ราคาของชุดเครื่องมือการดําเนินการของ Google Cloud

ราคาสําหรับชุดการดําเนินการของ Google Cloud ช่วยให้คุณควบคุมการใช้งานและการใช้จ่ายได้ ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องมือการดําเนินการของ Google Cloud จะตั้งราคาตามปริมาณข้อมูล คุณใช้ส่วนที่จัดสรรการใช้งานข้อมูลฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งานโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือสัญญาล่วงหน้าได้

ตารางต่อไปนี้จะสรุปข้อมูลราคาสําหรับ Cloud Logging, Cloud Monitoring และ Cloud Trace

สรุปราคาของ Cloud Logging

ฟีเจอร์ ราคา1 การจัดสรรฟรีต่อเดือน วันที่มีผล
การบันทึกการนําเข้า $0.50/GiB 50 GiB/โปรเจ็กต์แรก 1 กรกฎาคม 2018
การบันทึกพื้นที่เก็บข้อมูล $0.01/GiB สําหรับบันทึกที่มีการเก็บรักษาในช่วง 30 วันที่ผ่านมา บันทึกที่เก็บไว้สําหรับระยะเวลาเก็บรักษาเริ่มต้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 2021

สรุปราคาของ Cloud Monitoring

ฟีเจอร์ ราคา1 การจัดสรรฟรีต่อเดือน วันที่มีผล
การตรวจสอบข้อมูล $0.2580/MiB: 150–100,000 MiB
$0.1510/MiB: 100,000–250,000 MiB
$0.0610/MiB: >250,000 MiB
เมตริก GCP ทั้งหมด2
บัญชี 150 MiB แรกต่อบัญชีสําหรับเมตริกที่เรียกเก็บเงินได้
1 กรกฎาคม 2018
การตรวจสอบการเรียก API $0.01/1,000 การเรียก API การอ่าน (เขียนการเรียก API ฟรี) การเรียก API การอ่าน 1 ล้านรายการแรกต่อบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 1 กรกฎาคม 2018

สรุปราคาของ Cloud Trace

ฟีเจอร์ ราคา การจัดสรรฟรีต่อเดือน วันที่มีผล
การนําเข้าการติดตาม $0.20/มิลลิวินาทีที่ครอบคลุม 2.5 ล้านครั้งแรก 1 พฤศจิกายน 2018

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ชุดปฏิบัติการของ Google Cloud ได้ที่ส่วนต่อไปนี้ของหน้านี้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับราคา Anthos ที่ Anthos

การดูการใช้งาน

หากต้องการดูการใช้งานปัจจุบัน ให้ไปที่หน้ารายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud ของ Google Cloud Console

ไปที่ Cloud Billing

คุณประมาณใบเรียกเก็บเงินได้โดยใช้เครื่องคํานวณราคา ซึ่งอิงตามข้อมูลการใช้งานปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาการกําหนดค่าที่อินสแตนซ์ VM ทุกรายการของ Compute Engine จะสร้างบันทึกที่เรียกเก็บเงินได้ 10 GiB และ 20 MiB จาก เมตริกที่เรียกเก็บเงินได้ต่อเดือน การใช้เครื่องคํานวณราคาช่วยให้คุณระบุค่าใช้จ่ายที่คาดไว้ของ Cloud Monitoring และ Cloud Logging ได้ ดังนี้

VM 1 รายการ VM 10 รายการ VM 100 รายการ VM 1,000 รายการ
ค่าใช้จ่ายเมตริกต่อเดือน 0.00 บาท 480 บาท 13,384.30 บาท 171,384.90 บาท
ค่าใช้จ่ายการบันทึกต่อเดือน 0.00 บาท 750 บาท 13,750 บาท 137,575.00 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.00 บาท 379.00 THB 27,656.90 บาท 320,001.90 บาท

การกําหนดค่าการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน

หากต้องการรับการแจ้งเตือนหากการเรียกเก็บเงินที่เรียกเก็บเงินได้หรือที่คาดการณ์ไว้เกินงบประมาณ ให้สร้างการแจ้งเตือนโดยใช้หน้างบประมาณและการแจ้งเตือนของ Google Cloud Console

