Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Servicevoorwaarden Google Cloud Platform

Laatst gewijzigd: 31 augustus 2020 | Eerdere versies

Deze Servicevoorwaarden voor Google Cloud Platform (de 'Overeenkomst') worden aangegaan door Google en de entiteit of persoon die akkoord gaat met deze voorwaarden ('Klant'), en gelden voor de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant. 'Google' heeft de betekenis die wordt gegeven ophttps://cloud.google.com/terms/google-entity.

Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Klant op de knop klikt om ermee akkoord te gaan (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens de Klant, verklaart en garandeert u dat: (i) u wettelijk bevoegd bent om de Klant te binden aan deze Overeenkomst, (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en (iii) u namens de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst.

  1. Levering van de Services.

  1.1 Gebruik van de Services. Gedurende de Termijn levert Google de Services in overeenstemming met de Overeenkomst, waaronder de SLA's, en kan de Klant de Services gebruiken en deze integreren in elke Klant-app die een wezenlijke waarde heeft onafhankelijk van de Services, in overeenstemming met de Overeenkomst.

  1.2 Beheerdersconsole. De Klant krijgt toegang tot de Beheerdersconsole, waar de Klant zijn gebruik van de Services kan beheren.

  1.3 Accounts. De Klant moet een Account hebben om de Services te gebruiken en is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt om het Account te maken, evenals voor de beveiliging van zijn wachtwoorden voor het Account en zijn gebruik van het Account. Google is niet verplicht om meerdere Accounts aan de Klant te verstrekken.

  1.4 Wijzigingen.

  (a) In de Services. Google kan van tijd tot tijd binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare updates op de Services uitvoeren. Als Google een ingrijpende wijziging aanbrengt aan de Services die een wezenlijke invloed heeft op het gebruik van de Services door de Klant, zal Google de Klant hiervan op de hoogte stellen, mits de Klant zich bij Google heeft aangemeld om van dergelijke wijzigingen op de hoogte te worden gehouden.

  (b) In de Overeenkomst. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst, inclusief in de prijzen (en alle gekoppelde documenten). Tenzij anders vermeld door Google, treden wezenlijke wijzigingen van de Overeenkomst dertig (30) dagen nadat ze zijn gepost in werking, tenzij de wijzigingen van toepassing zijn op nieuwe functies. In dat geval treden de wijzigingen direct in werking. Google stelt de Klant ten minste 90 dagen van tevoren op de hoogte van ingrijpende, nadelige wijzigingen in SLA's door: (i) een e-mail te sturen naar het E-mailadres voor meldingen, door (ii) een melding te posten in de Beheerdersconsole of door (iii) een melding te plaatsen op de toepasselijke SLA-webpagina. Als de Klant niet akkoord gaat met de herziene Overeenkomst, kan de Klant stoppen met het gebruik van de Services. De Klant kan deze Overeenkomst ook om eigen redenen beëindigen op grond van Artikel 8.4 (Beëindiging om eigen redenen). Als de Klant na een dergelijke ingrijpende wijziging de Services blijft gebruiken, geeft de Klant hiermee aan akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Google post elke wijziging in deze Overeenkomst op https://cloud.google.com/terms/.

  (c) In de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging. Google kan de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging uitsluitend wijzigen als een dergelijke wijziging vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, aan gerechtelijke bevelen of aan door de toezichthoudende overheidsinstantie verstrekte richtlijnen, als een dergelijke wijziging uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging, of als een dergelijke wijziging:

  (i) aanvaardbaar is binnen de grenzen van het handelsverkeer,

  (ii) niet leidt tot een vermindering in de algemene beveiliging van de Services,

  (iii) niet leidt tot een uitbreiding van het toepassingsgebied of opheffing van een beperking van de verwerking van Persoonsgegevens van Klanten door Google zoals beschreven in het Artikel 'Omvang van de verwerking' van de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging, en

  (iv) geen andere relevante negatieve gevolgen heeft voor de rechten van de Klant op grond van de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging.

  Indien Google een ingrijpende wijziging doorvoert in de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging in overeenstemming met dit Artikel, post Google de wijziging op de URL waar deze voorwaarden te vinden zijn.

  (d) Stopzetting van Services. Google stelt de Klant ten minste 12 maanden van tevoren op de hoogte voordat de Service (of de bijbehorende wezenlijke functionaliteit) wordt stopgezet, tenzij Google een dergelijke stopgezette Service of functionaliteit vervangt door een wezenlijk vergelijkbare Service of functionaliteit. Verder zal Google de Klant ten minste 12 maanden van tevoren op de hoogte stellen voordat een klantgerichte Google API zo wordt gewijzigd dat dit leidt tot incompatibiliteit met eerdere versies. Niets in dit Artikel 1.4(d) (Stopzetting van Services) beperkt de mogelijkheden van Google om wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een wezenlijk veiligheidsrisico aan te pakken, of een aanzienlijke economische of materiële technische belasting te vermijden. Dit Artikel 1.4(d) (Stopzetting van Services) geldt niet voor Services, aanbiedingen of functionaliteiten die vóór de algemene beschikbaarheid van Services verkrijgbaar zijn.

  1.5 Software. Google kan Software aan de Klant ter beschikking stellen, inclusief software van derden. Het gebruik van Software door de Klant is onderhevig aan de toepasselijke bepalingen in de Servicespecifieke voorwaarden.

  1.6 Servicespecifieke voorwaarden en Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging. De Servicespecifieke voorwaarden en Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging zijn middels deze verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst.

