Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Kotalar ve sınırlar

Aşağıdaki listelerde, BigQuery'de geçerli hız ve kota sınırları belirtilmiştir.

BigQuery, maksimum gelen istek hızını sınırlandırır ve proje bazında uygun kotalar uygular. Belirli politikalar; kaynak kullanılabilirliğine, kullanıcı profiline, hizmet kullanım geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Sorgu işleri

Hem etkileşimli sorgu çalıştırma yoluyla otomatik olarak oluşturulan sorgu işlerinde hem de jobs.query ve sorgu türündeki jobs.insert yöntem çağrıları kullanılarak programatik şekilde gönderilen işlerde aşağıdaki sınırlar geçerlidir.

BigQuery sorgunun önbellek isabeti olduğunu belirleyene kadar sorgu önbelleğinden sonuçla döndürülen sorgular, bu sınıra dahil edilir. Prova sorguları bu sınıra dahil edilmez. Bir sorgu işinde --dry_run işaretini kullanarak veya dryRun özelliğini ayarlayarak bir prova sorgusunu belirtebilirsiniz.

Bu sınır, proje düzeyinde uygulanır. Sınırı artırmak için destek ekibiyle veya satış ekibiyle iletişime geçin.

 • Cloud Bigtable harici veri kaynaklarında etkileşimli sorgular için eşzamanlı hız sınırı: 4 eşzamanlı sorgu

Bir Cloud Bigtable harici veri kaynağı için 4 eşzamanlı sorguyla sınırlandırılırsınız.

 • Kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) içeren eski SQL sorguları için eşzamanlı hız sınırı: 6 eşzamanlı sorgu

Kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) içeren eski SQL sorguları için eşzamanlı hız sınırı, hem etkileşimli hem de toplu sorguları içerir. UDF içeren etkileşimli sorgular, etkileşimli sorgular için eşzamanlı hız sınırına da dahil edilir. Bu sınır, standart SQL sorguları için geçerli değildir.

 • Bölgeler arası birleşik sorgulama: Proje başına günlük 1 TB

BigQuery sorgu işleme konumu ile Cloud SQL örneğinin konumu farklıysa bu sorgu, bölgeler arası bir sorgudur. Proje başına bölgeler arası günlük 1 TB'a kadar sorgu yürütebilirsiniz. Cloud SQL birleşik sorguları bölümünü inceleyin.

 • Günlük sorgu boyutu sınırı: Varsayılan olarak sınırsız

Özel kotalar ayarlayarak kullanıcıların sorgulayabileceği veri miktarı için sınırlar belirleyebilirsiniz.

 • Günlük hedef tablo güncelleme sınırı: Tablo başına günde 1.500 güncelleme

Bir sorgu işindeki hedef tablolar, tablo başına günlük 1.500 güncellemeyle sınırlandırılır. Hedef tablo güncellemeleri, Cloud Console veya bq komut satırı aracını kullanarak ya da jobs.query ve sorgu türü jobs.insert API yöntemlerini çağırarak çalıştırdığınız sorgular tarafından gerçekleştirilen ekleme ve üzerine yazma işlemlerini içerir.

 • Sorgu/komut dosyası yürütme zaman sınırı: 6 saat

Bu sınır değiştirilemez. Bazı durumlarda sorgular yeniden denenebilir. Bu durumda, yeniden denenen sorgu altı saat daha çalıştırılabilir ve en fazla üç kez yeniden denenebilir. Bunun sonucunda toplam çalışma süresi altı saatin üzerinde olabilir.

 • Sorgu başına başvurulan maksimum tablo sayısı: 1.000

 • Maksimum çözülmemiş eski SQL sorgusu uzunluğu: 256 KB

 • Maksimum çözülmemiş standart SQL sorgusu uzunluğu: 1 MB

 • Maksimum çözülmüş eski ve standart SQL sorgusu uzunluğu: 12 MB

Çözülmüş sorgu uzunluğu sınırı, sorgu tarafından başvurulan tüm görünümlerin ve joker karakter tablolarının uzunluğunu içerir.