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Cloud Console โดยทําดังนี้
  ลงชื่อเข้าใช้ Cloud Console
 2. เปิดเมนูการนําทางของคอนโซล แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน หากคุณมีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud มากกว่า 1 บัญชี ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากต้องการจัดการการเรียกเก็บเงินใน Cloud สําหรับโปรเจ็กต์ปัจจุบัน ให้เลือกไปที่บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์
  • หากต้องการค้นหาบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud อื่น ให้เลือกจัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการกําหนดงบประมาณ
 3. เลือกงบประมาณและการแจ้งเตือนในเมนูการนําทาง
 4. คลิก สร้างงบประมาณ
 5. กรอกข้อความงบประมาณ ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณเลือกโปรเจ็กต์และผลิตภัณฑ์ Google Cloud แล้วสร้างงบประมาณสําหรับชุดค่าผสมนั้น โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายถึง 50%, 90% และ 100% ของงบประมาณ หากต้องการดูเอกสารประกอบฉบับสมบูรณ์ โปรดดูการแจ้งเตือนงบประมาณและงบประมาณ

Cloud Logging

ราคาของ Cloud Logging จะมุ่งเน้นที่ที่เก็บข้อมูลบันทึก ซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์ Logging ที่นําเข้าและจัดเก็บข้อมูลบันทึก

การบันทึกค่าบริการของข้อมูลบันทึกที่เกินส่วนที่จัดสรรรายเดือนฟรีสําหรับการนําเข้าและพื้นที่เก็บข้อมูล

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลต่อไปนี้

 • อธิบายการจัดสรรการส่งผ่านข้อมูลฟรี
 • อธิบายส่วนที่จัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี
 • กําหนดกรณีที่อาจมีการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Logging
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลดค่าใช้จ่ายในการส่งผ่านข้อมูล Cloud Logging
 • กําหนดการตั้งค่าสําหรับนโยบายการแจ้งเตือนที่แจ้งเตือนคุณเมื่อการนําเข้า Cloud Logging ถึงเกณฑ์

ดูข้อมูลราคาได้ที่ราคาของ Cloud Logging

สําหรับขีดจํากัดที่ใช้กับการบันทึกของคุณ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล โปรดดูโควต้าและขีดจํากัด

หากต้องการดูและทําความเข้าใจข้อมูลการใช้งาน Cloud Logging โปรดดูการประมาณการเรียกเก็บเงิน

ทําความเข้าใจพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์

สําหรับโครงการระบบคลาวด์แต่ละโครงการ Logging จะสร้างที่เก็บข้อมูลบันทึก 2 รายการโดยอัตโนมัติ ได้แก่ _Required และ _Default

สําหรับที่เก็บข้อมูล 2 รายการนี้ Logging จะสร้างซิงก์บันทึกชื่อ _Required และ _Default โดยอัตโนมัติซึ่งกําหนดเส้นทางบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลที่มีชื่อตรงกัน คุณปิดใช้หรือแก้ไขซิงก์ _Required ไม่ได้ คุณปิดใช้หรือแก้ไขซิงก์ _Default ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ที่เก็บข้อมูล _Default นําเข้าบันทึก

นอกจากนี้ คุณยังสร้างที่เก็บข้อมูลบันทึกที่ผู้ใช้กําหนดในโครงการ Cloud และกําหนดค่าซิงก์เพื่อกําหนดเส้นทางบันทึกต่างๆ ร่วมกันได้ รวมถึงโครงการระบบคลาวด์ในองค์กร Google Cloud ไปยังที่เก็บข้อมูลเหล่านี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลและซิงก์ Cloud Logging ที่ภาพรวมของพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Logging

ราคาการส่งผ่านข้อมูล

สําหรับราคา ใน Cloud Logging การนําเข้าหมายถึงกระบวนการเขียนข้อมูลไปยัง Cloud Logging API และกําหนดเส้นทางไปยังที่เก็บข้อมูลบันทึก

การบันทึกค่าบริการของข้อมูลบันทึกที่เกินส่วนที่จัดสรรสําหรับการส่งผ่านข้อมูลฟรีรายเดือน ยกเว้นบันทึกที่นําเข้าไปยังที่เก็บข้อมูล _Required ค่าใช้จ่ายในการส่งผ่านข้อมูลจะไม่มีผลกับบันทึกที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลบันทึก _Required

อาจมีการเรียกเก็บเงินสําหรับการนําเข้ารายการบันทึกเดียวกันหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น หากซิงก์กําหนดเส้นทางรายการบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลบันทึก 3 รายการ โดยการนําเข้ารายการบันทึกดังกล่าวจะนับรวมในการจัดสรรการส่งผ่านข้อมูล 3 ครั้ง