  2. Betalingsvoorwaarden.

  2.1 Online facturering. Aan het einde van de toepasselijke Periode waarin kosten worden gegenereerd of zoals anders door Google vermeld in de Beheerdersconsole, stuurt Google de Klant een digitale factuur voor alle kosten gebaseerd op het gebruik van de Services door de Klant gedurende de toepasselijke Periode waarin kosten worden gegenereerd (inclusief, indien van toepassing, de relevante Kosten voor TSS). De Klant betaalt alle Kosten in de valuta die op de digitale factuur is vermeld. Als de Klant ervoor kiest om met een creditcard, pinpas of andere betaalmethode zonder factuur te betalen, brengt Google direct aan het einde van de Periode waarin kosten worden gegenereerd, alle verschuldigde Kosten in rekening (die ook meteen door de Klant moeten worden betaald). Als de Klant ervoor kiest om per factuur te betalen (en Google hiermee akkoord gaat), moeten alle Kosten worden betaald voor de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. De verplichting van de Klant om alle Kosten te betalen is niet opzegbaar. De meting door Google van het gebruik van de Services door de Klant, is bepalend. Google is niet verplicht om meerdere facturen te verstrekken. Betalingen die per overboeking worden uitgevoerd, moeten worden voorzien van de bankinformatie die door Google wordt verstrekt. Als de Klant de Overeenkomst met Google Commerce Limited is aangegaan, kan Google betalingen incasseren via Google Payment Limited, een bedrijf dat is opgericht in Engeland en Wales, met als kantooradres Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen, SW1W 9TQ, Verenigd Koninkrijk.

  2.2 Belastingen.

  (a) De Klant is verantwoordelijk voor alle Belastingen en de Klant betaalt Google voor de Services zonder enige vermindering voor Belastingen. Als Google verplicht is Belastingen te innen of betalen, zullen deze Belastingen aan de Klant worden gefactureerd en betaalt de Klant dergelijke Belastingen aan Google naast de Kosten, tenzij de Klant Google tijdig een geldig certificaat van belastingvrijstelling overlegt.

  (b) Indien vereist onder toepasselijke wetgeving, levert de Klant Google de toepasselijke belasting-ID's die Google mogelijk nodig heeft om te voldoen aan de eisen van de toepasselijke belastingwetgeving en overheidsinstanties in de toepasselijke jurisdicties. De Klant is verplicht om belastingen, rente, extra kosten en boetes te betalen (of aan Google te vergoeden) die voortkomen uit verkeerde declaraties door de Klant.

  2.3 Factuurgeschillen en Terugbetalingen. Alle factuurgeschillen moeten zijn ingediend voor de vervaldatum van de betaling. Als partijen vaststellen dat onjuistheden in de facturering te wijten zijn aan Google, zal Google geen gecorrigeerde factuur, maar een creditnota verzenden waarin het onjuiste bedrag van de betreffende factuur wordt gespecificeerd. Als de betwiste factuur nog niet is betaald, zal Google het bedrag in de creditnota verrekenen met dat van de betwiste factuur. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van het overgebleven debetsaldo van die factuur. Voor zover is toegestaan zonder enige belemmering, ziet de Klant af van alle claims met betrekking tot Kosten, tenzij deze binnen 60 dagen na de factuurdatum worden geclaimd. Eventuele terugbetalingen worden door Google naar eigen goeddunken uitgevoerd en zijn in de vorm van een tegoed voor de Services. Niets in deze Overeenkomst verplicht Google om aan welke partij dan ook een tegoed te verstrekken.

  2.4 Achterstallige betalingen en Opschorting. Voor achterstallige betalingen kan een rente van 1,5% per maand worden gerekend (of de hoogste rente die wettelijk is toegestaan, indien dit minder is) vanaf de vervaldatum van de betaling en totdat de factuur volledig is betaald. De Klant is verantwoordelijk voor alle redelijke uitgaven (inclusief advocaatkosten) die Google doet bij het innen van zulke achterstallige betalingen. Als de Klant te laat is met het betalen voor de Services, mag Google de Services opschorten of de Overeenkomst beëindigen wegens schending in overeenstemming met Artikel 8.2 (Beëindiging wegens schending).

  2.5 Geen inkoopordernummer vereist. De Klant is verplicht om alle toepasselijke Kosten te betalen zonder dat Google verplicht is om een inkoopordernummer te verstrekken op de factuur van Google (of elders).

  3. Verplichtingen van de Klant.

  3.1 Naleving. De Klant (a) zorgt ervoor dat het gebruik van de Services door de Klant en door zijn Eindgebruikers voldoet aan de Overeenkomst, (b) doet binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen om onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van de Services te voorkomen en te beëindigen, en (c) stelt Google direct op de hoogte van ongeoorloofd gebruik van, of toegang tot de Services, het Account of de wachtwoorden van de Klant waarvan de Klant weet krijgt. Google behoudt zich het recht voor om elke mogelijke schending van het Beleid voor acceptabel gebruik door de Klant te onderzoeken, wat onder meer kan inhouden dat Klant-apps, Klantgegevens of Projecten worden onderzocht.

  3.2 Privacy. De Klant is verantwoordelijk voor alle toestemmingen en kennisgevingen die vereist zijn om het volgende mogelijk te maken: (a) het gebruik en de ontvangst van de Services door de Klant, en (b) toegang tot en opslag en verwerking van gegevens verstrekt door de Klant (inclusief Klantgegevens, indien van toepassing) door Google op grond van deze Overeenkomst.