 • Maksimum standart SQL sorgu parametresi sayısı: 10.000

 • Maksimum yanıt boyutu: Sıkıştırılmış 10 GB1

1Boyutlar, veriler için sıkıştırma oranına bağlı olarak değişir. Gerçek yanıt boyutu, 10 GB'tan çok daha büyük olabilir.

Bir hedef tabloya büyük sorgu sonuçları yazılırken maksimum yanıt boyutunda sınır yoktur.

 • Maksimum satır boyutu: 100 MB2

2Sınır, ham verilerin dahili gösterimine dayandığından maksimum satır boyutu sınırı yaklaşık bir değerdir. Maksimum satır boyutu sınırı, sorgu işi yürütmenin belirli aşamalarında uygulanır.

 • Bir tablo, sorgu sonucu veya görünüm açıklamasındaki maksimum sütun sayısı: 10.000

 • İsteğe bağlı fiyatlandırma için proje başına maksimum eşzamanlı slot sayısı: 2.000

Tek bir projede BigQuery slotları tüm sorgular arasında paylaşılır. BigQuery bu sınırı aşıp seri işlem yaparak sorgularınızı hızlandırabilir.

Kaç slot kullandığınızı kontrol etmek için Cloud Monitoring kullanarak BigQuery'yi izleme bölümüne bakın.

 • Bir Cloud Bigtable harici veri kaynağı için maksimum eşzamanlı sorgu sayısı: 4

SQL sorgularındaki kullanıcı tanımlı işlevlerde geçerli olan sınırlara dair bilgi edinmek için UDF sınırları bölümüne bakın.

 • Planlanmış sorgular

Planlanmış sorgular BigQuery Veri Aktarım Hizmeti'nin özelliklerini kullansa da planlanmış sorgular aktarım değildir ve yükleme işleri kotasına tabi olmaz. Planlanmış sorgular, manuel sorgularla aynı BigQuery kota ve sınırlarına tabidir.

Yükleme işleri

Cloud Console veya bq komut satırı aracı üzerinden veri yükleme aracılığıyla otomatik olarak oluşturulan işlere aşağıdaki sınırlar uygulanır. Sınırlar, yük türündeki jobs.insert API yöntemi kullanılarak programatik şekilde gönderilen yükleme işleri için de geçerlidir.

BigQuery'ye veri yüklediğinizde aşağıdaki sınırlar uygulanır.

 • Tablo başına günlük yükleme işi sayısı: 1.500 (hatalar dahil)
 • Proje başına günlük yükleme işi sayısı: 100.000 (hatalar dahil)
 • Tablo başına günlük 1.500 yükleme işi sınırı yükseltilemez.
 • Satır ve hücre boyutu sınırları:
  Veri biçimi Maksimum sınır
  CSV 100 MB (satır ve hücre boyutu)
  JSON 100 MB (satır boyutu)
 • Tablo başına maksimum sütun sayısı: 10.000
 • Maksimum Dosya Boyutları:
  Dosya Türü Sıkıştırılmış Sıkıştırılmamış
  CSV 4 GB 5 TB
  JSON 4 GB 5 TB
 • Yükleme işi başına maksimum boyut: CSV, JSON, Avro, Parquet ve ORC için tüm giriş dosyaları genelinde 15 TB
 • İş yapılandırmasında maksimum kaynak URI sayısı: 10.000 URI
 • Yükleme işi başına maksimum dosya sayısı: Tüm joker karakterli URI'lerle eşleşen tüm dosyalar dahil toplam 10 milyon dosya
 • Yükleme işi yürütme süresi sınırı: 6 saat
 • ABD merkezli veri kümeleri hariç, bir Cloud Storage paketinden, veri kümesinin konumuyla aynı bölgede (bu paket, çok bölgeli bir paket veya veri kümesiyle aynı bölgede bulunan bölgesel bir paket olabilir) veri yüklemeniz gerekir. ABD merkezli bir veri kümesine her bölgeden veri yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için BigQuery'ye veri yüklemeye giriş bölümüne bakın.