การส่งผ่านข้อมูลฟรีด้วยที่เก็บข้อมูล _Required

Cloud Logging จะกําหนดเส้นทางบันทึกบางรายการที่แสดงด้านล่างลงในที่เก็บข้อมูล _Required โดยอัตโนมัติ คุณลบที่เก็บข้อมูลนี้หรือจะหยุดการนําเข้าที่เก็บข้อมูลไม่ได้ ดังนั้น การนําเข้าบันทึกต่อไปนี้ไปยังที่เก็บข้อมูล _Required จะไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่นับรวมในการนําเข้าการนําเข้าบันทึกรายเดือน

ราคาพื้นที่เก็บข้อมูล

สําหรับการกําหนดราคาใน Cloud Logging พื้นที่เก็บข้อมูลหมายถึงข้อมูลบันทึกที่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลบันทึก

Cloud Logging มีพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสําหรับบันทึกที่นําเข้าทั้งหมด ไม่ว่าที่เก็บข้อมูลบันทึกใดจะเก็บที่เก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 30 วันแรก

หากคุณกําหนดค่าการเก็บรักษาที่กําหนดเองในที่เก็บข้อมูลบันทึกที่ผู้ใช้กําหนดหรือที่เก็บข้อมูล _Default และขยายระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลบันทึกนานกว่าการเก็บรักษาเริ่มต้น ระยะเวลา แล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

ค่าใช้จ่ายสําหรับพื้นที่เก็บข้อมูลจะไม่มีผลกับบันทึกที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลบันทึก _Required โปรดทราบว่าหากคุณกําหนดเส้นทางสําเนาของบันทึกเดียวกันไปยังที่เก็บข้อมูลอื่นและเก็บไว้นานกว่า 30 วัน ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีผล

ระบบอาจเรียกเก็บเงินค่าจัดเก็บรายการบันทึกเดียวกันหลายครั้ง เช่น หากซิงก์กําหนดเส้นทางรายการบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลบันทึก _Default และไปยังที่เก็บข้อมูลบันทึกที่ผู้ใช้กําหนด และคุณกําหนดค่าการเก็บรักษาสําหรับที่เก็บข้อมูลเหล่านั้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา พื้นที่เก็บข้อมูลสําหรับรายการจะนับ 2 เท่า จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

การลดการนําเข้าบันทึก

Logging ช่วยให้คุณระบุและยกเว้นรายการบันทึกด้วยตนเองจากโครงการ Google Cloud ได้ ซึ่งจะเป็นการลดการนําเข้า Cloud Logging

หากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าใน Cloud Logging ให้กําหนดค่าตัวกรองการยกเว้นบนซิงก์ที่เก็บข้อมูลบันทึก และพิจารณาว่าจะกําหนดเส้นทางบันทึกไปยังนอก Cloud Logging เพื่อเก็บสิทธิ์เข้าถึงเหล่านั้นไหม

คุณอาจเพิ่มตัวกรองการยกเว้นลงในซิงก์บันทึกเพื่อยกเว้นรายการบันทึกที่ตรงกันหรือเพื่อแสดงตัวอย่างรายการบันทึกบางรายการที่มี Cloud Logging เพียงเปอร์เซ็นต์ของรายการบันทึกที่ตรงกันเท่านั้น ไม่ได้นําเข้ารายการบันทึกที่ยกเว้น จึงไม่มีผลต่อการจัดสรรการส่งผ่านข้อมูล โปรดดูวิธีตั้งค่าตัวกรองการยกเว้นที่หัวข้อการยกเว้นบันทึก

หากต้องการเก็บสิทธิ์เข้าถึงบันทึกนอก Logging คุณยังใช้ซิงก์บันทึกเพื่อกําหนดเส้นทางรายการบันทึกจาก Cloud Logging ไปยังปลายทาง Google Cloud ที่รองรับ เช่น ที่เก็บข้อมูล Cloud Storage, ชุดข้อมูล BigQuery หรือ หัวข้อ Pub/Sub การเรียกเก็บเงินสําหรับบันทึกการกําหนดเส้นทางจะไม่มีการเรียกเก็บเงิน แต่บริการ Google Cloud ที่ได้รับบันทึกจะเรียกเก็บเงินจากคุณสําหรับการใช้งาน โปรดดูวิธีกําหนดเส้นทางบันทึกนอก Cloud Logging ที่หัวข้อการส่งออกบันทึก

เมตริกตามบันทึก

เมตริกตามบันทึกที่ระบบกําหนดจะมีให้สําหรับโปรเจ็กต์ Google Cloud ทั้งหมดและไม่มีการเรียกเก็บเงิน