  3.3 Beperkingen. Het volgende is de Klant niet toegestaan, noch is het de Klant toegestaan Eindgebruikers het volgende te laten doen: (a) de Services kopiëren, wijzigen of er afgeleide werken van maken, (b) de Services reverse engineeren, decompileren, vertalen of disassembleren of op andere wijze trachten de broncode van de Services te extraheren (uitgezonderd voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk wordt verboden in de toepasselijke wetgeving), (c) de Services geheel of gedeeltelijk verkopen, doorverkopen, sublicentiëren, overdragen of distribueren, of (d) toegang krijgen tot de Services of deze gebruiken: (i) voor Activiteiten met een hoog risico, (ii) in strijd met het Beleid voor acceptabel gebruik, (iii) op een manier die als doel heeft Kosten te ontwijken (inclusief het maken van meerdere Klant-apps, -accounts of -projecten om zich voor te doen als respectievelijk een enkele Klant-app of een enkel Klant-account of -project), of om Servicespecifieke gebruikslimieten of quota te omzeilen, (iv) voor het minen van cryptocurrency zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van Google, (v) of voor het uitvoeren of mogelijk maken van een telecommunicatieservice of een telecommunicatieservice in verband met een Klant-app zodat de Eindgebruikers van de Klant oproepen kunnen plaatsen of ontvangen van elk openbaar geschakeld telefoonnetwerk, tenzij anders beschreven in de Servicespecifieke voorwaarden (vi) voor materialen of activiteiten waarop de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) van toepassing zijn zoals ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, (vii) op een manier die inbreuk maakt op Uitvoercontrolewetgeving of die het maken van inbreuk hierop faciliteert, of (viii) om gezondheidsinformatie waarop de Amerikaanse HIPAA-voorschriften van toepassing zijn over te dragen, op te slaan of te verwerken, uitgezonderd voor zover dit is toegestaan door een uitgevoerde HIPAA BAA.

  3.4 Documentatie. Google kan Documentatie verstrekken voor het gebruik van de Services door de Klant.

  3.5 Auteursrecht. Google verstrekt informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren, maar Google kan zonder input van de auteursrechthouders niet bepalen of het gebruik van bepaalde zaken legaal is. Google reageert op meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen en kan in voorkomende gevallen de accounts van recidiverende overtreders uitschakelen, zoals vereist is om een veilige plek voor online serviceproviders te handhaven in het kader van de U.S. Digital Millennium Copyright Act. Als de Klant van mening is dat een persoon of entiteit de auteursrechten van de Klant of zijn Eindgebruiker schendt en Google hiervan op de hoogte wil stellen, kan de Klant op http://www.google.com/dmca.html informatie vinden over het indienen van kennisgevingen en het beleid van Google over het reageren op kennisgevingen.

  4. Opschorting.

  4.1 Schendingen van het Beleid voor acceptabel gebruik. Als Google merkt dat het gebruik van de Services door de Klant of een Eindgebruiker van de Klant het Beleid voor acceptabel gebruik schendt, stelt Google de Klant hiervan op de hoogte door de Klant te verzoeken de schending te corrigeren. Als de Klant de schending niet binnen 24 uur na het verzoek van Google corrigeert, kan Google het gebruik van de Services door de Klant geheel of gedeeltelijk opschorten tot de schending is gecorrigeerd.

  4.2 Overige opschortingen. Niettegenstaande Artikel 4.1 (Schendingen van het Beleid voor acceptabel gebruik), kan Google onmiddellijk het gebruik van de Services door de Klant geheel of gedeeltelijk opschorten als (a) Google van mening is dat het gebruik van de Services door de Klant of de Eindgebruiker van de Klant negatieve gevolgen kan hebben voor de Services, het gebruik van de Services door andere klanten of de eindgebruikers van die klanten, of het Google-netwerk of de Google-servers voor het leveren van de Services, (b) er een vermoeden is van ongeoorloofde toegang tot de Services door derden, (c) Google van mening is dat Opschorting onmiddellijk noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of (d) de Klant handelt in strijd met Artikel 3.3 (Beperkingen). Google heft een dergelijke Opschorting op als de omstandigheden die aanleiding geven tot de Opschorting, zijn opgelost. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, informeert Google de Klant op verzoek van de Klant over de reden voor de Opschorting zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

  5. Intellectuele-eigendomsrechten; Bescherming van Klantgegevens; Feedback; Benchmarking.

  5.1 Intellectuele-eigendomsrechten. Deze Overeenkomst biedt geen van beide partijen enig recht, impliciet of anderszins, op de content of intellectuele eigendom van de ander, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Overeenkomst. Ten aanzien van de partijen is de Klant eigenaar van alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Klantgegevens en de Apps van de Klant, en is Google eigenaar van alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Services en Software.

  5.2 Bescherming van Klantgegevens. Google benadert of gebruikt de Klantgegevens alleen om de Services en TSS aan de Klant te leveren, of zoals anders geïnstrueerd door de Klant, en gebruikt deze gegevens niet voor andere Google-producten, -services of -advertenties. Google heeft administratieve, fysieke en technische veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd en zal deze handhaven om Klantgegevens te beschermen, zoals verder beschreven in de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging.

  5.3 Feedback van Klanten. De Klant kan desgewenst feedback over of suggesties voor de Services aan Google verstrekken ('Feedback'). Als de Klant Feedback verstrekt, mogen Google en zijn Aangesloten entiteiten die Feedback zonder beperking en zonder verplichting jegens de Klant gebruiken.

