruik (schrijven) Gratis Onbeperkt

Op uw gebruik van Monitoring zijn ook bepaalde limieten van toepassing. Zie Quota en limieten voor meer informatie, waaronder informatie over bewaarperioden van gegevens.

Voorbeelden van prijzen

De volgende voorbeelden laten zien hoe u een schatting kunt maken van de kosten voor het verzamelen van statistische gegevens. Ze zijn bedoeld om een beeld te geven van de nieuwe prijzen voor statistieken. Voor uitgebreide schattingen gebruikt u de prijscalculator.

Het basisscenario is als volgt: u heeft een aantal gecontroleerde resources (zoals Compute Engine, Google Kubernetes Engine of App Engine) die elke maand gegevens vanuit een aantal statistieken schrijven.

De variabelen in de scenario's omvatten:

 • Het aantal resources
 • Het aantal statistieken
 • Of de statistieken GCP-statistieken zijn of niet
 • De snelheid waarmee de gegevens worden geschreven

Algemene achtergrond

In de volgende prijsvoorbeelden wordt aangenomen dat elk verwerkt statistisch gegevenspunt van het type 'dubbel', 'int64' of 'booleans' is. Als u de prijs berekent, tellen deze gegevenspunten als 8 bytes.

Een maand bevat ongeveer 730 uur (365 dagen / 12 maanden * 24 uur), of 43.800 minuten.

Voor één statistiek die gegevens schrijft met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut gedurende één maand geldt:

 • Het totale aantal gegevenspunten is: 43.800
 • Het totale verwerkte volume is:
  • 350.400 bytes (43.800 gegevenspunten * 8 bytes)
  • 0,33416748 MiB (350.400 bytes / 1.048.576 bytes/MiB)

Voor één statistiek die gegevens schrijft met een snelheid van 1 gegevenspunt per uur gedurende één maand geldt:

 • Het totale aantal gegevenspunten is: 730
 • Het totale verwerkte volume is:
  • 5840 bytes (730 gegevenspunten * 8 bytes)
  • 0,005569458 MiB (5840 bytes / 1.048.576 bytes/MiB)

De kosten van de statistieken worden als volgt berekend:

Functie Tarief ($/MiB) Gratis toegewezen hoeveelheid per maand
Alle GCP-statistieken Gratis Onbeperkt
Agentstatistieken,
door gebruikers gedefinieerde statistieken
en AWS-statistieken
$ 0,2580/MiB: 150-100.000 MiB
$ 0,1510/MiB: 100.000-250.000 MiB
$ 0,0610/MiB: meer dan 250.000 MiB
Eerste 150 MiB

Een andere manier om naar de prijzen voor statistieken buiten GCP te kijken, is door de verwerking op te tellen. Dit is handig om te begrijpen hoe de kosten per maand worden berekend:

MiB verwerkt Tarief ($/MiB)
De eerste 150 0,00
De volgende 99.850 0,258
De volgende 150.000 0,151
Meer dan 250.000 0,061

Voorbeelden

Scenario 1: U heeft 1000 resources die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn uitsluitend GCP-statistieken, die worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 25.063 MiB = 0,33416748 MiB per statistiek * 75.000 (1000 resources * 75 statistieken)
 • Geschatte kosten per maand: $ 0,00 (GCP-statistieken zijn gratis inbegrepen)
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
onbeperkt 0,00 $ 0,00
Totaal 25.063 $ 0,00

Scenario 2: U heeft 1000 resources, die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn andere statistieken dan GCP-statistieken. Ze worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 25.063 MiB (hetzelfde als hierboven)
 • Geschatte kosten per maand: $ 6427,55
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
24.913 0,258 $ 6427,55
Totaal 25.063 $ 6427,55

Scenario 3: U heeft 1000 resources die elk 75 statistieken schrijven. Dat zijn andere statistieken dan GCP-statistieken. Ze worden geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per uur.

