Prijzen voor Cloud Storage

In dit document worden de prijzen voor Cloud Storage uiteengezet. Bekijk voor eenvoudige online opslag van persoonlijke bestanden in Google Drive de Google Drive-prijzen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die u in uw valuta op Cloud Platform SKU's ziet.

Prijsoverzicht

Prijzen voor Cloud Storage zijn gebaseerd op de volgende componenten:

Gebruikslimieten voor Cloud Storage Always Free

Als onderdeel van de Free Tier van Google Cloud Platform biedt Cloud Storage resources die tot bepaalde limieten kosteloos kunnen worden gebruikt. Deze gebruikslimieten gelden zowel tijdens als na de kosteloze proefperiode. Na de kosteloze proefperiode worden voor gebruik buiten deze Always Free-limieten kosten in rekening gebracht volgens de onderstaande prijstabellen.

Resource Maandelijkse limiet voor gratis gebruik
Standard Storage 5 GB per maand
Klasse A-bewerkingen 5000
Klasse B-bewerkingen 50.000
Uitgaand netwerkverkeer 1 GB vanuit Noord-Amerika naar elke uitgaande GCP-bestemming (exclusief Australië en China)

Cloud Storage Always Free-quota gelden voor het gebruik in de regio's us-west1, us-central1 en us-east1. Het gebruik in deze drie regio's wordt gecombineerd. Always Free kan worden gewijzigd. Meer informatie over deelnamevereisten en eventuele beperkingen vindt u in onze veelgestelde vragen.

Prijstabellen

In de prijstabellen hieronder ziet u welke kosten van toepassing zijn op gebruik van Cloud Storage.

Zie het voorbeeld van gedetailleerde prijzen voor een voorbeeldscenario dat gebruik en kosten weergeeft. Zie de prijscalculator voor Google Cloud Platform voor het berekenen van prijzen.

Gegevensopslag

Als u uw gegevens in Cloud Storage op de server opslaat, zijn hier kosten voor gegevensopslag aan verbonden. Selecteer de gewenste locatie in het dropdownmenu om de prijzen voor gegevensopslag voor die locatie te bekijken.

Standard Storage
(per GB per maand)
Nearline Storage
(per GB per maand)
Coldline Storage
(per GB per maand)
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die u in uw valuta op Cloud Platform SKU's ziet.

Netwerk

Netwerkkosten zijn van toepassing wanneer gegevens of metadata van objecten worden gelezen uit uw buckets. Netwerkgebruik wordt verdeeld in de volgende categorieën:

Uitgaand netwerkverkeer binnen GCP

Uitgaand netwerkverkeer binnen GCP is van toepassing als u gegevens verplaatst of kopieert van de ene naar de andere bucket in Cloud Storage of als andere GCP-services gegevens in uw bucket gebruiken.

Binnen dezelfde locatie (bijv. us-east1 naar us-east1 of eu naar eu) Tussen verschillende delen van een continent (bijv. us-east1 naar northamerica-northeast1, us-east1 naar us of us naar us-central1) Tussen locaties wereldwijd (bijv. us naar asia of australia-southeast1 naar us-east1)
Gratis $ 0,01/GB1 Tarieven voor algemeen netwerkgebruik zijn van toepassing

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

1 Uitgaand gegevensverkeer van uw bucket naar een andere GCP-service dan Cloud Storage is gratis in de volgende gevallen:

 • Uw bucket bevindt zich in één regio, de GCP-service bevindt zich in meerdere regio's en beide locaties bevinden zich op hetzelfde continent. Dit geldt bijvoorbeeld voor toegang tot gegevens in een bucket in us-east1 met een App Engine-instantie in us.
 • Uw bucket bevindt zich in meerdere regio's, de GCP-service bevindt zich in één regio en beide locaties bevinden zich op hetzelfde continent. Dit geldt bijvoorbeeld voor toegang tot gegevens in een bucket in eu met een GKE-instantie in eu-west1.

Zie Bucketlocaties voor een lijst van locaties die u kunt gebruiken als u een bucket maakt.

Speciale netwerkservices

Als u ervoor heeft gekozen om bepaalde GCP-netwerkproducten te gebruiken, is de prijs voor uitgaand verkeer gebaseerd op de bijbehorende prijstabellen:

Algemeen netwerkgebruik

Algemeen netwerkgebruik is van toepassing op alle gegevens die uit uw bucket worden gelezen en die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen.

