Prijzen voor Cloud Storage

In dit document worden de prijzen voor Cloud Storage uiteengezet. Bekijk voor eenvoudige online opslag van persoonlijke bestanden in Google Drive de Google Drive-prijzen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Zie Belangrijke termen voor informatie over belangrijke Cloud Storage-concepten, zoals buckets en objecten.

Prijsoverzicht

Prijzen voor Cloud Storage zijn gebaseerd op de volgende componenten:

 • Gegevensopslag: de hoeveelheid gegevens die in uw buckets zijn opgeslagen. De opslagkosten zijn afhankelijk van de opslagklasse van uw gegevens en de locatie van uw buckets.
 • Netwerkgebruik: de hoeveelheid gegevens die wordt gelezen uit of verplaatst tussen uw buckets.
 • Operationeel gebruik: de acties die u uitvoert binnen Cloud Storage, zoals het weergeven van de objecten in uw buckets.
 • Tarieven voor ophalen en vroegtijdig verwijderen: van toepassing op gegevens die zijn opgeslagen in de klassen Nearline Storage, Coldline Storage en Archive Storage.

Als u bijvoorbeeld het volgende patroon voor opslaggebruik voor my-bucket heeft in een bepaalde maand:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Gegevensopslag Standard Storage in een regio 50 GB (de gemiddelde hoeveelheid gegevens in uw bucket in de loop van de maand)
Netwerk Uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA 1 GB
Bewerkingen Klasse A-bewerkingen (toevoegingen van objecten en bucket- en objectvermeldingen) 10.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) 50.000 bewerkingen

Uw kosten voor my-bucket voor die maand worden als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Kosten
Gegevensopslag 50 GB Standard Storage * $ 0,020 per GB 1,00
Netwerk 1 GB uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB 0,12
Bewerkingen 10.000 klasse A-bewerkingen * $ 0,05 per 10.000 bewerkingen 0,05
Bewerkingen 50.000 klasse B-bewerkingen * $ 0,004 per 10.000 bewerkingen 0,02
Totaal 1,19

Probeer het zelf

Als u voor het eerst met Google Cloud werkt, kunt u een account maken om te zien hoe Cloud Storage in de praktijk presteert. Nieuwe klanten krijgen ook $ 300 aan tegoed om productietaken uit te voeren, te testen en te implementeren.

Cloud StorageKosteloos uitproberen

Prijstabellen

In de prijstabellen hieronder ziet u welke kosten van toepassing zijn op gebruik van Cloud Storage.

Zie het voorbeeld van gedetailleerde prijzen voor een voorbeeldscenario van gebruik en kosten. Zie de Prijscalculator voor Google Cloud voor het berekenen van prijzen.

Gegevensopslag

Kosten voor 'data at rest' per locatie:

Netwerk

Uitgaand verkeer zijn gegevens die in HTTP-reacties worden verstuurd vanuit Cloud Storage. Gegevens of metadata die worden gelezen uit een Cloud Storage-bucket zijn een voorbeeld van uitgaand verkeer.

Inkomend verkeer zijn gegevens die in HTTP-verzoeken naar Cloud Storage worden verzonden. Gegevens of metadata die naar een Cloud Storage-bucket zijn geschreven, zijn een voorbeeld van inkomend verkeer.

De tarieven voor netwerkgebruik zijn van toepassing op uitgaand verkeer en worden verdeeld in de volgende categorieën:

Uitgaand netwerkverkeer binnen Google Cloud

Uitgaand netwerkverkeer binnen Google Cloud is van toepassing als u gegevens verplaatst of kopieert van de ene naar de andere bucket in Cloud Storage of als andere Google Cloud-services gegevens in uw Cloud Storage-bucket gebruiken.