 • Maandelijkse verwerking: 418 MiB = 0,005569458 MiB per statistiek * 75.000
 • Geschatte kosten per maand: $ 69,14
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
267 0,258 $ 69,14
Totaal 417 $ 69,14

Scenario 4: U heeft 1 resource die 500.000 statistieken schrijft. Dat zijn andere statistieken dan GCP-statistieken. Ze worden elk geschreven met een snelheid van 1 gegevenspunt per minuut.

 • Maandelijkse verwerking: 167.084 MiB = 0,33416748 MiB per statistiek * 500,000
 • Geschatte kosten per maand: $ 35.890,98
MiB verwerkt Tarief ($/MiB) Kosten ($)
150 0,00 $ 0,00
99.850 0,258 $ 25.761,30
67.084 0,151 $ 10.129,68
Totaal 167.084 $ 35.890,98

Informatie over Trace

Bij Trace worden de kosten gebaseerd op het aantal verwerkte en gescande traceringslogboekbereiken:

Functie Prijs5 Gratis toegewezen hoeveelheid per maand Ingangsdatum
Bereiken verwerkt in Trace $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken 1 november 2018
Bereiken gescand in Trace $ 0,02/miljoen bereiken Eerste 25 miljoen bereiken Nog bekend te maken

Voor het gebruik en het bewaren van Trace-gegevens zijn bepaalde limieten van toepassing. Zie Quota en limieten voor meer informatie.

Voorbeelden van prijzen

 • Als u in een maand 2 miljoen bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 0. (De eerste 2,5 miljoen verwerkte bereiken in een maand zijn gratis.)
 • Als u in een maand 14 miljoen bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 2,30. (De eerste 2,5 miljoen verwerkte bereiken in een maand zijn gratis. De kosten voor de resterende bereiken worden berekend als 11,5 miljoen bereiken * $ 0,20 = $ 2,30.)
 • Als u in een maand 1 miljard bereiken verwerkt, bedragen de kosten $ 199. (De eerste 2,5 miljoen bereiken in een maand zijn gratis. De kosten van de resterende bereiken worden berekend als 997,5 miljoen bereiken * $ 0,20 = $ 199.)

Uw gebruik in Trace bijhouden

Als u het totaal aantal verwerkte traceringslogboekbereiken voor de huidige maand en de voorgaande maand wilt bekijken, gaat u naar Trace Overzicht. Zie Uw factureringsgegevens bekijken voor meer informatie.

Raadpleeg Gedetailleerd Stackdriver-gebruik weergeven in Verkenner voor statistieken voor meer informatie, als u het aantal verwerkte traceringslogboekbereiken wilt bekijken, afgezet tegen de tijd.

U kunt daarnaast een waarschuwingsbeleid instellen voor de statistiek Monthly trace spans ingested.

Uw gebruik in Trace verminderen

Als u het verwerkingsvolume van traceringslogboekbereiken wilt regelen, kunt u de samplingsnelheid van uw traceringslogboek zo instellen dat het aantal traceringslogboeken dat u nodig heeft voor prestatieanalyses in balans is met de kosten die voor u acceptabel zijn.

In systemen met veel verkeer is het voor de meeste klanten voldoende om maar 1 op de 1000 transacties te samplen, of zelfs 1 op de 10.000, om over genoeg informatie te beschikken voor prestatieanalyses.

De samplingsnelheid wordt geconfigureerd met de Stackdriver Trace-clientbibliotheken.

Veelgestelde vragen

Hoeveel moet ik betalen voor het gebruik van Stackdriver?

Zie Uw facturen schatten om een schatting te maken van de Stackdriver-kosten.

Zie Vragen over facturering als u vragen over de facturering heeft.

Hoe krijg ik meer inzicht in de details van mijn gebruik?

Er zijn verschillende statistieken waarmee u in Verkenner voor statistieken meer inzicht krijgt in de volumes van uw logboeken en statistieken. Zie Gedetailleerd Stackdriver-gebruik weergeven in Verkenner voor statistieken voor meer informatie.

Als u een nog gedetailleerdere analyse van uw logboekgebruik wilt, kunt u in Cloud Datalab het logboekvolume analyseren met statistieken op basis van logboeken. Lees deze GCP-blogpost voor meer informatie.