U kunt uw huidige gebruik bekijken in de factureringsgegevens voor uw project.

Bewerkingen

Er worden operationele kosten berekend als u bewerkingen uitvoert binnen Cloud Storage. Een bewerking is een actie die wijzigingen aanbrengt in of informatie ophaalt over buckets en objecten in Cloud Storage.

Bewerkingen zijn verdeeld in drie categorieën: klasse A, klasse B en kosteloos. Factureringstarieven gelden per 10.000 bewerkingen. Kijk hieronder welke bewerkingen in welke klasse vallen.

Opslagklasse1 Klasse A
(per 10.000 bewerkingen)
Klasse B
(per 10.000 bewerkingen)
Gratis bewerkingen

Standard Storage $ 0,05 $ 0,004 Gratis
Nearline Storage en Durable Reduced Availability (DRA) Storage $ 0,10 $ 0,01 Gratis
Coldline Storage $ 0,10 $ 0,05 Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

1 Als een bewerking wordt toegepast op een object, bepaalt de opslagklasse van dat object de bewerkingskosten. Als een bewerking wordt toegepast op een bucket, zoals het weergeven van de objecten in die bucket, bepaalt de standaard opslagklasse die is ingesteld voor de bucket de bewerkingskosten. Bij de weergave van buckets in een project geldt altijd het tarief voor Klasse A Standard Storage.

Bewerkingen voor elke klasse

In de volgende tabel worden de bewerkingen voor elke klasse vermeld. Als u toegang heeft tot Cloud Storage via de Google Cloud Platform Console of een van de Cloud Storage-clientbibliotheken, vindt u de betreffende bewerkingen in de rij voor JSON API. Als u toegang heeft tot Cloud Storage via gsutil, worden standaard JSON API-bewerkingen gebruikt, maar gsutil kan zo zijn geconfigureerd dat in plaats hiervan de XML API wordt gebruikt.

API of functie Klasse A-bewerkingen Klasse B-bewerkingen Gratis bewerkingen
JSON API storage.*.insert1
storage.*.patch
storage.*.update
storage.*.setIamPolicy
storage.buckets.list
storage.buckets.lockRetentionPolicy
storage.notifications.delete
storage.objects.compose
storage.objects.copy
storage.objects.list
storage.objects.rewrite
storage.objects.watchAll
storage.projects.hmacKeys.create
storage.projects.hmacKeys.list
storage.* AccessControls.delete
storage.*.get
storage.*.getIamPolicy
storage.*.testIamPermissions
storage.*AccessControls.list
storage.notifications.list
Elke objectmelding
storage.channels.stop
storage.buckets.delete
storage.objects.delete
storage.projects.hmacKeys.delete
XML API GET Service
GET Bucket (bij het weergeven van objecten in een bucket)
PUT
POST
GET Bucket (bij het ophalen van een bucketconfiguratie)
GET Object
HEAD
DELETE
Object Lifecycle Management SetStorageClass Delete

1 Uploads met één element, met meerdere elementen en uploads die kunnen worden hervat met de JSON API worden elk gezien als één bewerking van Klasse A.

Ophalen en vroegtijdig verwijderen

Omdat met Nearline Storage en Coldline Storage gegevens worden opgeslagen die niet vaak worden gebruikt, zijn er extra kosten verbonden aan het ophalen van gegevens of metadata die in deze klassen zijn opgeslagen. Ook geldt er een minimum opslagduur waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

 • Ophaalkosten zijn van toepassing wanneer u gegevens of metadata leest, kopieert of herschrijft die zijn opgeslagen als Nearline Storage of Coldline Storage. Deze kosten komen bovenop eventuele netwerkkosten voor het lezen van de gegevens.

 • Er geldt een minimum opslagduur voor gegevens die zijn opgeslagen als Nearline Storage of Coldline Storage. U kunt het bestand verwijderen voordat het zo lang is opgeslagen, maar op het moment van verwijdering worden de kosten in rekening gebracht voor de minimum opslagduur. Deze kosten worden via early delete-SKU's gefactureerd.

