Handleiding organisatie en toegangsbeheer van cloudfactureringresources

Dit artikel is bedoeld voor domein- en systeembeheerders die een voor productie geschikte omgeving willen instellen voor gebruik met Google Cloud Platform (GCP). In deze handleiding vindt u een bespreking van praktische tips, ontwerpbeslissingen en configuratie-opties, waarmee u uw kostenbeheer kunt vereenvoudigen zodat u uw clouduitgaven maximaal kunt benutten.

De doelstellingen van deze handleiding:

 • Een conceptueel overzicht bieden van de verschillende resources die bij de facturering zijn betrokken.
 • U laten zien hoe u uw resources voor Cloud-facturering efficiënt kunt instellen om het beheer te vereenvoudigen en uw strategische prioriteiten af te stemmen op cloudgebruik.
 • U helpen om de meest voorkomende factureringsproblemen te vermijden waarmee GCP-klanten te maken hebben.
 • U praktische tips geven voor het configureren van toegangsmachtigingen voor resources om redundantie en beveiliging te waarborgen.
 • U voorzien van stapsgewijze instructies om u te helpen bij het opzetten van uw tools voor financieel beheer voor meer duidelijkheid, verantwoording en controle.

Als u een bedrijfsontwikkelaar bent die al bekend is met Google Cloud Platform en de daarin geboden services en op zoek bent naar hulp bij het lanceren van uw app, raadpleegt u de documentatie bij de lanceringschecklist.

Als u net begint met GCP en wilt experimenteren met Cloud-producten en -services of een proof of concept wilt maken, raadpleegt u het overzicht van Google Cloud Platform of start u een gratis proefversie.

Voordat u begint

Voordat u met de configuratiehandleiding aan de slag gaat, moet u zich vertrouwd maken met de GCP-resources en -factureringsconcepten. Inzicht in de belangrijkste concepten helpt u bij het nemen van configuratiebeslissingen voor uw cloud.

Resourcehiërarchie en -labels

Configureer uw resourcehiërarchie om cloudkosten toe te wijzen aan afdelingen en teams voor een beter begrip van verantwoordelijkheden en de ROI van uw cloudinvesteringen. Deze flexibele hiërarchie is ontworpen voor bedrijven van elke omvang en biedt u de mogelijkheid uw account te structureren en beheren op basis van organisatie, map, project en resource, om te voldoen aan uw bedrijfsbehoeften.

Gebruik resourcelabels om meerdere resources samen te voegen voor nog meer detail. Labels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om instanties van verschillende teams of kostenplaatsen te onderscheiden.

Het onderstaande diagram toont een voorbeeld van een volledige GCP-resourcehiërarchie:

Hiërarchie van resources

Een organisatie staat bovenaan in de hiërarchie van resources. Binnen de organisatie bevinden zich mappen van groepsprojecten, evenals andere mappen. Projecten bevatten resources. Resources kunnen verder worden gecategoriseerd met behulp van labels. U kunt gedetailleerde machtigingen afdwingen op verschillende niveaus in de resourcehiërarchie om ervoor te zorgen dat de juiste personen de mogelijkheid hebben om uitgaven te doen binnen GCP.

Accounts voor Cloud-facturering zijn gekoppeld aan en betalen voor projecten.

Hiërarchie en rollen

Hoe rollen werken: Google Cloud Platform biedt identiteits- en toegangsbeheer van Google Cloud (Identity en Access Management, Cloud IAM)) voor het beheren van de toegang tot uw GCP-resources. Met Cloud IAM kunt u bepalen wie (gebruikers) welke toegang (rollen) tot welke resources heeft door beleid voor Cloud IAM in te stellen. Als u machtigingen aan een gebruiker wilt toewijzen, gebruikt u het Cloud IAM-beleid om een gebruiker specifieke rol(len) te geven. Rollen hebben een of meer gebundelde machtigingen en bepalen de gebruikerstoegang tot resources.

U kunt een Cloud IAM-beleid instellen op organisatieniveau, op mapniveau, op projectniveau of (in sommige gevallen) op resourceniveau. Resources nemen het beleid van het bovenliggende knooppunt over. Als u beleid instelt op het niveau van de organisatie, wordt het overgenomen door alle onderliggende mappen en projecten. Als u beleid op projectniveau instelt, wordt het overgenomen door zijn onderliggende resources.