Scenario Voorbeeld Tarief
Gegevensoverdrachten binnen dezelfde locatie.
 • Van US-EAST1 naar US-EAST1
 • Van EU naar EU
Gratis
Gegevensoverdrachten van een Cloud Storage-bucket met 2 regio's naar een andere Google Cloud-service met 1 van die 2 regio's.
 • Toegang tot gegevens in een bucket in NAM4 met een GKE-instantie in US-CENTRAL1.
Gratis
Gegevensoverdrachten van een Cloud Storage-bucket met 1 regio naar een andere Google Cloud-service met meerdere regio's, waarbij beide locaties zich op hetzelfde continent bevinden.
 • Gegevens in een US-EAST1-bucket lezen om een US-BigQuery-dataset te maken.
Gratis
Gegevensoverdrachten van een Cloud Storage-bucket met meerdere regio's naar een andere Google Cloud-service met 1 regio, waarbij beide locaties zich op hetzelfde continent bevinden.
 • Toegang tot gegevens in een bucket in EU met een GKE-instantie in EU-WEST1.
Gratis
Gegevensoverdrachten tussen verschillende locaties op hetzelfde continent (ervan uitgaande dat geen van de kosteloze scenario's hierboven van toepassing is).
 • Van US-EAST1 naar NORTHAMERICA-NORTHEAST1
 • Van een NAM4-bucket naar een US-EAST1-bucket
 • Van een US-CENTRAL1-bucket naar een US-bucket
$ 0,01/GB
Gegevensoverdrachten tussen verschillende continenten, met uitzondering van Australië.
 • Van US naar ASIA
 • Van EU-WEST1 naar SOUTHAMERICA-EAST1
Zie de kolom 'Uitgaand verkeer naar bestemmingen wereldwijd' in de tabel Algemeen netwerkgebruik.
Gegevensoverdrachten tussen verschillende continenten, met Australië als een daarvan.
 • Van US naar AUSTRALIA-SOUTHEAST1
 • Van AUSTRALIA-SOUTHEAST1 naar EU-WEST1
Zie de kolom 'Uitgaand verkeer naar bestemmingen in Australië' in de tabel Algemeen netwerkgebruik.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Speciale netwerkservices

Als u ervoor heeft gekozen om bepaalde Google Cloud-netwerkproducten te gebruiken, is de prijs voor uitgaand verkeer gebaseerd op de bijbehorende prijstabellen:

Algemeen netwerkgebruik

Algemeen netwerkgebruik is van toepassing op alle gegevens die uit uw Cloud Storage-bucket worden gelezen en die niet in een van de bovenstaande categorieën of binnen de gebruikslimieten voor Always Free vallen.

Gebruik per maand Uitgaand verkeer naar bestemmingen wereldwijd (exclusief Azië en Australië)
(per GB)
Uitgaand verkeer naar bestemmingen in Azië (exclusief China, maar inclusief Hongkong)
(per GB)
Uitgaand verkeer naar bestemmingen in China (exclusief Hongkong)
(per GB)
Uitgaand verkeer naar bestemmingen in Australië
(per GB)
Inkomend verkeer
0-1 TB $ 0,12 $ 0,12 $ 0,23 $ 0,19 Gratis
1-10 TB $ 0,11 $ 0,11 $ 0,22 $ 0,18 Gratis
10+ TB $ 0,08 $ 0,08 $ 0,20 $ 0,15 Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

U kunt uw huidige gebruik bekijken in de factureringsgegevens voor uw project.

Bewerkingen

Er worden bewerkingskosten berekend als u bewerkingen uitvoert binnen Cloud Storage. Een bewerking is een actie die wijzigingen aanbrengt in of informatie ophaalt over buckets en objecten in Cloud Storage.

Bewerkingen zijn verdeeld in 3 categorieën: klasse A, klasse B en gratis. Factureringstarieven gelden per 10.000 bewerkingen. Kijk hieronder welke bewerkingen in welke klasse vallen.

Opslagklasse1 Klasse A-bewerkingen
(per 10.000 bewerkingen)
Klasse B-bewerkingen
(per 10.000 bewerkingen)
Gratis bewerkingen

Standard Storage $ 0,05 $ 0,004 Gratis
Nearline Storage en Durable Reduced Availability (DRA) Storage $ 0,10 $ 0,01 Gratis
Coldline Storage $ 0,10 $ 0,05 Gratis
Archive Storage $ 0,50 $ 0,50 Gratis

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

1 De opslagklasse van een bewerking wordt bepaald op basis van de volgende overwegingen:

 • Bij de weergave van buckets in een project geldt altijd het tarief voor Klasse A Standard Storage.

 • Als een bewerking wordt toegepast op een bucket, zoals het weergeven van de objecten in die bucket, zijn de bewerkingskosten afhankelijk van de standaard opslagklasse die is ingesteld voor de bucket.

 • Wordt een bewerking toegepast op een object, dan worden de bewerkingskosten bepaald op basis van de opslagklasse van dat object.

 • Als u de opslagklasse van een object wijzigt, ofwel handmatig ofwel via Object Lifecycle Management, geldt het tarief voor klasse A van de nieuwe opslagklasse van het object.