Kopyalama işleri

BigQuery'de tablo kopyalama işlemi için aşağıdaki sınırlar uygulanır. Sınırlar, bq komut satırı aracı veya Cloud Console üzerinden veri kopyalayarak otomatik oluşturulan işlere uygulanır. Sınırlar, kopyalama türündeki jobs.insert API yöntemi kullanılarak programatik şekilde gönderilen kopyalama işleri için de geçerlidir.

 • Hedef tablo başına günlük kopyalama işi sayısı: 1.000 (hatalar dahil)
 • Proje başına günlük kopyalama işi sayısı: 100.000 (hatalar dahil)

Dışa aktarma işleri

BigQuery'den dışa veri aktaran işler için aşağıdaki sınırlar uygulanır. bq komut satırı aracı veya Cloud Console üzerinden veri dışa aktararak otomatik oluşturulan işlere aşağıdaki sınırlar uygulanır. Sınırlar, yük türündeki jobs.insert API yöntemi kullanılarak programatik şekilde gönderilen dışa aktarma işleri için de geçerlidir.

 • Günlük dışa aktarma: Proje başına 100.000 dışa aktarma ve günlük maksimum 50 TB (50 TB veri limiti, tüm dışa aktarmalar genelinde kümülatiftir)
 • Günde 50 TB'tan fazla veri aktarmak için BigQuery Storage API'yi kullanın.

 • Joker karakterli URI'ler: Dışa aktarma başına 500 joker karakterli URI

Veri kümesi sınırları

Veri kümeleri için aşağıdaki sınırlar uygulanır:

 • Proje başına veri kümesi sayısı: Sınırsız

 • Tablo başına veri kümesi sayısı: Sınırsız
  API çağrısı kullandığınızda, bir veri kümesinde 50.000 tabloya yaklaşırsanız sıralama performansı düşer. Cloud Console, her bir veri kümesinde 50.000'e kadar tablo gösterebilir.
 • Bir veri kümesinin erişim kontrol listesindeki maksimum yetkilendirilmiş görünüm sayısı: 2.500
  Kaynak verilerinize erişimi kısıtlamak için yetkilendirilmiş görünüm oluşturabilirsiniz. Yetkilendirilmiş bir görünüm, kullanıcıların görünümü sorguladıklarında görmelerini istemediğiniz sütunları hariç tutan bir SQL sorgusu kullanılarak oluşturulur. Bir veri kümesinin erişim kontrol listesine 2.500'e kadar yetkilendirilmiş görünüm ekleyebilirsiniz.
 • Veri kümesi meta veri güncelleme işlemlerinin maksimum hızı: Veri kümesi başına her 10 saniyede 5 işlem
  Veri kümesi meta verileri güncellemesiyle ilgili sınır, Cloud Console veya bq komut satırı aracı kullanılarak ya da datasets.insert, datasets.patch veya datasets.update API yöntemleri çağrılarak gerçekleştirilen tüm meta veri güncelleme işlemlerini kapsar.
 • Bir veri kümesi açıklamasının maksimum uzunluğu: 16.384 karakter
  Bir veri kümesine açıklama eklediğinizde metin en fazla 16.384 karakter uzunluğunda olabilir.

Tablo sınırları

BigQuery tabloları için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

Tüm tablolar

 • Bir sütun açıklamasının maksimum uzunluğu: 1.024 karakter

Bir sütuna açıklama eklediğinizde metin en fazla 1.024 karakter uzunluğunda olabilir.

Standart tablolar

 • Günlük maksimum tablo işlemi sayısı: 1.500

İşlemin bir tabloya veri eklemesi veya bir tabloyu kısaltmasından bağımsız olarak tablo başına günde 1.500 işlemle sınırlandırılırsınız.

Maksimum tablo işlemi sayısı; bir hedef tabloda ekleme veya üzerine yazma işlemi yapan ya da bir tabloya veri yazmak için DML INSERT, UPDATE, DELETE veya MERGE ifadesi kullanan yükleme işleri, kopyalama işleri ve sorgu işleri toplamını içerir. DML ifadeleri bu kotaya dahil edilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bir diğer deyişle, kotaya dahil edilen günlük işlemlerin sayısı DML ifadelerini de içerir ancak DML ifadeleri, bu sınır nedeniyle başarısız olmaz.