Domein
De hoofdgebruikers van G Suite of Cloud Identity op domeinniveau zijn de eerste gebruikers die toegang hebben tot een organisatie nadat deze is gemaakt. Hoofdgebruikers kunnen organisaties (en elke andere resource) maken, de rol Organisatiebeheerder (of een andere rol) verlenen en accounts herstellen op domeinniveau.
Organisatie
Een organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf) is het hoofdknooppunt in de GCP-resourcehiërarchie. De resource Organisatie is de bovenliggende hiërarchische entiteit van projectresources en mappen. Het Cloud IAM-toegangscontrolebeleid dat wordt toegepast op de resource Organisatie, is van toepassing door de gehele hiërarchie op alle resources in de organisatie.
Meer informatie over organisatierollen.
Mappen
Mapresources bieden een extra groeperingsmechanisme en isolatiegrenzen tussen projecten. Ze kunnen worden gezien als suborganisaties binnen de organisatie. Mappen kunnen worden gebruikt om verschillende juridische entiteiten, afdelingen en teams binnen een bedrijf te modelleren. Mappen kunnen submappen en projecten bevatten.
Meer informatie over maprollen.
Projecten
De projectresource is de organiserende entiteit op het laagste niveau. Organisaties en mappen kunnen meerdere projecten bevatten. Een project is vereist om Google Cloud Platform te gebruiken en vormt de basis voor het maken, inschakelen en gebruiken van alle GCP-services, het beheren van API's, het inschakelen van facturering, het toevoegen en verwijderen van bijdragers en het beheren van machtigingen.
Meer informatie over projectrollen.
Cloud-factureringsaccount
Accounts voor Cloud-facturering zijn gekoppeld aan en betalen voor projecten. Accounts voor Cloud-facturering zijn gekoppeld aan een Google-betalingsprofiel.
Meer informatie over rollen voor Cloud-facturering.
Betalingsprofiel
Betalingsprofielen worden beheerd buiten uw cloudorganisatie, in het Google-betalingscentrum. Dit is een centrale locatie waar u uw betaalmethoden kunt beheren voor alle Google-producten en -services, zoals Google Ads, Google Cloud en Fi-telefoonservices. Betalingsprofielen zijn gekoppeld aan Cloud-factureringsaccounts.
Meer informatie over gebruikersmachtigingen voor betalingsprofielen.

Configuratiehandleiding

Elk gedeelte in de configuratiehandleiding biedt informatie over beslissingspunten, bevat praktische tips, beschrijft belangrijke rollen en biedt een configuratiechecklist. Informatie over mogelijke problemen wordt ook verstrekt, met als uiteindelijk doel u te helpen bij het configureren van GCP-resources die zijn geoptimaliseerd voor uw factureringsbehoeften. De richtlijnen helpen ervoor te zorgen dat uw configuratie goed wordt beschermd tegen de meest voorkomende problemen met toegang en facturering waarmee GCP-klanten worden geconfronteerd.

In deze handleiding worden de volgende onderwerpen besproken:


Identiteit en organisatie

Identiteit wordt gebruikt voor verificatie en toegangsbeheer van uw gebruikers tot GCP-resources. Een organisatie staat bovenaan in de hiërarchie van resources. Alle resources die bij een organisatie horen, zijn gegroepeerd onder het organisatieknooppunt. Hierdoor krijgt u inzicht in elke resource in de organisatie en kunt u de toegang tot die resources beheren.

Praktische tip voor het configureren van een organisatie

GCP-gebruikers hoeven geen organisatieresource te hebben. Als u echter meer dan één gebruikersaccount wilt beheren, raden we u ten zeerste aan een organisatie te configureren. De resource Organisatie biedt veel voordelen, waaronder overname van Cloud IAM-beleid en herstel van resourcetoegang.

Zie Organisaties maken en beheren voor meer informatie.

Belangrijke beslissing: Cloud Identity en G Suite

Wilt u voor gebruikersverificatie en -identiteit Cloud Identity of G Suite gebruiken?