Bewerkingen voor elke klasse

In de volgende tabel worden de bewerkingen voor elke klasse vermeld. Als u toegang heeft tot Cloud Storage via de Google Cloud Console of een van de Cloud Storage-clientbibliotheken, vindt u de relevante bewerkingen in de JSON API-rij. Als u toegang heeft tot Cloud Storage via gsutil, worden standaard JSON API-bewerkingen gebruikt, maar gsutil kan zo zijn geconfigureerd dat in plaats hiervan de XML API wordt gebruikt.

API of functie Klasse A-bewerkingen Klasse B-bewerkingen Gratis bewerkingen
JSON API storage.*.insert1
storage.*.patch
storage.*.update
storage.*.setIamPolicy
storage.buckets.list
storage.buckets.lockRetentionPolicy
storage.notifications.delete
storage.objects.compose
storage.objects.copy
storage.objects.list
storage.objects.rewrite
storage.objects.watchAll
storage.projects.hmacKeys.create
storage.projects.hmacKeys.list
storage.*AccessControls.delete
storage.*.get
storage.*.getIamPolicy
storage.*.testIamPermissions
storage.*AccessControls.list
storage.notifications.list
Elke melding van een objectwijziging2
storage.channels.stop
storage.buckets.delete
storage.objects.delete
storage.projects.hmacKeys.delete
XML API GET Service
GET Bucket (bij het weergeven van objecten in een bucket)
PUT
POST
GET Bucket (bij het ophalen van een bucketconfiguratie)
GET Object
HEAD
DELETE
Object Lifecycle Management SetStorageClass Verwijderen

1 Uploads met één element, met meerdere elementen en hervatbare uploads met de JSON API worden elk gezien als één bewerking van Klasse A.

2 Specifiek van toepassing op Meldingen voor objectwijzigingen. Zie Pub/Sub-prijzen voor Pub/Sub-meldingen.

Ophalen en vroegtijdig verwijderen

Omdat met Nearline Storage, Coldline Storage en Archive Storage gegevens worden opgeslagen die niet vaak worden gebruikt, zijn er extra kosten verbonden aan het ophalen van gegevens of metadata die in deze klassen zijn opgeslagen. Ook geldt er een minimum opslagduur waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

 • Er worden ophaalkosten in rekening gebracht als u gegevens of metadata leest, kopieert of herschrijft die in een van deze klassen zijn opgeslagen. Deze kosten komen boven op eventuele netwerkkosten voor het lezen van de gegevens.

 • Er geldt een minimum opslagduur voor gegevens die in een van deze klassen zijn opgeslagen. U kunt het object verwijderen voordat de minimum opslagduur is verstreken, maar op het moment van verwijdering worden er kosten in rekening gebracht voor de minimum opslagduur. Bij buckets met versiebeheer voor objecten zijn deze kosten alleen van toepassing op de versies van objecten die uit de bucket worden verwijderd, niet op objecten die verouderd raken. Kosten voor vroegtijdige verwijdering worden via early delete-SKU's gefactureerd.

Standard Storage Nearline Storage Coldline Storage Archive Storage
Gegevens ophalen $ 0 per GB $ 0,01 per GB $ 0,02 per GB $ 0,05 per GB
Minimum opslagduur Geen 30 dagen 90 dagen 365 dagen

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Stel dat u 1000 GB aan Coldline Storage-gegevens opslaat in US, een locatie met meerdere regio's. Als u de gegevens op dag 1 toevoegt en op dag 60 verwijdert, betaalt u $ 14 ($ 0,007/GB/maand * 1000 GB * 2 maanden) voor opslag van dag 1 tot en met 60 en dan $ 7 ($ 0,007/GB/maand * 1000 GB * 1 maand) voor 30 dagen vroegtijdige verwijdering van dag 61 tot en met 90.

Objecten vervangen en verplaatsen

Houd rekening met het volgende als u een object vervangt of verplaatst binnen uw buckets:

 • Als u een bestaand object vervangt voordat de minimum opslagduur is bereikt, worden er kosten voor vroegtijdige verwijdering berekend omdat de actie het bestaande object verwijdert.

  Als u bijvoorbeeld een Nearline Storage-object maakt en de opslagklasse 10 dagen later verandert in Standard Storage, wordt deze actie beschouwd als vroegtijdige verwijdering. Voor de resterende 20 dagen opslag worden kosten in rekening gebracht. De opslagkosten voor de nieuwe Standard Storage-versie van het object beginnen zodra de actie plaatsvindt.