Örneğin, mytable tablosuna veri ekleyen 500 kopyalama işi ve mytable tablosuna veri ekleyen 1.000 sorgu işi yürütürseniz kotaya ulaşırsınız.

 • Tablo meta veri güncelleme işlemlerinin maksimum hızı: Tablo başına her 10 saniyede 5 işlem

Tablo meta veri güncelleme sınırı; Cloud Console, bq komut satırı aracı veya istemci kitaplıkları kullanılarak, tables.insert, tables.patch ya da tables.update API yöntemleri kullanılarak veya ALTER TABLE DDL ifadeleri yürütülerek gerçekleştirilen tüm meta veri güncelleme işlemlerini kapsar. Bu sınır, çıkışı için de geçerlidir.

 • Bir tablo, sorgu sonucu veya görünüm açıklamasındaki maksimum sütun sayısı: 10.000

Bölümlendirilmiş tablolar

 • Bölümlendirilmiş tablo başına maksimum bölüm sayısı: 4.000

 • Tek bir iş tarafından değiştirilen maksimum bölüm sayısı: 4.000

Her iş (sorgu veya yükleme) maksimum 4.000 bölümü etkileyebilir. 4.000 bölümden fazlasını etkileyen bir sorgu veya yükleme işi, BigQuery tarafından reddedilir.

 • Kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tablo başına maksimum bölümlendirme değişikliği sayısı: 5.000
 • Sütuna göre bölümlendirilmiş tablo başına maksimum bölümlendirme değişikliği sayısı: 30.000

Kullanım süresine göre bölümlendirilmiş tablo için günlük toplam 5.000 bölüm değişikliği ve sütuna göre bölümlendirilmiş tablo başına 30.000 bölüm değişikliği sınırınız vardır. Bir bölümlendirme, bölümlendirmedeki verilere ekleme yapan veya verilerin üzerine yazan bir işlem kullanılarak değiştirilebilir. Bölümlendirmeleri değiştiren işlemler arasında şunlar bulunur: yükleme işi, sonuçları bir bölümlendirmeye yazan bir sorgu veya bölümlendirmedeki verileri değiştiren bir DML ifadesi (INSERT, DELETE, UPDATE ya da MERGE).

Tek bir iş, birden fazla bölümlendirmeyi etkileyebilir. Örneğin bir DML ifadesi, birden fazla bölümlendirmede yer alan verileri güncelleyebilir (kullanım-zaman tabloları ve bölümlendirilmiş tablolar için). Sorgu işleri ve yükleme işleri de birden fazla bölümlendirme üzerine yazabilir ancak bu yalnızca bölümlendirilmiş tablolar için geçerlidir. DML ifadeleri bu kotaya dahil edilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bir diğer deyişle, kotaya dahil edilen günlük işlemlerin sayısı DML ifadelerini de içerir ancak DML ifadeleri, bu sınır nedeniyle başarısız olmaz. BigQuery, bir işin ne kadar kota tükettiğini belirlerken işin etkilediği bölümlendirme sayısını kullanır. Akış ekleme işlemleri bu kotayı etkilemez.

 • Bölümlendirme işlerinin maksimum hızı: her 10 saniyede 50 bölümlendirme işlemi

Harici tablolar

Cloud Storage'da; Parquet, ORC, Avro, CSV veya JSON biçiminde depolanan verilere sahip tablolar için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

 • Harici tablo başına maksimum kaynak URI sayısı: 10.000 URI
 • Harici tablo başına maksimum dosya sayısı: Tüm joker karakterli URI'lerle eşleşen tüm dosyalar dahil toplam 10 milyon dosya
 • Tüm giriş dosyalarında harici tablo başına Cloud Storage'da depolanan maksimum veri boyutu: 600 TB

  Bu sınır, dosya boyutlarının Cloud Storage'da depolandığı hali için geçerlidir. Bu, sorgu fiyatlandırması formülünde kullanılan boyutla aynı değildir. Harici olarak bölümlendirilen tablolarda sınır, bölüm ayıklamanın sonrasında uygulanır.