เมตริกตามบันทึกที่ผู้ใช้กําหนดเป็นคลาสของเมตริกที่กําหนดเองของ Cloud Monitoring และมีค่าบริการ โปรดดูรายละเอียดราคาที่หัวข้อเมตริกที่เรียกเก็บเงินได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภาพรวมของเมตริกตามบันทึก

การนําเข้าไบต์รายเดือนของการนําเข้าการแจ้งเตือน

หากต้องการสร้างนโยบายการแจ้งเตือนที่จะทริกเกอร์เมื่อไบต์ของบันทึกรายเดือนที่นําเข้าเกินขีดจํากัดที่ผู้ใช้กําหนดสําหรับ Cloud Logging ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

ช่องเป้าหมาย
ช่อง

ค่า
Resource type Global
Metric Monthly log bytes ingested
Filter
Aggregator sum
Period 60 m
Advanced Aggregation Aligner: max
แผงการกําหนดค่า
ช่อง

ค่า
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold คุณต้องกําหนดค่าที่ยอมรับได้
For ค่าขั้นต่ําที่ยอมรับได้คือ 30 นาที

Cloud Monitoring

การตรวจสอบการเรียกเก็บเงินสําหรับปริมาณข้อมูลเมตริกที่นําเข้ามาเกินส่วนที่จัดสรรเมตริกรายเดือนฟรี และสําหรับการเรียกการอ่าน Cloud Monitoring API ที่เกินการจัดสรร API รายเดือนฟรี เมตริกที่ชาร์จไม่ได้และการเรียกใช้การเขียน Cloud Monitoring API จะไม่นับรวมในขีดจํากัดของการจัดสรร ส่วนนี้จะให้ข้อมูลต่อไปนี้

 • กําหนดเมตริกที่เรียกเก็บเงินได้และเรียกเก็บเงินไม่ได้
 • ระบุตัวอย่างการกําหนดราคา

ดูข้อมูลราคาปัจจุบันได้ที่ราคาของ Cloud Monitoring

ดูขีดจํากัดที่ใช้กับการใช้ Monitoring ได้ในโควต้าและขีดจํากัด

หากต้องการดูการใช้งานปัจจุบัน ให้ไปที่หน้ารายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud หรือหน้าการตั้งค่าการตรวจสอบของ Google Cloud Console

ไปที่การตั้งค่าการตรวจสอบ

คุณประมาณการเรียกเก็บเงินได้ตามข้อมูลการใช้งานปัจจุบัน

เมตริกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้

ข้อมูลเมตริกจาก Google Cloud, Anthos และ Knative จะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เมตริกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ (ฟรี) มีดังนี้

เมตริกที่เรียกเก็บเงินได้

ข้อมูลเมตริกทั้งหมด ยกเว้นเมตริกที่แสดงในส่วนเมตริกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ จะมีการเรียกเก็บเงินและกําหนดราคาโดยปริมาณที่นําเข้า เมตริกที่เรียกเก็บเงินได้มีดังต่อไปนี้

เมื่อชาร์จข้อมูลเมตริกได้ จํานวนและประเภทของจุดข้อมูลในอนุกรมเวลาจะรวมอยู่ในปริมาณที่นําเข้า ค่าสําหรับป้ายกํากับเมตริกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรมเวลาไม่ได้มีส่วนทําให้วอลุ่มที่นําเข้า วอลุ่มการส่งผ่านข้อมูลสําหรับประเภทข้อมูลสเกลาร์คือ 8 ไบต์ และสําหรับข้อมูลประเภทการกระจายคือ 80 ไบต์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมตริกที่นําเข้า

คุณสร้างการแจ้งเตือนตามเมตริกรายเดือนที่นําเข้าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะสร้างการแจ้งเตือนสําหรับค่าใช้จ่าย Cloud Monitoring ได้ โปรดดูข้อมูลที่หัวข้อการกําหนดค่าการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีดูค่าประมาณค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลเมตริก เนื้อหาเหล่านี้มีไว้เพื่อแสดง ราคาเมตริกใหม่ สําหรับค่าประมาณที่ครอบคลุม ให้ใช้เครื่องคํานวณราคา หากเข้าถึงเครื่องมือนี้ ให้ไปที่ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องมือการดําเนินการของ Google Cloud เพื่อป้อนข้อมูลเมตริก การบันทึก และการติดตาม

สถานการณ์พื้นฐานมีดังนี้ คุณมีทรัพยากรที่มีการตรวจสอบจํานวนหนึ่ง เช่น Compute Engine, Google Kubernetes Engine หรือ App Engine ซึ่งกําลังเขียนข้อมูลจากเมตริกบางรายการ เดือน

ตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่

 • จํานวนทรัพยากร
 • จํานวนเมตริก
 • เมตริกนั้นเป็นเมตริกของ Google Cloud หรือไม่
 • อัตราที่ใช้เขียนข้อมูลเมตริก

ตัวอย่างในส่วนนี้มีไว้สําหรับราคา Monitoring ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป

พื้นหลังทั่วไป

ในตัวอย่างราคาต่อไปนี้ เราถือว่าจุดข้อมูลเมตริกแต่ละรายการที่นําเข้านั้นเป็นประเภท Double, int64 หรือบูลีน ซึ่งนับเป็น 8 ไบต์สําหรับ เครื่องมือตรวจสอบราคา ในแต่ละเดือน มีประมาณ 730 ชั่วโมง (365 วัน / 12 เดือน * 24 ชั่วโมง) หรือ 43,800 นาที

สําหรับเมตริกการเขียนข้อมูล 1 รายการในอัตรา 1 จุดข้อมูล/นาทีเป็นเวลา 1 เดือน

 • จุดข้อมูลรวมคือ 43,800
 • ปริมาณที่ส่งผ่านทั้งหมดคือ
  • 350,400 ไบต์ (43,800 จุดข้อมูล * 8 ไบต์)
  • 0.33416748 MiB (350,400 ไบต์ / 1,048,576 ไบต์/MiB)

สําหรับเมตริกการเขียนข้อมูล 1 รายการในอัตรา 1 จุดข้อมูล/ชั่วโมงเป็นเวลา 1 เดือน

 • จุดข้อมูลรวมคือ 730
 • วอลุ่มที่นําเข้าทั้งหมด:
  • 5,840 ไบต์ (730 จุดข้อมูล * 8 ไบต์)
  • 0.005569458 เมบิไบต์ (5,840 ไบต์ / 1,048,576 ไบต์/MiB)

ตัวอย่าง

สถานการณ์ 1: คุณมีทรัพยากร 1,000 รายการ โดยแต่ละรายการเขียนเมตริก 75 รายการ เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริก Google Cloud เท่านั้น โดยเขียนในอัตรา 1 จุดข้อมูล/นาที

 • การส่งผ่านข้อมูลรายเดือน: 25,063 MiB: 0.33416748 MiB สําหรับเมตริกเดียว * 75,000 (นั่นคือ ทรัพยากร 1,000 รายการ เมตริก 75 รายการ)
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ: $0.00 (รวมเมตริกของ Google Cloud ฟรี)
นําเข้า MiB อัตรา ($/MiB) ค่าใช้จ่าย ($)
ไม่จำกัด 0.00 0.00 บาท
รวม 25,063 ครั้ง 0.00 บาท

สถานการณ์ที่ 2: คุณมีทรัพยากร 1,000 รายการ โดยแต่ละรายการเขียนเมตริกที่กําหนดเอง 75 รายการ เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริกที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งเขียนที่อัตรา 1 จุดข้อมูล/นาที

 • การนําเข้ารายเดือน: 25,063 MiB (เหมือนกันกับด้านบน)
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ: 182,725.50 บาท
นําเข้า MiB อัตรา ($/MiB) ค่าใช้จ่าย ($)
150 0.00 0.00 บาท
24,913 ครั้ง 0.258 184,505.50 บาท
รวม 25,063 ครั้ง 184,505.50 บาท

สถานการณ์ที่ 3: คุณมีทรัพยากร 1,000 รายการ โดยแต่ละรายการเขียนเมตริกที่กําหนดเอง 75 รายการ นี่คือเมตริกที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งเขียนในอัตรา 1 จุดข้อมูล/ชั่วโมง

 • การนําเข้ารายเดือน: 418 MiB = 0.005569458 MiB สําหรับ 1 เมตริก * 75,000
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ: 1,994.90 บาท
นําเข้า MiB อัตรา ($/MiB) ค่าใช้จ่าย ($)
150 0.00 0.00 บาท
267 0.258 2,324.90 บาท
รวม 417 2,324.90 บาท

สถานการณ์ที่ 4: คุณมีทรัพยากร 1 รายการที่เขียนเมตริกได้ 500,000 รายการ เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริกที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งเขียนเป็นอัตรา 1 จุดข้อมูล/นาที