 • Als u een object verplaatst voordat de minimum opslagduur is bereikt, worden er kosten voor vroegtijdige verwijdering berekend omdat het oorspronkelijke object door deze actie wordt verwijderd. Als hierdoor ook een bestaand object op de bestemming wordt vervangen, kunnen er extra kosten voor vroegtijdige verwijdering in rekening worden gebracht voor het verwijderen van dat object.

 • Als er ook ophaalkosten voor het bronobject gelden, worden deze voor beide acties in rekening gebracht. Het bronobject moet namelijk worden gelezen voordat de gegevens kunnen worden vervangen of verplaatst.

Opmerkingen bij prijzen

 • Opslag en netwerkgebruik worden berekend in binaire gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijkstaat aan 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB). Op dezelfde wijze staat 1 TB gelijk aan 240 bytes, dus 1024 GB.

 • Opslagkosten worden zeer nauwkeurig (< seconde) naar verhouding bepaald voor elk object (met uitzondering van vroegtijdig verwijderde of gewijzigde Nearline Storage-, Coldline Storage-, en Archive Storage-gegevens, zoals hierboven beschreven). Zie onderstaande voorbeelden van prijzen voor een voorbeeld van naar verhouding berekende opslagkosten.

 • De kosten voor uitgaand netwerkverkeer en de kosten voor het ophalen van gegevens zijn gebaseerd op de hoeveelheid geraadpleegde gegevens en niet op de grootte van het hele object. Als u bijvoorbeeld alleen de eerste 8 MB van een Nearline Storage-object van 100 MB aanvraagt of als de downloadverbinding na levering van 8 MB wordt verbroken, zijn de kosten voor uitgaand netwerkverkeer en de kosten voor het ophalen van gegevens gebaseerd op 8 MB.

 • Kosten lopen dagelijks op, maar Cloud Storage factureert u pas aan het einde van de factureringsperiode. U kunt niet-gefactureerd gebruik bekijken op de factureringspagina van uw project in Google Cloud Console.

 • Opslagkosten zijn gebaseerd op de opslagklasse van afzonderlijke objecten en niet op de standaard opslagklasse die is ingesteld voor de bucket waarin ze zich bevinden.

 • Er wordt rekening gehouden met aangepaste metadata in uw maandelijkse opslag- en netwerkgebruik. Voor de aangepaste metadata NAME:VALUE telt Cloud Storage bijvoorbeeld elk teken in NAME en VALUE als een byte die wordt opgeslagen bij het object en overgedragen in objectverzoeken.

 • Voor gecomprimeerde objecten die worden getranscodeerd tijdens het downloaden, worden de opslagkosten gebaseerd op de gecomprimeerde grootte van het object. Kosten voor uitgaand verkeer zijn gebaseerd op de niet-gecomprimeerde grootte van het object.

 • Bij buckets waarvoor versiebeheer van objecten is ingeschakeld, wordt voor elke verouderde versie van een object hetzelfde tarief berekend als voor de live versie van het object.

 • Cloud Storage beschikt ook over de opslagklasse Durable Reduced Availability (DRA) Storage, maar u wordt aangeraden Standard Storage te gebruiken in plaats van DRA. Bij Standard Storage worden lagere prijzen voor bewerkingen in rekening gebracht, maar wordt verder dezelfde prijsstructuur gehanteerd. Standard Storage biedt ook betere prestaties, vooral wat betreft de beschikbaarheid.

 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de Storage Transfer Service. Wel gelden de normale kosten voor Cloud Storage en externe providers als u gebruikmaakt van de Storage Transfer Service. Zie Prijzen voor de Storage Transfer Service voor een lijst met mogelijke kosten.

Gebruikslimieten voor Cloud Storage Always Free

Als onderdeel van de Free Tier van Google Cloud biedt Cloud Storage resources die tot bepaalde limieten kosteloos kunnen worden gebruikt. Deze gebruikslimieten gelden zowel tijdens als na de kosteloze proefperiode. Na de kosteloze proefperiode worden voor gebruik buiten deze Always Free-limieten kosten in rekening gebracht volgens de bovenstaande prijstabellen.