Nearline Storage Coldline Storage
Gegevens ophalen $ 0,01 per GB $ 0,05 per GB
Minimum opslagduur 30 dagen 90 dagen

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Stel dat u 1000 GB aan Coldline Storage-gegevens opslaat op US, een locatie met meerdere regio's. Als u de gegevens op dag 1 toevoegt en vervolgens op dag 60 verwijdert, betaalt u $ 14 ($ 0,007/GB/maand * 1000 GB * 2 maanden) voor opslag van dag 1 tot 60. Vervolgens betaalt u $ 7 ($ 0,007/GB/maand * 1000 GB * 1 maand) voor 30 dagen vroegtijdige verwijdering van dag 61 tot 90.

Objecten overschrijven en verplaatsen

Kosten voor vroegtijdige verwijdering zijn van toepassing als u een bestaand object overschrijft of verplaatst voor afloop van de minimum opslagduur, omdat beide acties het oorspronkelijke bestand verwijderen. In het geval van het verplaatsen van een object worden ook kosten in rekening gebracht voor het ophalen, omdat het oorspronkelijke bestand naar de nieuwe locatie moet worden gekopieerd. Voor zowel overschrijvingen als kopieën zijn de normale opslagkosten van toepassing op het object dat ontstaat uit het overschrijven of kopiëren.

Als u bijvoorbeeld een Nearline Storage-object maakt en het tien dagen later overschrijft om de opslagklasse te wijzigen in Standard Storage, wordt deze actie beschouwd als vroegtijdige verwijdering. Voor de resterende twintig dagen opslag worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het opslaan van de nieuwe Standard Storage-versie van het object beginnen zodra de overschrijving plaatsvindt.

Opmerkingen bij prijzen

 • Opslag en netwerkgebruik worden berekend in binaire gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijkstaat aan 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB). Op dezelfde wijze staat 1 TB gelijk aan 240 bytes, dus 1024 GB.

 • Opslagkosten worden zeer nauwkeurig (< seconde) pro rato bepaald voor elk object (met uitzondering van vroegtijdig verwijderde of gewijzigde Nearline Storage- en Coldline Storage-gegevens, zoals hierboven beschreven). Zie onderstaande voorbeelden van prijzen voor een voorbeeld van pro rato berekende opslagkosten.

 • Kosten lopen dagelijks op, maar Cloud Storage factureert u pas aan het einde van de factureringsperiode. U kunt niet-gefactureerd gebruik bekijken op de factureringspagina van uw project in Google Cloud Platform Console.

 • Opslagkosten zijn gebaseerd op de opslagklasse van afzonderlijke objecten en niet op de standaard opslagklasse die is ingesteld voor de bucket waarin ze zich bevinden.

 • Er wordt rekening gehouden met aangepaste metadata in uw maandelijkse opslag- en netwerkgebruik. Voor de aangepaste metadata [NAME]:[VALUE] telt Cloud Storage bijvoorbeeld elk teken in [NAME] en [VALUE] als een byte die wordt opgeslagen bij het object en overgedragen in objectverzoeken.

 • Voor gecomprimeerde objecten die worden getranscodeerd tijdens het downloaden, worden de opslagkosten gebaseerd op de gecomprimeerde grootte van het object. Kosten voor uitgaand verkeer zijn gebaseerd op de niet-gecomprimeerde grootte van het object.

 • Bij buckets waarvoor versiebeheer van objecten is ingeschakeld, wordt voor elke gearchiveerde versie van een object hetzelfde tarief berekend als voor de live versie van het object.

 • Cloud Storage beschikt ook over de opslagklasse Durable Reduced Availability (DRA) Storage, maar u kunt beter Standard Storage dan DRA gebruiken. Bij Standard Storage worden lagere prijzen voor bewerkingen in rekening gebracht, maar wordt verder dezelfde prijsstructuur gehanteerd. Standard Storage biedt ook betere prestaties, vooral wat betreft de beschikbaarheid.

 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de Storage Transfer Service. Wel gelden de normale kosten voor Cloud Storage en externe providers als u gebruikmaakt van de Storage Transfer Service. Zie Prijzen voor de Storage Transfer Service voor een lijst met mogelijke kosten.

Voorbeelden van prijzen

Voorbeeld van opslagkosten pro rato

Dit voorbeeld laat zien hoe Cloud Storage de opslagkosten van uw gegevens pro rato bepaalt.