 • การนําเข้ารายเดือน: 167,084 MiB: 0.33416748 MiB สําหรับเมตริกเดียว * 500,000
 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน: 35,890.98
นําเข้า MiB อัตรา ($/MiB) ค่าใช้จ่าย ($)
150 0.00 0.00 บาท
99,850 0.258 773,905.90 บาท
67,084 ครั้ง 0.151 327,289.80 บาท
รวม 167,084 ครั้ง 1,374,001.90 บาท

Error Reporting

สําหรับข้อมูลราคาปัจจุบัน โปรดดู ข้อผิดพลาดในการรายงานข้อผิดพลาด

สําหรับข้อจํากัดที่ใช้กับการรายงานข้อผิดพลาด โปรดดูโควต้าและขีดจํากัด

โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องบนคลาวด์

ดูข้อมูลราคาปัจจุบันได้ที่ราคาโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องบนคลาวด์

Cloud Profiler

ดูข้อมูลราคาปัจจุบันได้ที่ราคาของ Cloud Profiler

ดูขีดจํากัดที่ใช้กับเครื่องมือสร้างโปรไฟล์ได้ที่โควต้าและขีดจํากัด

Cloud Trace

การเรียกเก็บเงินการติดตามจะอิงตามจํานวนการติดตามที่มีการติดตามและสแกน เมื่อมีการส่งข้อมูลเวลาในการตอบสนองไปยัง Trace ระบบจะแพ็กเกจข้อมูลเป็นการติดตาม ซึ่งประกอบด้วยระยะเวลา และ span คือส่งผ่านข้อมูล ของแบ็กเอนด์ Cloud Trace เมื่อคุณดูข้อมูลการติดตาม Span ที่จัดเก็บไว้จะเป็น สแกนแล้ว โดย Cloud Trace ส่วนนี้จะให้ข้อมูลต่อไปนี้

 • กําหนดระยะเวลาการติดตามที่เรียกเก็บเงินได้และชาร์จไม่ได้
 • ระบุตัวอย่างการกําหนดราคา
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลดการนําเข้า Span ของการติดตาม
 • กําหนดการตั้งค่าสําหรับนโยบายการแจ้งเตือนที่แจ้งเตือนคุณได้หากการนําเข้า Span การติดตามถึงเกณฑ์

ดูข้อมูลราคาในปัจจุบันได้ที่ราคาของ Cloud Trace

ดูขีดจํากัดที่ใช้กับการใช้งาน Trace ได้ที่หัวข้อโควต้าและขีดจํากัด

หากต้องการดูการใช้งานปัจจุบัน ให้ไปที่หน้ารายงานการเรียกเก็บเงินใน Cloud หรือหน้าภาพรวมการติดตามของ Google Cloud Console ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไปที่ภาพรวมของการติดตาม

คุณประมาณการเรียกเก็บเงินได้ตามข้อมูลการใช้งานปัจจุบัน

Span ของการติดตามที่ไม่ชาร์จได้

ราคาของ Cloud Trace จะไม่มีผลกับ Span ที่สร้างขึ้นโดย App Engine Standard, Cloud Functions หรือ Cloud Run โดยอัตโนมัติ การนําเข้าการติดตามเหล่านี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้

Span ของการติดตามที่เรียกเก็บเงินได้

การนําเข้า Span ของ Span ยกเว้น Span ที่แสดงอยู่ในส่วน การติดตามที่เรียกเก็บเงินไม่ได้จะมีการเรียกเก็บเงินและกําหนดราคาโดยปริมาณที่นําเข้า ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เกิดจากเครื่องมือที่คุณเพิ่มลงในแอปพลิเคชันมาตรฐานของ App Engine

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาสําหรับ Trace ในเดือนกรกฎาคม 2020

 • หากนําเข้า 2 ล้านระยะเวลาใน 1 เดือน ค่าใช้จ่ายจะเป็น $0 (ระยะเวลา 2.5 ล้านรายการแรกที่มีการนําเข้าใน 1 เดือนจะใช้ได้ฟรี)
 • หากนําเข้า 14 ล้านช่วงใน 1 เดือน ต้นทุนจะอยู่ที่ $2.30 (ฟรี 2.5 ล้านครั้งใน 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายของระยะเวลาที่เหลือจะคํานวณเป็น 11.5 ล้านครั้ง * 0.20 ดอลลาร์/span = 2.30 ดอลลาร์)
 • หากนําเข้า 1 พันล้านช่วงใน 1 เดือน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ $199 (ฟรี 2.5 ล้านครั้งใน 1 เดือน ระยะเวลาที่เหลือของ Span จะคํานวณเป็น 997.5 ล้าน Sspan * $0.20/Mspan Span = $199.50)