Sınırları görüntüleme

 • Maksimum iç içe görünüm seviyesi sayısı: 16

BigQuery, 16 seviyeye kadar iç içe görünümleri destekler. 16'dan fazla seviye varsa INVALID_INPUT hatası döndürülür.

 • Bir görünümü tanımlamak için kullanılan standart SQL sorgusunun maksimum uzunluğu: 256.000 karakter

Görünüm oluşturduğunuzda standart SQL sorgusunun metni en fazla 256.000 karakter olabilir.

 • Bir veri kümesinin erişim kontrol listesindeki maksimum yetkilendirilmiş görünüm sayısı: 2.500

Kaynak verilerinize erişimi kısıtlamak için yetkilendirilmiş görünüm oluşturabilirsiniz. Yetkilendirilmiş görünümler, kullanıcıların görünümü sorguladıklarında görmelerini istemediğiniz sütunları hariç tutan bir SQL sorgusu kullanılarak oluşturulur. Bir veri kümesinin erişim kontrol listesine 2.500'e kadar yetkilendirilmiş görünüm ekleyebilirsiniz.

UDF sınırları

SQL sorgularında geçici veya kalıcı kullanıcı tanımlı işlevler için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

 • JavaScript UDF'nizin tek bir satırı işlerken çıkardığı veri miktarı: Yaklaşık 5 MB veya daha az.
 • Kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) içeren eski SQL sorguları için eşzamanlı hız sınırı: 6 eşzamanlı sorgu.
 • Kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) içeren eski SQL sorguları için eşzamanlı hız sınırı, hem etkileşimli hem de toplu sorguları içerir. UDF içeren etkileşimli sorgular, etkileşimli sorgular için eşzamanlı hız sınırına da dahil edilir. Bu sınır, standart SQL sorguları için geçerli değildir.

 • Bir sorgu işindeki satır içi kod blobu veya harici dosyalar gibi JavaScript UDF kaynakları için maksimum sayı: 50
 • Her satır içi kod blobunun maksimum boyutu: 32 KB.
 • Her harici kod kaynağının maksimum boyutu: 1 MB.

Kalıcı kullanıcı tanımlı işlevler için aşağıdaki sınırlar uygulanır.
 • İşlev adının maksimum uzunluğu: 256 karakter
 • Maksimum bağımsız değişken sayısı: 256
 • Bağımsız değişken adının maksimum uzunluğu: 128 karakter
 • Kullanıcı tanımlı bir işlev referans zincirinin maksimum derinliği: 16
 • STRUCT türündeki bağımsız değişken veya çıkışın maksimum derinliği: 15
 • STRUCT türündeki bağımsız değişken veya çıkışın UDF başına maksimum alan sayısı: 1.024
 • Sorgu başına maksimum benzersiz UDF ve tablo referansı sayısı: 1.000 Tam genişletmeden sonra her UDF, en fazla 1.000 adet birleştirilmiş tablo ve UDF'yi referans gösterebilir.
 • CREATE FUNCTION ifadesindeki maksimum JavaScript kitaplığı sayısı: 50
 • Dahil edilen JavaScript kitaplık yollarının maksimum uzunluğu: 5.000 karakter
 • UDF başına maksimum güncelleme oranı: 10 saniyede 5 defa İşlev oluşturulduktan sonra her işlevi 10 saniye içinde en fazla 5 defa güncelleyebilirsiniz.
 • Her bir satır içi kod blobu maksimum 32 KB boyutuyla sınırlıdır.
 • Her bir JavaScript kod kaynağı, maksimum 1 MB boyutuyla sınırlıdır.

Veri Manipülasyon Dili (DML) ifadeleri

BigQuery DML ifadelerinin kota sınırı yoktur.

Ancak DML ifadeleri, maksimum günlük tablo işlemi sayısına ve günlük bölüm değişikliği sayısına dahil edilir. DML ifadeleri, bu sınır nedeniyle başarısız olmaz.