De resource Organization is nauw gekoppeld aan een G Suite- of Cloud Identity-account. Een gebruiker krijgt alleen een organisatieresource als hij ook een G Suite- of Cloud Identity-klant is. Voor elk G Suite- of Cloud Identity-account kan precies één organisatie worden geleverd. Nadat een organisatieresource is gemaakt voor een domein, behoren alle GCP-projecten die door leden van het accountdomein zijn gemaakt, standaard tot de organisatieresource.

Google Cloud Platform gebruikt Google-accounts voor verificatie en toegangsbeheer. Google raadt aan volledig beheerde zakelijke Google-accounts te gebruiken voor betere zichtbaarheid, controle en beheer van de toegang tot Google Cloud Platform-resources.
Cloud Identity
Met Cloud Identity krijgt u gratis beheerde Google-accounts die u kunt gebruiken met Google-services, zoals Google Cloud Platform. Met Cloud Identity-accounts voor elk van uw gebruikers kunt u alle gebruikers in uw volledige domein beheren via de Google Beheerdersconsole.

Toepassing: u heeft geen G Suite-kenmerken zoals Drive of Gmail nodig en heeft alleen de accountbeheerfuncties nodig die worden geboden door uw domein te integreren.

Aanbeveling: krijg gratis een Organisatie door Cloud Identity te gebruiken.

G Suite
Als u een G Suite-beheerder bent, kunt u al uw gebruikers en instellingen beheren via de Beheerdersconsole van G Suite. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers een G Suite-licentie toegewezen. Als u een subset van ontwikkelaars heeft die geen G Suite-licenties nodig hebben, kunt u in plaats daarvan Cloud Identity-accounts toevoegen.

Toepassing: u wilt gebruikmaken van de voordelen van G Suite-kenmerken zoals Drive of Gmail naast de accountbeheerfuncties van G Suite.

Aanbeveling: krijg een Organisatie door u aan te melden voor G Suite.

Zie Een organisatieresource krijgen en Aan de slag met Cloud Identity.

Belangrijke rollen

Hoofdgebruiker van het domein
De hoofdgebruiker kan de rol Organisatiebeheerder (of een andere rol) verlenen en accounts herstellen op het domeinniveau.
Wie?
De hoofdgebruiker is meestal iemand die op hoog niveau de toegang beheert, zoals een domeinbeheerder.
Meer informatie over beheerdersrollen van G Suite en beheerdersrollen van Cloud Identity.
Rol: organisatiebeheerder
De organisatiebeheerder kan elke resource beheren en binnen de organisatie elke rol toekennen.
Wie?
De organisatiebeheerder is meestal iemand die de toegang beheert, zoals een IT-beheerder.
Meer informatie over organisatierollen.

Checklist

1. De resource maken
Zorg dat u een organisatie verkrijgt door de informatie in deze Quickstart te volgen.
2. Toegang configureren
Stel meer dan één hoofdgebruiker in en zorg ervoor dat andere projecteigenaren, beheerders en werknemers weten wie dat zijn, zodat ze contact kunnen opnemen in geval van problemen met accounttoegang of als er een andere organisatiebeheerder moet worden gemachtigd.
Stel meerdere organisatiebeheerders in die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het Cloud IAM-beleid en het delegeren van de verantwoordelijkheid voor resources in uw hele organisatie, zoals cloudfacturering en projectbeheer.
Verleen IAM-rollen op het niveau van de organisatie waarvan u wilt dat iedereen deze gebruikt, rekening houdend met het beveiligingsprincipe van minimale rechten.
3. De resource configureren
Migreer uw projecten en factureringsaccounts naar uw organisatie.

Wanneer na migratie een eigenaar van een project- of factureringsaccount de toegang tot zijn account verliest of het bedrijf verlaat, kan het eigendom van het project of het factureringsaccount worden hersteld door de organisatiebeheerder.


Cloud-factureringsaccounts

Een factureringsaccount wordt gebruikt om te definiëren wie voor een bepaalde verzameling resources betaalt. Een factureringsaccount bevat een betaalmethode waaraan kosten in rekening worden gebracht en het toegangsbeheer is op basis van IAM-rollen (Identiteits- en toegangsbeheer van Google Cloud, Identity and Access Management).