การลดการใช้งานการติดตาม

หากต้องการควบคุมปริมาณการส่งผ่านข้อมูลของ Trace คุณสามารถจัดการอัตราการสุ่มตัวอย่างการติดตามเพื่อสร้างความสมดุลให้กับจํานวนการติดตามที่ต้องการสําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการยอมรับค่าใช้จ่าย

สําหรับระบบที่มีการเข้าชมสูง ลูกค้าส่วนใหญ่สามารถทําธุรกรรมได้ที่ 1 ใน 1,000 ธุรกรรม หรือแม้แต่ 1 ใน 10,000 ธุรกรรม และยังมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

อัตราการสุ่มตัวอย่างมีการกําหนดค่าด้วยไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Trace

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาที่ครอบคลุมการนําเข้ารายเดือน

หากต้องการสร้างนโยบายการแจ้งเตือนที่ทริกเกอร์เมื่อ Cloud Trace รายเดือนส่งผ่านข้อมูลเกินขีดจํากัดที่ผู้ใช้กําหนด ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

ช่องเป้าหมาย
ช่อง

ค่า
Resource type global
Metric Monthly trace spans ingested
Filter
Aggregator sum
Period 60 m
Advanced Aggregation Aligner: max
แผงการกําหนดค่า
ช่อง

ค่า
Condition triggers if Any time series violates
Condition is above
Threshold คุณต้องกําหนดค่าที่ยอมรับได้
For ค่าขั้นต่ําที่ยอมรับได้คือ 30 นาที

Anthos

การเรียกเก็บเงินและเมตริกของระบบ Anthos ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในคลัสเตอร์ Anthos ในคลัสเตอร์ VMware บันทึกและเมตริกระบบ Anthos มีดังนี้

 • บันทึกและเมตริกจากคอมโพเนนต์ทั้งหมดในคลัสเตอร์ของผู้ดูแลระบบ
 • บันทึกและเมตริกจากคอมโพเนนต์ในเนมสเปซเหล่านี้ในคลัสเตอร์ผู้ใช้kube-system ,gke-system ,gke-connect knative-serving ,istio-system monitoring-system ,config-management-system gatekeeper-system ,cnrm-system

คำถามที่พบบ่อย

ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ใช้งานฟรี

ระบบจะกําหนดราคาการใช้งานผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องมือการดําเนินการของ Google Cloud นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านปริมาณข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้านี้ การใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ชุดการดําเนินการของ Google Cloud ไม่มีค่าใช้จ่าย

ฉันต้องชําระเงินเท่าใด

หากต้องการประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โปรดดูการประมาณการเรียกเก็บเงิน

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับคําถามเรื่องการเรียกเก็บเงิน โปรดดูหัวข้อคําถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

ฉันจะทําความเข้าใจรายละเอียดการใช้งานได้อย่างไร

เมตริกหลายรายการช่วยให้คุณเจาะลึกและเข้าใจบันทึกและบันทึกเมตริกได้โดยใช้โปรแกรมสํารวจเมตริก โปรดดูรายละเอียดในดูรายละเอียดการใช้งานในเครื่องมือสํารวจเมตริก

หากคุณสนใจที่จะวิเคราะห์การใช้งานบันทึกของคุณแบบเจาะลึกยิ่งขึ้น คุณสามารถวิเคราะห์ปริมาณบันทึกได้โดยใช้เมตริกที่อิงตามบันทึกใน Datalab อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบล็อกโพสต์ของ Google Cloud นี้

ขอบเขตเมตริกมีผลต่อการเรียกเก็บเงินอย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้วขอบเขตเมตริกจะไม่ส่งผลต่อการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับบันทึกและเมตริกที่โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ได้รับข้อมูล ขอบเขตเมตริกสําหรับโปรเจ็กต์เป็นตัวกําหนดคอลเล็กชันโปรเจ็กต์ที่มีเมตริกซึ่งโปรเจ็กต์จะดูและตรวจสอบได้ เมื่อคุณกําหนดขอบเขตของเมตริก จะไม่ส่งผลต่อว่าโปรเจ็กต์ใดจะได้รับข้อมูลเมตริกหรือทําให้ข้อมูลซ้ํากัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าองค์กรมีเครื่องเสมือน (VM) 100 รายการ: VM 60 รายการโฮสต์โดย Project-A และ VM 40 รายการอยู่ใน Project-B Project-A จะได้รับและจัดเก็บเมตริกสําหรับ VM โดยจะเรียกเก็บเงินเมื่อเมตริกสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในทํานองเดียวกัน Project-B จะได้รับและจัดเก็บเมตริกสําหรับ VM ด้วย และจะเรียกเก็บเงินเมื่อมีเมตริก หากสร้างขอบเขตเมตริกที่มีโปรเจ็กต์ A และ Project-B คุณจะดูเมตริกแบบรวมสําหรับ VM จํานวน 100 รายการได้ ตอนนี้คุณดูเฉพาะเมตริกของโปรเจ็กต์ A ได้แค่เมตริกของ Project-B หรือเมตริกรวมกัน แม้ว่าคุณจะดูเมตริกของโปรเจ็กต์ A ได้ 2 วิธี แต่การเรียกเก็บเงินจะไม่ส่งผลใดๆ