  5.4 Benchmarking. De Klant kan benchmarktests van de Services uitvoeren (elk een 'Test'). De Klant mag de resultaten van dergelijke Tests alleen openbaar maken als hij (a) de voorafgaande schriftelijke toestemming van Google verkrijgt, (b) Google van alle nodige informatie voorziet om de Tests te repliceren, en (c) Google in staat stelt om benchmarktests uit te voeren van openbaar verkrijgbare producten of services van de Klant en om de resultaten van dergelijke tests openbaar te maken. Niettegenstaande het voorgaande mag de Klant niet namens een grootschalige aanbieder van de openbare cloud een van volgende handelingen verrichten zonder de schriftelijke toestemming van Google: (i) een Test uitvoeren (rechtstreeks of via een derde) van de Services en (ii) de resultaten van een dergelijke Test openbaar maken.

  6. Technische supportservices (TSS).

  6.1 Door de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de technische support van de Apps en Projecten van de Klant.

  6.2 Door Google. Afhankelijk van de betaling van de toepasselijke Supportkosten, voorziet Google de Klant gedurende de Termijn van TSS volgens de TSS-richtlijnen. Bepaalde TSS-niveaus omvatten minimale terugkerende Kosten zoals beschreven op https://cloud.google.com/skus. Als de Klant zijn TSS-niveau gedurende een kalendermaand downgradet, mag Google TSS op hetzelfde niveau en voor dezelfde TSS-kosten blijven leveren voor de rest van de maand voordat de downgrade plaatsvindt.

  7. Vertrouwelijke informatie.

  7.1 Verplichtingen. De ontvanger gebruikt de Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij alleen om zijn rechten te laten gelden en te voldoen aan zijn verplichtingen binnen deze Overeenkomst, en zal redelijke zorg dragen voor het vertrouwelijk houden van de Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij. De ontvanger van Vertrouwelijke informatie mag deze Vertrouwelijke informatie niet openbaar maken, behalve aan Aangesloten entiteiten, werknemers, vertegenwoordigers of professionele adviseurs die deze informatie nodig hebben en die schriftelijk hun instemming hebben gegeven (of in het geval van professionele adviseurs anderszins zijn gebonden) om de informatie vertrouwelijk te behandelen. De ontvanger zorgt ervoor dat deze personen en entiteiten de ontvangen Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om hun rechten te laten gelden en te voldoen aan hun verplichtingen binnen deze Overeenkomst.

  7.2 Verplichte openbaarmaking. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst mag de ontvanger de Vertrouwelijke informatie ook bekendmaken voor zover vereist door toepasselijke Juridische procedures, ervan uitgaande dat de ontvanger binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen levert om: (a) de andere partij vóór de bekendmaking op de hoogte te stellen van de bekendmaking, en (b) zich te schikken naar redelijke verzoeken van de andere partij met betrekking tot diens inspanningen om de openbaarmaking aan te vechten. Niettegenstaande het voorgaande zijn subsecties (a) en (b) hierboven niet van toepassing als de ontvanger vaststelt dat naleving van (a) en (b) (i) kan leiden tot strijdigheid met een Juridische procedure, (ii) een overheidsonderzoek kan belemmeren, of (iii) kan leiden tot de dood of ernstig fysiek letsel van een individu.

  8. Termijn en beëindiging.

  8.1 Termijn van overeenkomst. De 'Termijn' van deze Overeenkomst begint op de Ingangsdatum en loopt door tot de Overeenkomst wordt beëindigd zoals beschreven in dit Artikel 8 (Termijn en beëindiging).

  8.2 Beëindiging wegens schending. Elk van beide partijen kan de Overeenkomst beëindigen als de andere partij: (a) de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke melding, of (b) de andere partij zijn handelsactiviteiten staakt of het onderwerp wordt van een insolventie- of faillissementsprocedure en deze procedure niet binnen negentig (90) dagen wordt ingetrokken.

  8.3 Beëindiging wegens inactiviteit. Google behoudt zich het recht voor om de verstrekking van de Services voor een Project te beëindigen 30 dagen na kennisgeving hierover, indien de Klant gedurende een periode van 60 dagen: (a) geen toegang heeft gehad tot de Beheerdersconsole of het Project geen netwerkactiviteit heeft gehad, en (b) voor dergelijk Project geen Kosten zijn gemaakt voor dergelijke Services.

  8.4 Beëindiging om eigen redenen. De Klant kan op elk moment stoppen met het gebruik van de Services. De Klant kan deze Overeenkomst te allen tijde om eigen redenen beëindigen middels voorafgaande schriftelijke kennisgeving en na beëindiging moet de Klant het gebruik van de toepasselijke Services staken. Google kan deze Overeenkomst via een schriftelijke kennisgeving aan de Klant met een opzegtermijn van 30 dagen om eigen redenen beëindigen.

  8.5 Gevolgen van beëindiging. Als de Overeenkomst wordt beëindigd, (a) eindigen alle rechten en de toegang tot de Services op grond van de Overeenkomst (waaronder toegang tot Klantgegevens, indien van toepassing), tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst en (b) moeten alle Kosten die de Klant aan Google verschuldigd is, onmiddellijk worden betaald bij ontvangst van de definitieve elektronische factuur of zoals vermeld in de eindfactuur.