Üstelik DML ifadeleri, tablo meta veri güncelleme işlemlerinin maksimum hızına tabidir. Bu sınırı aşarsanız yeniden denemeler arasında eksponansiyel geri yüklemeyi kullanarak işlemi yeniden deneyin.

Akış ekleme

BigQuery'ye veri akışı için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

Satırları eklerken insertId alanını doldurmazsanız aşağıdaki kotalar geçerli olur. Daha fazla bilgi edinmek için En iyi tekilleştirme girişimini devre dışı bırakma bölümünü inceleyin. Akış kullanma kotası sınırlarını artırabilmek için BigQuery'nin bu yöntemle kullanılması önerilir.

 • Saniyede maksimum bayt sayısı: 1 GB. Eklenen her satır için insertId alanını doldurmazsanız proje başına saniyede 1 GB ile sınırlandırılırsınız. Bu sınır proje düzeyinde geçerlidir. Bağımsız tablolar için geçerli değildir. Bu değerin aşılması quotaExceeded hatalarına yol açar.

Satırları eklerken insertId alanını doldurursanız aşağıdaki kotalar geçerli olur.

 • us ve eu çoklu bölgelerinde proje başına saniyede maksimum satır sayısı: 500.000
  Eklenen her satır için insertId alanını doldurursanız us ve eu çoklu bölgelerinde proje başına saniyede 500.000 satır ile sınırlandırılırsınız. Bu kota, belirli bir çoklu bölgede kümülatiftir. Başka bir deyişle, bir çoklu bölgede belirli bir projedeki tüm tablolara saniyede gönderilen satır sayısının toplamı, 500.000 ile sınırlıdır. Her bir tablo ek olarak saniyede 100.000 satır ile sınırlandırılır.

  Proje başı veya tablo başı sınırın aşılması quotaExceeded hatalarına yol açar.
 • Diğer tüm konumlarda proje başına saniyede maksimum satır sayısı: 100.000
  Eklenen her satır için insertId alanını doldurursanız us ve eu çoklu bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde proje veya tablo başına 100.000 satır ile sınırlandırılırsınız. Bu kota, belirli bir bölgede kümülatiftir. Başka bir deyişle, bir bölgede belirli bir projedeki tüm tablolara saniyede gönderilen satır sayısının toplamı, 100.000 ile sınırlıdır.

  Bu değerin aşılması quotaExceeded hatalarına yol açar.
 • Tablo başına saniyede maksimum satır sayısı: 100.000
  Eklenen her satır için insertId alanını doldurursanız tablo başına saniyede 100.000 satır ile sınırlandırılırsınız.

  Bu değerin aşılması quotaExceeded hatalarına yol açar.
 • Saniyede maksimum bayt: 100 MB
  Eklenen her satır için insertId alanını doldurursanız tablo başına saniyede 100 MB ile sınırlandırılırsınız.

  Bu değerin aşılması quotaExceeded hatalarına yol açar.

Aşağıdaki ek akış kotaları, insertId alanını doldurup doldurmadığınızdan bağımsız olarak geçerlidir:

 • Maksimum satır boyutu: 5 MB
  Bu değerin aşılması invalid hatalarına yol açar.
 • HTTP istek boyutu sınırı: 10 MB (Nota bakın)
  Bu değerin aşılması invalid hatalarına yol açar.
 • İstek başına maksimum satır sayısı: istek başına 10.000 satır
  Maksimum 500 satır önerilir. Toplu işlem, performans ve işleme hızını bir noktaya kadar artırabilir ancak istek başına gecikmeler yaşanır. İstek başına çok az sayıda satır olması ve her bir isteğin ek yükü, veri kullanımını verimsiz hale getirebilir. İstek başına çok fazla satır olması halindeyse işleme hızı düşebilir.

  İstek başına en fazla 500 satır kullanılması önerilir ancak temsil edici verilerle (şema ve veri boyutlarıyla) deneyler yapmak, ideal toplu işlem boyutunu belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • insertId alan uzunluğu: 128
  Bu değerin aşılması invalid hatalarına yol açar.