ในกรณีของการตรวจสอบบัญชี AWS คุณต้องเชื่อมต่อบัญชี AWS กับ Google Cloud ด้วยการสร้าง AWS Connector project โปรเจ็กต์เครื่องมือเชื่อมต่อจะมีบันทึกและข้อมูลการตรวจสอบสําหรับบัญชี AWS

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันใช้เกินการจัดสรรฟรี

ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติสําหรับการใช้งานที่จัดสรรฟรี โดยจะไม่สูญเสียบันทึกหรือเมตริกใดๆ โปรดอ่านการประมาณการเรียกเก็บเงินเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ได้ดีขึ้น

คุณสร้างนโยบายการแจ้งเตือนที่ตรวจสอบการใช้งานและแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเกณฑ์สําหรับการเรียกเก็บเงินได้

ฉันมีบันทึกของ Google Cloud จํานวนมากในโปรเจ็กต์ที่ไม่ได้ใช้ ฉันกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสําหรับบันทึกเหล่านี้ ฉันจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไร

คุณยกเว้นบันทึกเพื่อควบคุมบันทึกที่จะนําเข้าไปยังการบันทึกได้ โปรดดูรายละเอียดที่การลดการใช้บันทึก

บริการที่ส่งบันทึกไปยังโปรเจ็กต์ของฉันจะได้รับข้อผิดพลาดไหมหากระบบยกเว้นบันทึก

ไม่ได้ บริการที่ส่งรายการบันทึกจะกําหนดไม่ได้ว่ารายการบันทึกจะถูกนําเข้าไปยัง Logging หรือไม่

จะมีการเรียกเก็บเงินสองครั้งสําหรับบันทึกโฟลว์ Virtual Private Cloud ไหม

หากคุณส่งบันทึกโฟลว์ VPC ไปยัง Logging ระบบจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการสร้างบันทึกโฟลว์ VPC และจะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบันทึกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณส่ง แล้วยกเว้นบันทึกโฟลว์ VPC ออกจาก Logging จะมีการเรียกเก็บเงินบันทึกโฟลว์ VPC สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เครื่องคํานวณราคาของ Google Cloud สําหรับเครือข่าย

1 เพื่อการกําหนดราคา ทุกหน่วย เช่น MB และ GB จะแสดงการวัด ไบนารี เช่น 1 MB คือ 220 ไบต์ 1 GB คือ 230 ไบต์ หน่วยไบนารีเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่า mebibyte (MiB) และgibibyte (GiB) ตามลําดับ โปรดทราบด้วยว่า MB และ MiB, GB และ GiB นั้นใช้สลับกันได้

2 ไม่มีการเรียกเก็บเงินสําหรับเมตริก Google Cloud หรือเมตริก Anthos ที่วัดจุดข้อมูลสูงสุด 1 จุดต่อนาที ซึ่งเป็นเมตริกสูงสุดในปัจจุบัน ความละเอียด ในอนาคต เมตริกที่วัดด้วยความละเอียดที่สูงขึ้นอาจมีการเรียกเก็บเงิน

3 ปัจจุบันเมตริกการประมวลผลจะรวบรวมตามอัตราเริ่มต้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 1 ครั้งต่อนาที ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยทั่วไปข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงช้า ดังนั้นเมตริกเหล่านี้จึงเป็นการสุ่มตัวอย่างมากเกินไป ดังนั้น เมตริกกระบวนการชาร์จที่ 5% ของอัตรามาตรฐานจะสอดคล้องกับอัตรามาตรฐานหากมีการสุ่มตัวอย่างเมตริกในช่วง 20 นาที ระบบจะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ที่รวบรวมข้อมูล 100 MiB จากเมตริกเหล่านี้โดยใช้เมตริกเพียง 5 MiB

ขั้นตอนต่อไป