  9. Publiciteit. De Klant mag in het openbaar meedelen dat hij een klant is van de Services, in overeenstemming met de Richtlijnen voor handelsmerken. Als de Klant bij het gebruik van de Services Merkkenmerken van Google wil weergeven, moet de Klant schriftelijke toestemming van Google verkrijgen via de procedure die is gespecificeerd in de Richtlijnen voor handelsmerken. Google kan de naam of Merkkenmerken van de Klant opnemen in een lijst met klanten van Google, online of in promotiematerialen. Google kan ook mondeling verwijzen naar de Klant als een klant van de Services. Geen van beide partijen heeft goedkeuring nodig als een openbare uitspraak wordt herhaald die nagenoeg gelijk is aan een eerder goedgekeurde openbare uitspraak. Elk gebruik van de Merkkenmerken van een partij komt ten goede aan de partij die in het bezit is van de Intellectuele-eigendomsrechten op deze Merkkenmerken. Een partij kan het recht van de andere partij om haar Merkkenmerken te gebruiken op grond van dit Artikel intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met vermelding van een redelijke termijn om het gebruik te stoppen.

  10. Verklaringen en garanties. Elke partij verklaart en garandeert dat: (a) de partij de volledige bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan, en dat (b) de partij zich zal houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de levering, de ontvangst of het gebruik van de Services, zoals van toepassing.

  11. Disclaimer. Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst, verstrekt Google, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving (a) geen andere garanties, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik, titel, niet-schending of foutvrij of ononderbroken gebruik van de Services of Software en (b) doet geen verklaringen over de content of informatie die beschikbaar is gesteld via de Services.

  12. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid.

  12.1 Beperkte indirecte aansprakelijkheid. Voor zover wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van Artikel 12.3 (Niet-beperkte aansprakelijkheid), heeft geen van beide partijen Aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst voor (a) indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of punitieve schade of (b) gederfde inkomsten, winst, besparingen of goodwill.

  12.2 Beperkte mate van aansprakelijkheid. De maximale Aansprakelijkheid van beide partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot de Kosten die de Klant heeft betaald in het kader van de Overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de Aansprakelijkheid.

  12.3 Niet-beperkte aansprakelijkheid. Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid uit van een van beide partijen voor:

  (a) fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken,

  (b) zijn verplichtingen op grond van Artikel 13 (Schadeloosstelling),

  (c) inbreuk door hem op de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij,

  (d) zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst, of

  (e) zaken waarvoor aansprakelijkheid niet mag worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

  13. Schadeloosstelling.

  13.1 Schadeloosstellingsverplichtingen van Google. Google verdedigt de Klant en zijn Aangesloten entiteiten die op grond van deze Overeenkomst deelnemen ('Schadeloosgestelde partijen van de Klant') en stelt hen schadeloos voor Schadeloosgestelde verplichtingen in een Juridische procedure van derden. Dit geldt voor zover dit voortvloeit uit een beschuldiging dat het gebruik van (a) de technologie van Google om de Services te leveren of (b) Merkkenmerken van Google door de Schadeloosgestelde partijen van de Klant inbreuk maakt op Intellectuele-eigendomsrechten van derden.

  13.2 Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant. De Klant zal Google en zijn Aangesloten entiteiten verdedigen en schadeloosstellen voor Schadeloosgestelde verplichtingen in Juridische procedures van derden voor zover deze voortkomen uit (a) een Klant-app, een Project, Klantgegevens of Merkkenmerken van de Klant, of (b) een schending van het Beleid voor acceptabel gebruik of Artikel 3.3 (Beperkingen) bij het gebruik van de Services door de Klant of Eindgebruikers van de Klant.

  13.3 Uitsluitingen. Artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en Artikel 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn niet van toepassing voor zover de onderliggende beschuldiging voortvloeit uit: (a) een schending van de Overeenkomst door de schadeloosgestelde partij of (b) een combinatie van de technologie of Merkkenmerken van de schadeloosstellende partij met materiaal dat niet is verstrekt door de schadeloosstellende partij in het kader van de Overeenkomst, tenzij deze combinatie vereist is volgens de Overeenkomst.

  13.4 Voorwaarden. Op Artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en Artikel 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  (a) De schadeloosgestelde partij moet de schadeloosstellende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van beschuldigingen die voorafgingen aan de Juridische procedure van derden en in redelijke mate samenwerken met de schadeloosstellende partij om de beschuldigingen en Juridische procedure van derden af te handelen. Als een schending van dit Artikel 13.4(a) de verdediging van de Juridische procedure van derden benadeelt, worden de verplichtingen van de schadeloosstellende partij op grond van Artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) of 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) proportioneel met de benadeling verminderd.

  (b) De schadeloosgestelde partij moet uitsluitende zeggenschap van het schadeloosgestelde deel van de Juridische procedure van derden aanbieden aan de schadeloosstellende partij, waarbij het volgende geldt: (i) de schadeloosgestelde partij kan op eigen kosten zijn eigen verdediging zonder zeggenschap aanwijzen, en (ii) voor een schikking waarbij de schadeloosgestelde partij verplicht wordt wettelijke aansprakelijkheid toe te geven, geld te betalen of maatregelen te treffen (of juist geen maatregelen te treffen), is voorafgaande schriftelijke toestemming van de schadeloosgestelde partij vereist, die niet op onredelijke wijze mag worden achtergehouden, onderworpen aan voorwaarden of vertraagd.

  13.5 Verhaalsrecht.

  (a) Als Google redelijkerwijs van mening is dat de Services inbreuk kunnen maken op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde, kan Google, naar eigen goeddunken en voor eigen kosten: (i) het recht verwerven voor de Klant om zijn gebruik van de Services voort te zetten, (ii) de Services aanpassen zodat deze niet langer inbreuk maken zonder dat de functionaliteit wezenlijk wordt beperkt, of (iii) de Services vervangen door een niet-inbreukmakend, functioneel vergelijkbaar alternatief.

