Prijs

In dit document wordt uitgelegd hoe de prijzen voor Cloud Firestore worden berekend. U leest ook hoe u uw uitgaven voor Cloud Firestore kunt beperken en controleren.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

Wanneer u Cloud Firestore gebruikt, worden voor de volgende zaken kosten in rekening gebracht:

 • Het aantal lees-, schrijf- en verwijderbewerkingen dat u uitvoert
 • De hoeveelheid opslag die uw database gebruikt, inclusief overhead voor metadata en indexen
 • De hoeveelheid netwerkbandbreedte die u gebruikt

Gebruik van opslag en bandbreedte wordt berekend in gigabytes (GiB), waarbij 1 GiB gelijkstaat aan 230 bytes. Alle kosten worden dagelijks berekend.

In de volgende secties vindt u informatie over hoe kosten worden berekend voor uw Cloud Firestore-gebruik.

Prijs per locatie

In de volgende tabel ziet u de prijzen voor lees-, schrijf- en verwijderbewerkingen en opslag voor elke Cloud Firestore-locatie:

VS (meerdere regio's) Los Angeles Montreal South Carolina Noord-Virginia São Paulo Europa (meerdere regio's) Londen Zürich Frankfurt Mumbai Hong Kong Tokio Osaka Sydney
Gratis quotum per dag Prijs boven het gratis quotum (per eenheid) Prijseenheid
Leesbewerkingen voor document 50.000 per 100.000 documenten
Schrijfbewerkingen voor document 20.000 per 100.000 documenten
Verwijderbewerkingen voor document 20.000 per 100.000 documenten
Opgeslagen gegevens 1 GB opslagruimte GB/maand

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Lees-, schrijf- en verwijderbewerkingen

Er worden kosten in rekening gebracht voor elke lees-, schrijf- en verwijderbewerking die u uitvoert met Cloud Firestore.

Kosten voor schrijf- en verwijderbewerkingen zijn eenvoudig. Voor schrijfbewerkingen geldt elke set- of update-bewerking als één schrijfbewerking.

Voor leesbewerkingen gelden enkele nuances waar u rekening mee moet houden. In de volgende secties worden deze nuances uitgebreid uitgelegd.

Luisteren naar query-resultaten

Met Cloud Firestore kunt u luisteren naar de resultaten van een query en realtime updates ophalen wanneer de queryresultaten worden gewijzigd.

Wanneer u naar de resultaten van een query luistert, worden er elke keer kosten voor een leesbewerking in rekening gebracht wanneer er een document in de resultatenset wordt toegevoegd of geüpdatet. Er worden ook kosten voor een leesbewerking in rekening gebracht wanneer een document uit de resultatenset wordt verwijderd omdat het document is gewijzigd. (Daarentegen worden er geen kosten voor leesbewerkingen in rekening gebracht wanneer een document wordt verwijderd.)

Ook geldt dat als de listener meer dan 30 minuten een verbroken verbinding heeft (bijvoorbeeld als de gebruiker offline is), er kosten voor leesbewerkingen in rekening worden gebracht alsof u een volledig nieuwe query uitvoert.

Grote resultatensets beheren

Cloud Firestore heeft enkele functies waarmee u query's met een groot aantal resultaten kunt beheren:

 • Cursors, waarmee u kunt doorgaan met een query die lange tijd wordt uitgevoerd
 • Paginatokens, waarmee u paginering voor de query-resultaten kunt regelen
 • Limieten, waarmee u kunt opgeven hoeveel resultaten er moeten worden opgehaald
 • Verschuivingen, waarmee u een vast aantal documenten over kunt slaan

Er zijn geen extra kosten als u cursors, paginatokens en limieten gebruikt. Sterker nog, met deze functies kunt u geld besparen, omdat u alleen de documenten leest die u nodig heeft.

Als u echter query's met een verschuiving verstuurt, worden er kosten voor een leesbewerking voor elk overgeslagen document in rekening gebracht. Als uw query bijvoorbeeld een verschuiving van 10 gebruikt en de query 1 document retourneert, worden er kosten voor 11 leesbewerkingen in rekening gebracht. Vanwege deze extra kosten is het verstandig om waar mogelijk cursors in plaats van verschuivingen te gebruiken.