Stel dat u gedurende 12 uur een object van 15 GB als Standard Storage opslaat op een locatie met meerdere regio's. Cloud Storage behandelt dit als een opslag van 0,5 dagen, of 1/60 van een maand (uitgaande van een maand van 30 dagen). Deze opslag leidt tot de volgende kosten:

$0.026(per GB per month) * 15(GB) * 1/60(months) = $0.0065

Eenvoudig prijsvoorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u een eenvoudig scenario dat van toepassing zou kunnen zijn als u net aan de slag gaat met Cloud Storage. De hoeveelheid gegevensopslag is de gemiddelde hoeveelheid gegevens in uw bucket in de loop van de maand.

Stel dat u het volgende patroon voor opslaggebruik in een bepaalde maand heeft:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Gegevensopslag Standard Storage op een locatie met meerdere regio's 50 GB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA 10 GB
Bewerkingen Klasse A-bewerkingen (toevoegingen van objecten en bucket- en objectvermeldingen) 10.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) 50.000 bewerkingen

Uw factuur voor die maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Kosten
Gegevensopslag 50 GB Standard Storage * $ 0,026 per GB $ 1,30
Netwerk 10 GB uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB $ 1,20
Bewerkingen 10.000 Klasse A-bewerkingen * $ 0,05 per 10.000 bewerkingen $ 0,05
Bewerkingen 50.000 Klasse B-bewerkingen * $ 0,004 per 10.000 bewerkingen $ 0,02
Totaal $ 2,57

Gedetailleerd prijsvoorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u opslaggebruik met meerdere opslagklassen en een bandbreedteverbruik dat meerdere niveaus omvat. Voor elke opslagklasse is de hoeveelheid gegevensopslag bepaald als het gemiddelde voor de maand.

Stel dat u het volgende patroon voor opslaggebruik in een bepaalde maand heeft:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Gegevensopslag Standard Storage op een locatie met meerdere regio's 60 TB
Gegevensopslag Nearline Storage op een locatie met meerdere regio's 100 TB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA 25 TB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Asia Pacific 25 TB
Netwerk Inkomend verkeer 30 TB
Bewerkingen Klasse A-bewerkingen (toevoegingen van objecten en bucket- en objectvermeldingen) voor gegevens in Standard Storage 100.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) voor gegevens in Standard Storage 10.000.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) voor gegevens in Nearline Storage 1.000.000 bewerkingen
Nearline-kosten Ophalen van gegevens (het Nearline Storage-gedeelte van uw totale uitgaande gegevens) 10 TB

Uw factuur voor die maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Kosten
Gegevensopslag 60 TB (61440 GB) Standard Storage * $ 0,026 per GB $ 1597,44
Gegevensopslag 100 TB (102.400 GB) Nearline Storage * $ 0,01 per GB $ 1024,00
Netwerk 25 TB totaal uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA:
(Tier 0-1 TB): 1 TB (1024 GB) uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB
(Tier 1-10 TB): 9 TB (9216 GB) uitgaand verkeer * $ 0,11 per GB
(Tier 10+ TB): 15 TB (15.360 GB) uitgaand verkeer * $ 0,08 per GB

$ 122,88
$ 1013,76
$ 1228,80
Netwerk 25 TB totaal uitgaand verkeer naar Asia Pacific:
(Tier 0-1 TB): 1 TB (1024 GB) uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB
(Tier 1-10 TB): 9 TB (9216 GB) uitgaand verkeer * $ 0,11 per GB
(Tier 10+ TB): 15 TB (15.360 GB) uitgaand verkeer * $ 0,08 per GB

$ 122,88
$ 1013,76
$ 1228,80
Netwerk Er worden geen kosten in rekening gebracht voor inkomend verkeer $ 0,00
Bewerkingen 100.000 Klasse A-bewerkingen * $ 0,05 per 10.000 bewerkingen $ 0,50
Bewerkingen 10.000.000 Klasse B-bewerkingen * $ 0,004 per 10.000 bewerkingen $ 4,00
Bewerkingen 1.000.000 Klasse B-bewerkingen * $ 0,01 per 10.000 bewerkingen $ 1,00
Nearline-kosten Ophalen van 10 TB (10.240 GB) gegevens * 0,01 per GB $ 102,40
Totaal $ 7460,22

Gebruiksbeleid

Het gebruik van deze service moet voldoen aan de servicevoorwaarden en het programmabeleid van Cloud Storage, en het privacybeleid van Google.

Volgende stappen

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Hulp nodig? Ga naar onze ondersteuningspagina.