Een factureringsaccount kan aan een of meer projecten worden gekoppeld. Het projectgebruik wordt in rekening gebracht bij het gekoppelde factureringsaccount. In projecten die niet aan een factureringsaccount zijn gekoppeld, kunnen geen betaalde GCP-services worden gebruikt.

Belangrijke beslissing: één factureringsaccount of meerdere factureringsaccounts?

We raden u aan één centraal Cloud-factureringsaccount te maken dat zich in uw organisatie bevindt. Voor de meeste klanten leidt het toevoegen van extra factureringsaccounts tot onnodige extra overheadkosten. Hierdoor zijn de accounts moeilijker te controleren en te beheren. En meerdere factureringsaccounts gedragen zich mogelijk niet op de manier die u verwacht met kortingen voor vastgelegd gebruik of kunnen problemen met promotietegoeden veroorzaken.

Mogelijk heeft u meerdere Cloud-factureringsaccounts nodig als u een van deze vereisten heeft:

 • U moet kosten splitsen om wettelijke of boekhoudkundige redenen.
 • U moet in meerdere valuta betalen.

Belangrijke beslissing: betalen met creditcard/betaalpas of betalen per factuur?

Wanneer u voor het eerst een Cloud-factureringsaccount instelt met behulp van de Google Cloud Platform Console, maakt u standaard een online factureringsaccount, waaraan als betaalmethode een creditcard of betaalpas is gekoppeld.

Als u een speciaal team heeft voor financiën/boekhouding of als u hoge uitgaven verwacht wanneer u met GCP begint, kunt u wellicht beter betalen per factuur gebruiken. Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor betalen per factuur? Neem dan contact op met ons verkoopteam.

Belangrijke rollen

Rol: factureringsaccountbeheerder
De factureringsaccountbeheerder kan het exporteren van facturering inschakelen, kosten/uitgaven bekijken, budgetten en waarschuwingen instellen en projecten koppelen/ontkoppelen.
Wie?
De factureringsbeheerder in uw organisatie kan iemand zijn die financieel is ingesteld.
Rol: factureringsgebruiker
Factureringsgebruikers kunnen projecten koppelen aan factureringsaccounts, maar kunnen deze niet ontkoppelen. De rol wordt meestal samen met de rol van projectmaker verstrekt.
Wie?
Vertrouwde projectmakers in uw organisatie hebben deze rol doorgaans nodig.
Meer informatie over factureringsrollen.

Checklist

1. De resource maken
Maak of identificeer het hoofdfactureringsaccount dat u wilt gebruiken. Als u een gefactureerd account heeft, is deze stap al voor u uitgevoerd.
2. Toegang configureren
Verleen toegang met toestemming om factureringsrapporten weer te geven aan mensen in de afdeling financiën en andere afdelingen en rollen waarin gebruikers uitgaven moeten bijhouden of kostenafwijkingen moeten bekijken.
Wijs meerdere factureringsaccountbeheerders toe aan elk factureringsaccount. U kunt ook overwegen machtigingen op organisatieniveau te gebruiken.
3. De resource configureren
Consolideer meerdere factureringsaccounts in uw hoofdfactureringsaccount(s).
 1. Identificeer eerst uw hoofdfactureringsaccount(s) en de projecten die u wilt koppelen aan die factureringsaccounts. Lees hoe u projecten kunt bekijken die aan een factureringsaccount zijn gekoppeld.
 2. Link of verplaats bestaande projecten naar uw hoofdfactureringsaccount(s).
Vereffen en sluit alle andere factureringsaccount die u niet langer van plan bent te gebruiken om potentiële problemen in de toekomst te voorkomen.
 1. Bekijk uw oude factureringsaccounts om te controleren of ze geen gekoppelde projecten meer hebben.
 2. Na het verplaatsen van al uw projecten naar uw hoofdfactureringsaccount(s), moet u twee dagen wachten voordat de kosten op uw oude factureringsaccounts worden stopgezet.
 3. Na twee dagen kunt u alle bestaande saldi op de oude factureringsaccounts afwikkelen en vervolgens de oude factureringsaccounts sluiten.
Stel budgetwaarschuwingen in met meerdere alarmdrempels om verrassingen bij uitgaven en onverwachte kostenoverschrijdingen te verminderen.
Stel automatische exports van factureringsgegevens in voor het bewaken en analyseren van kosten. Er zijn twee opties voor gegevensexport beschikbaar:

Projecten, mappen en labels

Projecten, mappen en labels helpen u bij het maken van logische groeperingen van resources, die uw vereisten voor beheer en toewijzing van kosten ondersteunen.

Projecten:

 • zijn de organiserende entiteit op basisniveau in GCP, alle resources op een lager niveau hebben een bovenliggend project,
 • zijn vereist om resources te gebruiken (zoals virtuele Compute Engine-machines (VM's), Cloud Pub/Sub-onderwerpen, Cloud Storage-buckets, enzovoort),
 • worden gebruikt om de basis te vormen voor het inschakelen van services, API's en Cloud IAM-machtigingen.

Mappen:

 • zijn een groeperingsmechanisme voor projecten en kunnen zowel projecten als andere mappen bevatten,
 • worden gebruikt om resources te groeperen die een gemeenschappelijk Cloud IAM-beleid delen,
 • worden toegewezen onder een organisatieknooppunt (u moet dus een organisatieknooppunt hebben om mappen te gebruiken).

Labels:

 • worden gebruikt om uw Google Cloud Platform-resources te categoriseren (zoals Compute Engine-instanties),
 • zijn sleutel-waardeparen die u aan resources koppelt, zodat u resources kunt filteren op basis van hun labels,
 • worden doorgestuurd naar het factureringssysteem, zodat u uw kosten per label kunt analyseren.

Belangrijke beslissing: strategie voor mappen en projecten

Projecten zijn vereist. Mappen zijn optioneel, maar worden aanbevolen.

Waarom projecten gebruiken? Projecten zijn vereist om resources, zoals Compute Engine en Cloud Storage, te gebruiken. Mogelijk moet u meerdere projecten maken, afhankelijk van het aantal producten of services dat u op GCP uitvoert. Bepaal een zinvolle naamgevingsstrategie voor uw projecten, zodat u ze makkelijk kunt identificeren. Zie Projecten maken en beheren voor meer informatie over projecten.

Waarom mappen gebruiken? Het is mogelijk dat u uw resources logisch wilt groeperen in mappen, afhankelijk van het aantal mensen en teams dat GCP gebruikt en het aantal producten en services dat u op GCP wilt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld afzonderlijke mappen instellen voor ontwikkelings-, test- en productieprojecten voor een service. U kunt er ook voor kiezen om projecten en services voor verschillende omgevingen, over verschillende mappen te verdelen. U kunt mappen gebruiken om uw projecten in te delen op afdelingen binnen uw bedrijf. Een voordeel van het gebruik van mappen is dat u verschillende Cloud IAM-beleidsregels voor elke map kunt afdwingen. Zie Mappen maken en beheren voor meer informatie over het gebruik van mappen.

Waarom labels gebruiken? Afhankelijk van uw vereisten voor het bijhouden van kosten, wilt u mogelijk labels op resources toepassen om deze te identificeren op basis van wat ze zijn, wat ze doen of bij welk team ze horen. U kunt bijvoorbeeld al uw Compute Engine-instanties labelen die HTTP-servers zijn, of alle componenten labellen die betrokken zijn bij uw databaseservice. Zie Labels maken en beheren voor meer informatie over het gebruik van labels.

Belangrijke rollen

Rol: projectmaker
De rol van projectmaker biedt de mogelijkheid projecten te maken en maakt het inherent mogelijk dat resources worden opgestart op GCP en dat het gebruik kan oplopen.
Wie?
Projectmakers in uw organisatie kunnen teamleads of serviceaccounts zijn (voor automatisering).
Meer informatie over projectrollen.
Rol: mappenbeheerder
De mappenbeheerder kan het Cloud IAM-beleid van mappen maken en bewerken. Deze bepaalt hoe rollen worden overgenomen door projecten in de mappen.
Wie?
De mappenbeheerder regelt het toegangsbeheer in meer detail en is meestal een afdelingshoofd of teammanager.
Meer informatie over maprollen.