Welke invloed hebben werkruimten op de facturering?

Meestal hebben werkruimten geen invloed op de facturering. Kosten voor logboeken en statistieken worden in rekening gebracht voor het GCP-project dat de gegevens ontvangt. Het maakt niet uit of er een werkruimte aan het project is gekoppeld.

Bij de controle van AWS-accounts moet u een werkruimte gebruiken om te beschikken over een AWS-connectorproject voor het AWS-account. Het connectorproject bevat de logboeken en controlegegevens van het AWS-account.

Wat gebeurt er als ik de gratis toegewezen hoeveelheid overschrijd?

Er worden voor Stackdriver-projecten automatisch kosten in rekening gebracht voor het gebruik dat de gratis toegewezen hoeveelheid overschrijdt. U verliest geen logboeken of statistieken. Zie Uw facturen schatten om meer inzicht te krijgen in de mogelijke kosten.

U kunt een waarschuwingsbeleid instellen om uw Stackdriver-gebruik bij te houden en u te waarschuwen als de drempel voor facturering bijna is bereikt.

Ik gebruik een groot aantal GCP-logboeken in mijn project(en) niet. Ik ben bang dat er kosten in rekening worden gebracht voor deze logboeken. Hoe kan ik dit voorkomen?

U kunt logboeken uitsluiten om te bepalen welke logboeken worden verwerkt in Logging. Zie Uw gebruik van logboeken verminderen voor meer informatie.

Ontvangen de services die logboeken naar mijn project verzenden een foutmelding wanneer er logboeken zijn uitgesloten?

Nee. Services die logboekitems verzenden, kunnen niet vaststellen of de logboekitems worden verwerkt door Logging of niet.

Worden er voor Virtual Private Cloud-stroomlogboeken twee keer kosten in rekening gebracht?

Als u uw VPC-stroomlogboeken naar Logging stuurt, worden de kosten voor het genereren van VPC-stroomlogboeken kwijtgescholden en zijn alleen de Logging-kosten van toepassing. Als u echter uw VPC-stroomlogboeken verzendt en vervolgens uitsluit van Logging, zijn de kosten voor VPC-stroomlogboeken van toepassing. Zie de GCP-prijscalculator voor netwerken voor meer informatie.

Opmerkingen bij prijzen

1 Als u de prijs berekent, worden alle eenheden (zoals MB en GB) uitgedrukt in binaire waarden. 1 MB is bijvoorbeeld 220 bytes. 1 GB is 230 bytes.Deze binaire eenheden worden ook wel respectievelijk mebibyte (MiB) en gibibyte (GiB) genoemd. Soms worden MB en MiB door elkaar gebruikt, net als GB en GiB.

2 Er zijn geen kosten verbonden aan GCP-statistieken die worden gemeten met een snelheid tot 1 gegevenspunt per minuut. Dit is momenteel de hoogste resolutie. Mogelijk worden in de toekomst kosten in rekening gebracht voor statistieken met een hogere resolutie.

3 In Stackdriver Logging worden toegewezen hoeveelheden en verbruik berekend per GCP-project.Een project kan alleen meer dan de gratis toegewezen logboekruimte van 50 GiB verwerken als er een geldig factureringsaccount aan dat project gekoppeld is.

4 In Stackdriver Monitoring worden toegewezen hoeveelheden en verbruik berekend per factureringsaccount. Er is geen limiet voor het aantal GCP-projecten in een factureringsaccount.

5 In Stackdriver Trace worden toegewezen hoeveelheden en verbruik berekend per factureringsaccount. Er is geen limiet voor het aantal GCP-projecten in een factureringsaccount. De prijzen voor Stackdriver Trace-bereiken gelden niet voor bereiken die zijn gegenereerd met App Engine Standard. Er worden voor deze bereiken geen kosten in rekening gebracht. Voor de verwerking van traceringslogboekbereiken die zijn gemaakt met instrumentatie die u aan uw App Engine Standard-app toevoegt, worden wel kosten in rekening gebracht.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Stackdriver Documentation