Resource Maandelijkse limiet voor gratis gebruik1
Standard Storage 5 GB per maand
Klasse A-bewerkingen 5000
Klasse B-bewerkingen 50.000
Uitgaand netwerkverkeer 1 GB vanuit Noord-Amerika naar elke uitgaande GCP-bestemming (exclusief Australië en China)

1Cloud Storage Always Free-quota gelden voor gebruik in de regio's US-WEST1, US-CENTRAL1 en US-EAST1. Het gebruik in deze 3 regio's wordt bij elkaar opgeteld. Always Free kan worden gewijzigd. Meer informatie over deelnamevereisten en eventuele beperkingen vindt u in onze veelgestelde vragen.

U kunt beperkingen voor het aantal API-verzoeken instellen om te voorkomen dat u wordt gefactureerd voor gebruik buiten de gebruikslimieten voor Always Free.

Voorbeelden van prijzen

Voorbeeld van opslagkosten pro rato

Dit voorbeeld laat zien hoe Cloud Storage de opslagkosten van uw gegevens pro rato bepaalt.

Stel dat u gedurende 12 uur een object van 15 GB als Standard Storage opslaat op een locatie met meerdere regio's. Cloud Storage behandelt dit als een opslag van 0,5 dagen, of 1/60 van een maand (uitgaande van een maand van 30 dagen). Deze opslag leidt tot de volgende kosten:

$0.026(per GB per month) * 15(GB) * 1/60(months) = $0.0065

Gedetailleerd prijsvoorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u opslaggebruik met meerdere opslagklassen en een bandbreedteverbruik dat meerdere tiers omvat. Voor elke opslagklasse is de hoeveelheid gegevensopslag gebaseerd op het gemiddelde van de maand.

Stel dat u het volgende patroon voor opslaggebruik in een bepaalde maand heeft:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Gegevensopslag Standard Storage op een locatie met meerdere regio's 60 TB
Gegevensopslag Nearline Storage op een locatie met meerdere regio's 100 TB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA 25 TB
Netwerk Uitgaand verkeer naar Azië en Oceanië 25 TB
Netwerk Inkomend verkeer 30 TB
Bewerkingen Klasse A-bewerkingen (toevoegingen van objecten en bucket- en objectvermeldingen) voor gegevens in Standard Storage 100.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) voor gegevens in Standard Storage 10.000.000 bewerkingen
Bewerkingen Klasse B-bewerkingen (ophalen van objecten en metadata van buckets en objecten) voor gegevens in Nearline Storage 1.000.000 bewerkingen
Ophalen Ophalen van gegevens (het Nearline Storage-gedeelte van uw totaal aan uitgaande gegevens) 10 TB

Uw kosten voor die maand worden als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Kosten
Gegevensopslag 60 TB (61.440 GB) Standard Storage * $ 0,026 per GB 1597,44
Gegevensopslag 100 TB (102.400 GB) Nearline Storage * $ 0,01 per GB 1024,00
Netwerk 25 TB totaal aan uitgaand verkeer naar Amerika en EMEA:
(Tier: 0-1 TB): 1 TB (1024 GB) uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB
(Tier: 1-10 TB): 9 TB (9216 GB) uitgaand verkeer * $ 0,11 per GB
(Tier: 10+ TB): 15 TB (15.360 GB) uitgaand verkeer * $ 0,08 per GB

122,88
1013,76
1228,80
Netwerk 25 TB totaal aan uitgaand verkeer naar Azië en Oceanië:
(Tier: 0-1 TB): 1 TB (1024 GB) uitgaand verkeer * $ 0,12 per GB
(Tier: 1-10 TB): 9 TB (9216 GB) uitgaand verkeer * $ 0,11 per GB
(Tier: 10+ TB): 15 TB (15.360 GB) uitgaand verkeer * $ 0,08 per GB

122,88
1013,76
1228,80
Netwerk Er worden geen kosten in rekening gebracht voor inkomend verkeer 0,00
Bewerkingen 100.000 Klasse A-bewerkingen * $ 0,05 per 10.000 bewerkingen 0,50
Bewerkingen 10.000.000 klasse B-bewerkingen * $ 0,004 per 10.000 bewerkingen 4,00
Bewerkingen 1.000.000 klasse B-bewerkingen * $ 0,01 per 10.000 bewerkingen 1,00
Ophalen Ophalen van 10 TB (10.240 GB) aan gegevens * 0,01 per GB 102,40
Totaal 7460,22

Gebruiksbeleid

Het gebruik van deze service moet voldoen aan de Servicevoorwaarden en het Programmabeleid van Cloud Storage, en aan het Privacybeleid van Google.

Volgende stappen