  (b) Als Google van mening is dat de in Artikel 12.5(a) vermelde opties niet aanvaardbaar zijn binnen de grenzen van het handelsverkeer, kan Google het gebruik van de betreffende Services door de Klant opschorten of beëindigen.

  13.6 Enige rechten en verplichtingen. Onverminderd de beëindigingsrechten van de andere partij, vormt dit Artikel 13 (Schadeloosstelling) de enige en exclusieve vorm van verhaal op grond van deze Overeenkomst voor eventuele beschuldigingen door derden van inbreuk op Intellectuele-eigendomsrechten die vallen onder dit Artikel 13 (Schadeloosstelling).

  14. Gebruikers bij U.S. Federal Agency. De Services zijn uitsluitend ontwikkeld op eigen kosten en zijn commerciële computersoftware en bijbehorende documentatie in de zin van de toepasselijke Amerikaanse Federal Acquistion Regulations en de aanvullingen van aangesloten agentschappen.

  15. Diversen.

  15.1 Meldingen. Google voorziet de Klant van meldingen op grond van de Overeenkomst door een e-mail te versturen naar het E-mailadres voor meldingen. Op grond van de Overeenkomst verstrekt de Klant meldingen aan Google door een e-mail te sturen naar legal-notices@google.com. Meldingen worden beschouwd als ontvangen op het moment van versturen van de e-mail. De Klant is ervoor verantwoordelijk het E-mailadres voor meldingen gedurende de gehele Termijn actueel te houden.

  15.2 E-mails. De partijen kunnen e-mails gebruiken om te voldoen aan vereisten inzake schriftelijke goedkeuring en toestemming op grond van de Overeenkomst.

  15.3 Toekenning. Geen van de partijen mag enig deel van deze Overeenkomst toekennen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve aan een Aangesloten entiteit, mits: (a) de rechtverkrijgende er schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, (b) de toekennende partij de andere partij in kennis heeft gesteld van de toekenning. Elke andere poging tot toekenning is ongeldig. Als de Klant deze Overeenkomst toewijst aan een Aangesloten entiteit in een andere jurisdictie, in die zin dat dit leidt tot een verandering van de contracterende Google-entiteit, zoals gedefinieerd op https://cloud.google.com/terms/google-entity, wordt deze Overeenkomst automatisch toegewezen aan de nieuwe contracterende Google-entiteit.

  15.4 Wijzigingen in Bestuur. Als bij een partij een wijziging in het Bestuur plaatsvindt, (bijvoorbeeld door aankoop of verkoop van aandelen, een fusie of een andere zakelijke transactie), stelt die partij de andere partij binnen dertig (30) dagen na de wijziging in het Bestuur schriftelijk op de hoogte.

  15.5 Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de redelijke controle van de partij liggen, waaronder overmacht, natuurrampen, terrorisme, rellen of oorlog.

  15.6 Uitbesteding. Google mag verplichtingen op grond van de Overeenkomst uitbesteden, maar blijft aansprakelijk jegens de Klant voor eventueel uitbestede verplichtingen.

  15.7 Geen agentschap. Deze overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

  15.8 Geen verklaring van afstand. Geen van de partijen doet afstand van zijn rechten door de rechten (of de uitvoering van de rechten te vertragen) zoals deze zijn genoemd in deze Overeenkomst niet uit te voeren.

  15.9 Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

  15.10 Geen begunstigde derden. Deze Overeenkomst geeft derden geen voordelen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat beschreven dat dit wel het geval is.

  15.11 Juridische ondersteuning. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van elk van de partijen om zich juridisch te laten ondersteunen.

  15.12 Heersend recht in de Verenigde Staten.

  (a) Voor overheidsinstanties op het niveau van een stad, county of staat in de Verenigde Staten. Als de Klant een overheidsinstantie voor een stad, county of staat in de Verenigde Staten is, zegt de Overeenkomst niets over het heersend recht en arrondissement.

  (b) Voor overheidsinstanties van de Verenigde Staten: Als de Klant een federale overheidsinstantie van de Verenigde Staten is, geldt het volgende: ALLE CLAIMS DIE VOLGEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, MET UITZONDERING VAN DE REGELS OVER CONFLICTERENDE WETGEVING. UITSLUITEND VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR FEDERALE WETGEVING: (I) ZIJN DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË (MET UITZONDERING VAN REGELGEVING VAN CALIFORNIË OVER CONFLICTERENDE WETGEVING) VAN TOEPASSING IN AFWEZIGHEID VAN TOEPASSELIJKE FEDERALE WETGEVING, EN (II) GEVEN DE PARTIJEN VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES TOESTEMMING VOOR PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN, EN HET EXCLUSIEVE ARRONDISSEMENT VAN, DE RECHTBANKEN IN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË.

  (c) Voor alle andere entiteiten. Als de Klant een entiteit is die niet vermeld is in Artikel 15.12(a) of (b), is het volgende van toepassing: ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GERELATEERD ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES, ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WET VAN CALIFORNIË, MET UITZONDERING VAN DE REGELS VOOR CONFLICTERENDE WETGEVING VAN DEZE STAAT. PROCESSEN WORDEN UITSLUITEND GEVOERD IN DE FEDERALE OF STAATSRECHTBANKEN VAN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN, EN DE PARTIJEN GEVEN TOESTEMMING VOOR PERSOONLIJKE JURISDICTIE BIJ DEZE RECHTBANKEN.