Checklist

1. De resource maken
Maak projecten om resources te groeperen die een gemeenschappelijk doel of thema hebben. Als een product of service meerdere GCP-resources moet gebruiken, zoals Compute en Storage, gebruikt u projecten om ze te groeperen.
Geef projecten zinvolle namen. Bepaal een strategie voor de naamgeving van uw projecten. U kunt bijvoorbeeld uw project een naam geven die overeenkomt met de service en de verzameling resources die het bevat, zoals productnaam-prod. De projectnaam zorgt ervoor dat iedereen uw projecten kan identificeren. De project-ID wordt gegenereerd op basis van de projectnaam die u opgeeft bij het maken van het project in de GCP-console.
Maak mappen die een afspiegeling zijn van de manier waarop u in uw organisatie en uw infrastructuur werkt.
2. Toegang configureren
Gebruik mappen om de Cloud IAM-machtigingen per team, producten, services of omgevingen bij elkaar te verzamelen.
Stel zo nodig Cloud IAM-machtigingen op projectniveau in (als u geen mappen gebruikt of een ander niveau van detail nodig heeft).
3. De resource configureren
Gebruik labels om uw resources verder te categoriseren. U kunt labels gebruiken om resources voor meerdere projecten en mappen te labelen. Elke resource kan meerdere labels hebben. Informatie over labels wordt doorgestuurd naar het factureringssysteem en opgehaald in de export van factuurgegevens, zodat ze kunnen worden gebruikt in kostenrapportage en -analyse.
Bepaal of u wel of niet korting voor vastgelegd gebruikt (CUD's) voor uw projecten koopt en zorg dat u begrijpt hoe korting voor langdurig gebruik (SUD's) van toepassing is op uw Compute Engine-resources en -rekeningen.

Betalingsprofielen en -accounts

BELANGRIJK: Google Cloud Platform is geïntegreerd in het Google-betalingscentrum. Dit is een centrale locatie waar u uw betaalmethoden kunt beheren voor alle Google-producten en -services, zoals Google Ads, Google Cloud en Fi-telefoonservices. Accounts voor Cloud-facturering zijn gekoppeld aan een Google-betalingsprofiel. Betalingsprofielen worden beheerd buiten uw Cloud-organisatie en de Cloud IAM-rollen zijn dus niet van toepassing. Uw bedrijf wordt vertegenwoordigd door een betalingsprofiel en u betaalt voor services met behulp van de betaalmethoden die aan dat profiel zijn gekoppeld. Voor betalingsprofielen kunt u gebruikers toevoegen of verwijderen, of machtigingen wijzigen in het Google-betalingscentrum.

Uw Google-betalingsprofiel bevat informatie zoals:

 • Naam, adres en btw-nummer (indien wettelijk vereist) van de persoon die verantwoordelijk is voor het profiel
 • Creditcards, betaalpassen, bankrekeningen en andere betaalmethoden die u in het verleden heeft gebruikt voor aankopen via Google

Belangrijke beslissing: één of meerdere betalingsprofielen gebruiken?

Net als bij factureringsaccounts worden voor administratieve doeleinden meestal minder betalingsprofielen aanbevolen. Voor de meeste klanten leidt het maken van extra betalingsprofielen tot meer overhead en blootstelling aan potentiële problemen.

Meerdere betalingsprofielen zouden in de volgende gevallen handig kunnen zijn:

 • U wilt gescheiden persoonlijke en zakelijke profielen aan uw Google-account koppelen.
 • U wilt profielen voor meer dan één bedrijf of organisatie beheren.
 • U wilt profielen in meerdere landen hebben. (Mogelijk moet u een nieuw profiel maken wanneer u van land verandert.)

Uw accounts voor Cloud-facturering moeten allemaal zijn gekoppeld aan het juiste Google-betalingsprofiel.

