Overview: Standard SQL Reference

BigQuery standard SQL is compliant with the SQL 2011 standard and has extensions that support querying nested and repeated data. If you are using BigQuery legacy SQL, see Legacy SQL Functions and Operators.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.