  15.13 Amendementen. Behalve zoals vermeld in Artikel 1.4(b) (Wijzigingen: In de Overeenkomst) of (c) (Wijzigingen: In de Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging), moeten alle wijzigingen schriftelijk worden vastgelegd, door beide partijen worden ondertekend en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd.

  15.14 Voortbestaan. De volgende secties blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst: Artikel 2 (Betalingsvoorwaarden), Artikel 5 (Intellectuele-eigendomsrechten; Bescherming van Klantgegevens; Feedback; Benchmarking), Artikel 7 (Vertrouwelijke informatie), Artikel 8.5 (Gevolgen van beëindiging), Artikel 11 (Disclaimer), Artikel 12 (Beperking van wettelijke aansprakelijkheid), Artikel 13 (Schadeloosstelling) en Artikel 15 (Diversen).

  15.15 Volledige overeenkomst. In deze Overeenkomst worden alle voorwaarden uiteengezet die de partijen met elkaar overeenkomen. Deze Overeenkomst vervangt alle andere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen van de partijen zich verlaten op, en beschikt geen van de partijen over enig recht of enige verhaalsmogelijkheid op basis van enige uitspraak, verklaring of garantie (gedaan of gegeven uit onachtzaamheid of argeloosheid), met uitzondering van uitspraken, verklaringen of garanties die expliciet in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. De voorwaarden op een URL waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, maken door middel van verwijzing deel uit van deze Overeenkomst. Na de Ingangsdatum kan Google een geüpdatete URL verstrekken ter vervanging van een URL in deze Overeenkomst.

  15.16 Conflicterende voorwaarden. Als er een conflict bestaat tussen de documenten waaruit deze Overeenkomst bestaat, gelden de documenten in de volgende volgorde van prioriteit: de Voorwaarden voor Gegevensverwerking en -beveiliging, de Overeenkomst, en de voorwaarden op elke andere URL.

  15.17 Koppen. Koppen en bijschriften die in de Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld als referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van de Overeenkomst.

  15.18 Conflicterende talen. Als deze Overeenkomst in een andere taal dan het Engels is vertaald en er sprake is van verschillen tussen de Engelse tekst en de vertaalde tekst, geldt de Engelse tekst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de vertaling.