Belangrijke rollen

Betalingsprofielbeheerder
De betalingsprofielbeheerder kan betaalmethoden bekijken en beheren, betalingen uitvoeren, facturen bekijken en betalingsaccounts bekijken.
Wie?
De betalingsprofielbeheerder in uw organisatie maakt doorgaans deel uit van uw financiële team of accountingteam.
Meer informatie over gebruikersmachtigingen voor betalingsprofielen.

Checklist

1. De resource maken
Maak een zakelijk betalingsprofiel voor gebruik met GCP. Als er voor u een account voor betalen per factuur is gemaakt, is deze stap al voor u uitgevoerd. Als u online een factureringsaccount instelt, is het maken van een betalingsprofiel onderdeel van dat proces.
2. Toegang configureren
Wijs meer dan één betalingsprofielbeheerder toe die verantwoordelijk is voor het bewerken van informatie, zoals adressen, betaalmethoden, belastinginformatie en andere accountinstellingen.
Wijs voor betalen per factuur meerdere adressen voor factuurlevering toe, zowel voor bezorging per e-mail als voor bezorging van papieren facturen, zodat u altijd op de hoogte bent als een nieuwe factuur is verzonden.
Voor elektronische meldingen en maandelijkse overzichten voegt u gebruikers toe en stelt u hun e-mailvoorkeuren in voor de ontvangst van documenten en meldingen.
3. De resource configureren
Controleer regelmatig de informatie in uw betalingsprofiel om zeker te weten dat uw profiel up-to-date is, met name de adressen en e-mailadressen, betalingsgebruikers en betaalmethoden.
Als er geen sprake is van betalen per factuur:
In geval van betalen per factuur:
 • Bestudeer elke maand zorgvuldig uw factuur en let op afwijkingen en onverwachte wijzigingen.
 • Controleer regelmatig op niet-toegepaste tegoeden en betalingen om te zorgen dat uw maandelijkse betalingen en tegoeden correct worden toegepast op uw facturen. Neem voor hulp contact op met ons incassoteam om eventueel vergeten tegoeden te verwerken.

Belangrijke concepten: facturering exporteren, factureringsrapporten en facturen

Uw gebruik wordt vanuit uw projecten gerapporteerd naar uw factureringsaccounts en uw gebruiksgegevens worden op verschillende manieren voor u beschikbaar gesteld. Dit kan allemaal worden gebruikt om een volledig beeld te krijgen van uw uitgaven.

 • Uw factuur geeft aan wat u verschuldigd bent.
 • Factureringsrapporten geven aan waarom en waar uw kosten vandaan komen.

Aanbeveling: bekijk eerst de factureringsrapporten om uw vragen over kosten te beantwoorden.

Bij het exporteren van facturering worden uw dagelijkse gebruiksramingen geëxporteerd naar een door u opgegeven dataset of bestand. U kunt deze informatie gebruiken om een analyse uit te voeren van uw gebruiksgegevens. Facturering exporteren naar BigQuery bevat het veld invoice.month, zodat u uw geëxporteerde gegevens kunt koppelen aan uw facturen.

 • Het is mogelijk dat te laat gerapporteerd gebruik ervoor kan zorgen dat uw gegevens niet gelijk op uw factuur worden vermeld. Dat wil zeggen dat het gebruik van een product aan het einde van een maand in rekening kan worden gebracht op de factuur van de volgende maand.
 • Houd er rekening mee dat geëxporteerde factureringsgegevens geen opgebouwde belasting of tegoeden die voor een factureringsaccount zijn uitgegeven, omvatten.
 • Tip: Gebruik Data Studio om uw uitgaven in de loop van de tijd in beeld te brengen.

Voor Factureringsrapporten worden dezelfde gegevens gebruikt als voor het exporteren van facturering. Voor deze rapporten wordt een interactief diagram weergegeven waarin de gebruikskosten zijn uitgerekend voor alle projecten die aan een factureringsaccount zijn gekoppeld. Gebruik factureringsrapporten om een overzicht te krijgen van uw gebruikskosten en om trends te ontdekken en te analyseren.