Andere query's dan leesbewerkingen voor documenten

Voor andere query's dan leesbewerkingen voor documenten, bijvoorbeeld voor verzoeken om een lijst collectie-ID's, wordt u gefactureerd voor één leesbewerking voor een document. Als voor het ophalen van de volledige verzameling resultaten meer dan één verzoek nodig is (bijvoorbeeld als u paginering gebruikt), wordt er één keer per verzoek gefactureerd.

Minimale kosten voor query's

Zelfs als de query geen resultaten oplevert, betaalt u minimaal voor één leesbewerking per document voor elke query die u uitvoert.

Beveiligingsregels voor Cloud Firestore

Voor web- en mobiele clientbibliotheken geldt dat als uw beveiligingsregels voor Cloud Firestore exists(), get() of getAfter() gebruiken om een of meer documenten uit uw database te lezen, kosten voor extra leesbewerkingen als volgt worden berekend:

 • Er worden kosten in rekening gebracht voor leesbewerkingen die noodzakelijk zijn om uw beveiligingsregels voor Cloud Firestore te evalueren.

  Als uw regels bijvoorbeeld naar drie documenten verwijzen maar Cloud Firestore slechts twee documenten hoeft te lezen om uw regels te evalueren, worden er kosten voor twee extra leesbewerkingen voor de gerelateerde documenten in rekening gebracht.

  Er worden per gerelateerd document kosten voor één leesbewerking in rekening gebracht, zelfs als de regels vaker dan eens naar dit document verwijzen.

 • U betaalt slechts één keer per verzoek voor regelevaluatie.

  Het gevolg hiervan is dat het goedkoper kan zijn om meerdere documenten te lezen dan om documenten een voor een te lezen, omdat er minder verzoeken nodig zijn om meerdere documenten te lezen.

 • Wanneer u luistert naar de resultaten van een query, worden er kosten voor regelevaluatie in rekening gebracht in elk van de volgende gevallen:

  • Wanneer u een query uitvoert
  • Elke keer als de query-resultaten worden geüpdatet
  • Elke keer dat het apparaat van de gebruiker offline en vervolgens weer online gaat
  • Elke keer dat u de regels updatet
  • Elke keer dat u de gerelateerde documenten in uw regels updatet

Opslaggrootte

Er worden kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die u opslaat in Cloud Firestore, inclusief opslagoverhead. In de hoeveelheid overhead zijn metadata, automatische indexen en samengestelde indexen inbegrepen. Voor elk document dat is opgeslagen in Cloud Firestore, zijn de volgende metadata vereist:

 • De document-ID, inclusief de collectie-ID en de documentnaam.
 • De naam en waarde van elk veld. Omdat Cloud Firestore geen schema heeft, moet de naam van elk veld in een document worden opgeslagen bij de veldwaarde.
 • Alle indexen voor enkele velden en samengestelde indexen die verwijzen naar het document. Elk indexitem bevat de collectie-ID, een aantal veldwaarden dat afhangt van de indexdefinitie en de naam van het document.

In Berekeningen van opslaggrootte kunt u lezen hoe de opslag van Cloud Firestore wordt berekend. Ga naar de pagina App Engine-quotumdetails in de GCP-console om de hoeveelheid opslag te bekijken die uw database gebruikt.

Netwerkbandbreedte

Er worden kosten in rekening gebracht voor de netwerkbandbreedte die door uw Cloud Firestore-verzoeken wordt gebruikt. Deze worden in de volgende secties beschreven. De netwerkbandbreedtekosten van een Cloud Firestore-verzoek hangen af van de reactiegrootte van het verzoek, de locatie van uw Cloud Firestore-database en de bestemming van de reactie.

Cloud Firestore berekent de reactiegrootte op basis van een geserialiseerde berichtindeling. Protocoloverhead, zoals SSL-overhead, telt niet mee voor het netwerkbandbreedtegebruik. Verzoeken die worden afgewezen door uw beveiligingsregels voor Cloud Firestore, tellen niet mee voor het netwerkbandbreedtegebruik.

Gebruik de GCP-console om uw factureringsgegevens te exporteren naar een bestand om te ontdekken hoeveel netwerkbandbreedte u heeft gebruikt.