  15.19 Definities.

  • 'Account': het Google Cloud Platform-account van de Klant.
  • 'Beheerdersconsole': de online console(s) die of het dashboard dat Google aan de Klant levert voor het beheer van de Services.
  • 'Aangesloten entiteit': elke entiteit die direct dan wel indirect zeggenschap heeft over, wordt beheerd door of onder algemeen beheer valt van een partij.
  • 'Beleid voor acceptabel gebruik': het dan geldende beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van de Services, zoals vermeld op http://cloud.google.com/terms/aup.
  • 'BAA' of 'Business Associate Agreement': een amendement bij de Overeenkomst dat betrekking heeft op de verwerking van Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) (zoals gedefinieerd in HIPAA).
  • 'Merkkenmerken': de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij, zoals die door deze partij van tijd tot tijd zijn vastgelegd.
  • 'Vertrouwelijke informatie': informatie die in het kader van deze Overeenkomst door de ene partij (of een Aangesloten entiteit) aan de andere partij bekend wordt gemaakt en wordt aangemerkt als vertrouwelijk of gezien de omstandigheden gewoonlijk als vertrouwelijk zou worden aangemerkt. Deze informatie omvat geen informatie die onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvanger, die rechtmatig wordt verstrekt aan de ontvanger door een derde zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen, of die openbaar wordt buiten de schuld van de ontvanger. Onder voorbehoud van de voorgaande zin worden Klantgegevens aangemerkt als Vertrouwelijke Informatie van de Klant.
  • 'Zeggenschap': zeggenschap over meer dan 50% van de stemrechten of aandelenbelangen van een partij.
  • 'Klant-app': een softwareprogramma dat de Klant maakt of host met gebruikmaking van de Services.
  • 'Klantgegevens': gegevens die door de Klant of Eindgebruikers aan Google worden geleverd via de Services onder het Account.
  • 'Eindgebruiker van de Klant': een persoon aan wie de Klant toestemming heeft gegeven om de Services of Klant-app te gebruiken. Ter verduidelijking: Eindgebruikers kunnen werknemers zijn van Aangesloten entiteiten van de Klant en andere derden.
  • 'Voorwaarden voor gegevensverwerking en -beveiliging' zijn de voorwaarden die worden vermeld op https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.
  • 'Documentatie': de Google-documentatie (zoals deze van tijd tot tijd kan worden geüpdatet) in de vorm waarin deze over het algemeen door Google aan zijn Klanten beschikbaar wordt gesteld voor gebruik met de Services, zoals te vinden op https://cloud.google.com/docs/.
  • 'Periode waarin kosten worden gegenereerd': de kalendermaand of een andere periode gespecificeerd door Google in de Beheerdersconsole.
  • 'Kosten': alle toepasselijke kosten voor elke Service en alle toepasselijke Belastingen. De Kosten voor elke Service worden vermeld op: https://cloud.google.com/skus/.
  • 'Google API': elke Application Programming Interface die wordt geleverd door Google als onderdeel van de Services.
  • 'Activiteiten met verhoogd risico': activiteiten waarbij het gebruik of het falen van de Services naar redelijke verwachting zouden kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieuschade (waaronder de bediening van nucleaire installaties, luchtverkeersleidings- of levensinstandhoudingssystemen of wapens).
  • 'HIPAA': de Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996, inclusief amendementen die van tijd tot tijd worden toegepast en regelgeving die hieronder valt.
  • 'waaronder/inclusief': waaronder/inclusief, maar niet beperkt tot.
  • 'Schadeloosgestelde verplichtingen': (i) schikkingsbedragen die zijn goedgekeurd door de schadeloosstellende partij, en (ii) schadevergoedingen en kosten die door een rechtbank in de bevoegde jurisdictie zijn toegekend in een eindvonnis tegen de schadeloosgestelde partij en zijn Aangesloten entiteiten.
  • 'Intellectuele-eigendomsrechten': de huidige en toekomstige wereldwijde rechten met betrekking tot patenten, auteursrecht, handelsgeheimen, handelsmerken, moreel recht en andere soortgelijke rechten.
  • 'Juridische procedure': een verzoek om bekendmaking van gegevens op grond van wetgeving, overheidsvoorschriften, rechterlijk bevel, dagvaarding, garantie of een andere geldige juridische autoriteit, juridische procedure of een vergelijkbaar proces.
  • 'Aansprakelijkheid': elke aansprakelijkheid, al dan niet als gevolg van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, ongeacht of deze voorzienbaar was voor of overwogen is door de partijen.
  • 'E-mailadres voor meldingen': een of meer door de Klant in de Beheerdersconsole opgegeven e-mailadressen.
  • 'Project': een verzameling Google Cloud Platform-resources geconfigureerd door de Klant via de Services.
  • 'Servicespecifieke voorwaarden': de voorwaarden die specifiek zijn voor een of meer Services, zoals vermeld op https://cloud.google.com/terms/service-terms.
  • 'Services': de dan geldende services beschreven op https://cloud.google.com/terms/services.
  • 'SLA': de dan geldende serviceovereenkomst zoals vermeld op https://cloud.google.com/terms/sla/.
  • 'Software': alle downloadbare tools, Software Development Kits of andere dergelijke computersoftwareprogramma's die door Google worden geleverd in verband met de Services en alle updates die Google van tijd tot tijd voor deze Software uitvoert.
  • 'Opschorten' of 'Opschorting': het uitschakelen of beperken van de toegang tot of het gebruik van de Services of onderdelen van de Services.
  • 'Belastingen': alle door de overheid opgelegde belastingen, uitgezonderd belastingen die zijn gebaseerd op het netto inkomen, de nettowaarde, de activawaarde, de eigendomswaarde of arbeid van Google.
  • 'Termijn' heeft de betekenis die wordt vermeld in Artikel 8 (Termijn en beëindiging) van deze Overeenkomst.
  • 'Juridische procedure van derden': elke formele juridische procedure die is gestart door een niet aangesloten derde bij een rechtbank of overheidsinstantie (waaronder een beroepsprocedure).
  • 'Handelsmerkrichtlijnen': richtlijnen van Google voor gebruik door derden van Merkkenmerken van Google, te vinden op http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
  • 'TSS': de dan geldende technische supportservices die door Google worden geleverd aan de Klant op grond van de TSS-richtlijnen.
  • 'TSS-richtlijnen': de richtlijnen voor technische supportservices van Google die dan gelden voor de Services. De TSS-richtlijnen zijn te vinden op https://cloud.google.com/terms/tssg/ (onder Google Cloud Platform-services).

  16. Regionale voorwaarden. De Klant gaat akkoord met de volgende wijzigingen in de Overeenkomst als de Klant Services bestelt bij de toepasselijke Google-entiteit, zoals hieronder beschreven:

  Azië en Oceanië: alle regio's, behalve India

  Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Australia Pty Ltd., Google Cloud Japan G.K., Google Cloud Korea LLC; Google New Zealand Limited; PT Google Cloud Indonesia

  Artikel 2.2 wordt als volgt vervangen:

  2.2 Belastingen. Google zal alle gefactureerde Belastingen specificeren. Als Belastingen moeten worden ingehouden op een betaling aan Google, zal de Klant de betaling aan Google verhogen zodat het nettobedrag dat Google ontvangt gelijk is aan het gefactureerde bedrag zonder vermindering voor Belastingen.

  De definitie van 'Belastingen' onder Artikel 15.19 (Definities) wordt als volgt vervangen:

  15.19 Definities.

  'Belastingen': alle door de overheid opgelegde belastingen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in verband met de verlening en uitvoering van de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle heffingen, douanerechten en alle directe of indirecte belastingen, met inbegrip van alle gerelateerde boetes of rente, met uitzondering van belastingen op basis van de winst van Google.

  Azië en Oceanië: Indonesië

  PT Google Cloud Indonesia

  Er is een nieuw Artikel 8.6 toegevoegd:

  8.6 Verklaring van afstand bij beëindiging. De partijen komen overeen afstand te doen van alle bepalingen op grond van toepasselijke wetgeving voor zover een rechterlijke beslissing of een bevel vereist is voor de beëindiging van deze overeenkomst.

  U kunt de Indonesische versie van de Overeenkomst hier vinden. Artikel 15.18 is als volgt vervangen:

  15.18 Conflicterende talen. Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en Indonesisch. Beide versies zijn even authentiek. In het geval van een inconsistentie of verschil in interpretatie tussen de Indonesische versie en de Engelse versie, komen de partijen overeen de Indonesische versie te wijzigen om het relevante deel van de Indonesische versie in overeenstemming te brengen met het relevante deel van de Engelse versie.

Eerdere versies