 • U krijgt toegang tot factureringsrapporten via de Google Cloud Platform Console.
 • Als u meerdere factureringsaccounts heeft, worden in het factureringsrapport de gebruikskosten voor één factureringsaccount per keer weergegeven, niet voor alle factureringsaccounts bij elkaar opgeteld.
 • Afhankelijk van uw toegangsniveau is het weergeven van gebruikskosten wellicht beperkt tot de weergave van de kosten van bepaalde projecten in plaats van alle projecten die aan een factureringsaccount zijn gekoppeld.

Facturen vertegenwoordigen het vastgestelde bedrag dat elke maand in rekening wordt gebracht en geven een exacte opsomming van het gebruik waarvoor u bent gefactureerd. Controleer elke maand uw pdf- of csv-regelitems en kijk in het betalingscentrum voor creditnota's en een overzicht van factuurbetalingen.


Meer informatie

Cloud OnAir: aan de slag met kostenbeheer voor GCP

Organisaties hebben een duidelijk inzicht in hun cloudkosten nodig om het meeste te halen uit de overstap naar de cloud. Tijdens deze webinar delen we praktische tips over hoe u aan de slag kunt gaan met het beheer van uw GCP-kosten en -gebruik. We laten zien hoe u factureringsaccounts, organisaties, projecten, basismachtigingen en budgetten instelt. We introduceren ook factureringsrapporten om u te helpen inzicht te krijgen in uw huidige kostentrends en om uw uitgaven in een maand te voorspellen, zodat u budgetoverschrijdingen kunt voorkomen.

Kosten beheren in GCP: hoe u uw resources structureert (Cloud Next '18)

Wat kosten al mijn frontendservers? Hoeveel resources worden er gebruikt in mijn testomgeving? Hoe krijg ik inzicht in de uitgaven van al mijn afdelingen en kan ik deze uitgaven optimaliseren? GCP-tools zoals organisaties, mappen, projecten en labels helpen u bij het maken van logische groeperingen van resources, die uw vereisten voor beheer en toewijzing van kosten op schaal ondersteunen. In deze sessie laten we u zien hoe u deze tools kunt gebruiken om uw kosten onder controle te krijgen, of u nu een solo-ontwikkelaar bent of een multinational.

Cloudkosten beheersen met GCP Financial Governance (Cloud Next '18)

Nu bedrijven steeds meer overstappen van lokaal naar de cloud, is het belangrijker dan ooit om een beleid voor financial governance op te stellen om cloudkosten te beheersen. Tijdens deze sessie bespreken we hoe elementen, quota, machtigingen en budgetten voor financial governance helpen om onverwachte kostenoverschrijdingen te voorkomen. Daarnaast zal het Broad Institute laten zien hoe u programmatische meldingen gebruikt om geautomatiseerde acties te ondernemen om uw cloudgebruik en -kosten onder controle te houden en te beperken.

Uw factureringsgegevens onder de loep nemen met BigQuery en DataStudio (Cloud Next '18)

Veel grote organisaties bouwen custom dashboards en rapportage rond hun cloudgebruik om dat gebruik voor teams en apps bij te houden en om inzicht te krijgen in kostenverhogende factoren. In deze sessie laten het factureringsteam en Vendasta zien hoe u uw gedetailleerde factureringsgegevens kunt exporteren naar BigQuery, nuttige query's rond die gegevens kunt schrijven en custom dashboards kunt maken op basis van die query's in Data Studio.

Uw GCP-kosten controleren en voorspellen (Cloud Next '18)

Het beheren van uw GCP-gebruik en kostentrends kan eenvoudiger zijn dan u denkt. In deze sessie laten we u zien hoe u grafieken van uw GCP-kosten weergeeft, custom rapporten en budgetten opstelt, uw maandfactuur voorspelt en waarschuwingen instelt als de kans bestaat dat u uw budget gaat overschrijden.

Meer geld besparen op Google Compute Engine (Cloud Next '18)

Sinds 'Geld besparen op Compute Engine (Next '17)' is er veel veranderd, maar klanten zoals u willen nog steeds kosten beheersen en zo veel mogelijk uit uw clouduitgaven halen. In deze bespreking bekijken we alle nieuwe producten en technieken voor het optimaliseren van uw gebruik om het meeste rekenwerk te krijgen tegen de laagste kosten.