Algemene netwerkprijzen

Voor verzoeken die afkomstig zijn van Google Cloud Platform (bijvoorbeeld van een app die wordt uitgevoerd op Google Compute Engine) betaalt u het volgende:

Type verkeer Prijs
Inkomend Gratis
Uitgaand binnen een regio Gratis
Uitgaand tussen regio's in hetzelfde gebied met meerdere regio's Gratis
Uitgaand tussen regio's binnen de VS (per GiB) $ 0,01 (de eerste 10 GiB per maand zijn gratis)
Uitgaand tussen regio's, exclusief verkeer tussen Amerikaanse regio's Tarieven voor uitgaand internetverkeer van Google Cloud Platform

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Tarieven voor uitgaand internetverkeer

Er worden kosten voor uitgaand internetverkeer in rekening gebracht voor het volgende:

 • Google Cloud Platform-verzoeken tussen regio's, met uitzondering van verkeer tussen VS-regio's
 • Verzoeken van buiten Google Cloud Platform (bijvoorbeeld vanaf het mobiele apparaat van een gebruiker)

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1) Osaka (asia-northeast2)
Gebruik per maand Netwerk (Uitgaand)
Wereldwijde bestemmingen
(exclusief China en Australië,
maar inclusief Hongkong)
(per GB)
Netwerk (Uitgaand)
Bestemmingen in China
(met uitzondering van Hongkong)
(per GB)
Netwerk (Uitgaand)
Bestemmingen in Australië
(per GB)
Netwerk (Inkomend verkeer)
0-10 GB Gratis Gratis Gratis Gratis
10 GB-1 TB $ 0,23 $ 0,19 Gratis
1-10 TB $ 0,22 $ 0,18 Gratis
10+ TB $ 0,20 $ 0,15 Gratis
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Gebruik controleren

U kunt uw dagelijkse Cloud Firestore-gebruik bekijken op de pagina App Engine-quota:

Ga naar de pagina Quota

Uitgaven beheren

U kunt op verschillende manieren uw uitgaven voor Cloud Firestore beheren:

 • Stel een dagelijkse bestedingslimiet in voor App Engine om de uitgaven voor opslagkosten en databasebewerkingen te beheren.
 • Gebruik de maandbudgetten en waarschuwingen van Google Cloud Platform om uw uitgaven voor netwerkbandbreedtekosten te beheren.

In de volgende secties vindt u meer informatie.

App Engine-bestedingslimiet

Bij App Engine kunt u een dagelijkse bestedingslimiet instellen voor App Engine en gekoppelde resources, waaronder Cloud Datastore- en Cloud Firestore-databases. De limiet is bij benadering en zou groot genoeg moeten zijn om pieken in resourcegebruik te verwerken. Alle Cloud Firestore-bewerkingen na het overschrijden van uw dagelijkse bestedingslimiet die niet vallen onder uw gratis quotum, zullen mislukken.

Gebruik de GCP-console om facturering in te schakelen voor uw GCP-project en volg deze stappen om een dagelijkse bestedingslimiet in te stellen:

 1. Open in de GCP-console de pagina App-instellingen van App Engine.

  De pagina App-instellingen openen

 2. Klik op Bewerken en geef een bestedingslimiet op.

 3. Klik op Opslaan. De nieuwe limiet is onmiddellijk van kracht.

Als u Cloud Firestore gebruikt met meer dan één GCP-project, herhaalt u deze stappen voor elk van uw projecten.

Google Cloud Platform-budgetten en -waarschuwingen

Met GCP kunt u een maandbudget instellen voor alle GCP-services. Gebruik een maandbudget om uw algemene GCP-kosten te controleren, waaronder uw netwerkbandbreedtekosten voor Cloud Firestore. Nadat u een budget heeft ingesteld, kunt u waarschuwingen instellen. Hiermee zorgt u dat u e-mailmeldingen ontvangt naarmate uw kosten dichter bij uw budget komen.

Kosten die meetellen voor uw App Engine-bestedingslimiet tellen ook mee voor uw maandbudget.

Volg deze instructies om een maandbudget in te stellen en waarschuwingen te maken in de GCP-console.

Prijsvoorbeeld

Bekijk het voorbeeld van Cloud Firestore-facturering om te zien hoe factureringskosten voor Cloud Firestore in een praktijkvoorbeeld worden opgebouwd.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud Firestore