Projeniz için daha fazla akış kotasına ihtiyaç duyarsanız en iyi tekilleştirme girişimini devre dışı bırakabilirsiniz. Kotayı bu sınırların üzerine çıkarmak için Google Cloud Console'dan istek gönderebilirsiniz. İsteğiniz 2-3 iş günü içinde yanıtlanır.

API istekleri

Tüm API istekleri

Tüm BigQuery API istekleri için aşağıdaki sınırlar uygulanır:

 • Kullanıcı başına saniyede API isteği sayısı: 100
  Saniyede 100'den fazla istek gönderirseniz zorlanma görülebilir. Bu sınır, akış ekleme için geçerli değildir.
 • Kullanıcı başına eşzamanlı API isteği sayısı: 300
  Kullanıcı başına 300'den fazla eşzamanlı istek gönderirseniz zorlanma görülebilir. Bu sınır, akış ekleme için geçerli değildir.

tabledata.list istekleri

tabledata.list yöntemi, belirli bir satır kümesinden tablo verileri alır. jobs.getQueryResults gibi diğer API'ler ile jobs.query ve jobs.insert üzerinden sonuç getirme işlemi de bu API'nin kotasını kullanabilir. tabledata.list istekleri için aşağıdaki sınırlar geçerlidir:

 • Proje başına maksimum tabledata.list sorgu sayısı: 500/saniye
  tabledata.list çağırırken proje başına saniyede 500 adede kadar istek gönderebilirsiniz.
 • Proje başına tabledata.list çağrılarının saniyede döndürdüğü maksimum bayt sayısı: 60 MB/saniye
  tabledata.list çağırırken proje başına saniyede maksimum 60 MB tablo satır verisi döndürebilirsiniz. Bu sınır, okunan tabloyu içeren proje için geçerlidir.
 • Proje başına tabledata.list çağrılarının saniyede döndürdüğü maksimum satır sayısı: 150.000/saniye
  tabledata.list çağırırken proje başına saniyede maksimum 150.000 tablo satırı döndürebilirsiniz. Bu sınır, okunan tabloyu içeren proje için geçerlidir.

tables.insert istekleri

tables.insert yöntemi, bir veri kümesinde yeni ve boş bir tablo oluşturur. tables.insert istekleri için aşağıdaki sınırlar geçerlidir:

 • Proje başına saniyede maksimum istek sayısı: 10 tables.insert yöntemini çağırırken proje başına saniyede maksimum 10 istek oluşturabilirsiniz. Bu sınır, CREATE TABLE DDL ifadesi gibi tablo oluşturan ifadeler ve hedef tablolara sonuç yazan sorgular için geçerlidir.

projects.list istekleri

projects.list yöntemi, erişim izni aldığınız tüm projeleri listeler. projects.list istekleri için aşağıdaki sınırlar geçerlidir:

 • Proje başına saniyede maksimum istek sayısı: 2 projects.list çağırırken proje başına saniyede maksimum 2 istek oluşturabilirsiniz.

jobs.get istekleri

jobs.get yöntemi, belirli bir iş hakkındaki bilgileri döndürür. jobs.get istekleri için aşağıdaki sınırlar geçerlidir:

 • Proje başına saniyede maksimum istek sayısı: 1.000 jobs.get yöntemini çağırırken proje başına saniyede maksimum 1.000 istek oluşturabilirsiniz.

jobs.query istekleri

jobs.query yöntemi, bir SQL sorgusunu eşzamanlı olarak çalıştırır ve sorgu, belirtilen bir zaman aşımı süresi içinde tamamlanırsa sorgu sonuçlarını döndürür.

 • Maksimum yanıt boyutu: 10 MB Varsayılan olarak sonuç sayfası başına döndürülecek veri satırı sayısı için maksimum satır sayısı yoktur. Ancak maksimum yanıt boyutunuz 10 MB ile sınırlıdır. maxResults parametresini kullanarak döndürülecek satır sayısını değiştirebilirsiniz.

IAM API istekleri

IAM politikalarını almak/belirlemek ve IAM izinlerini test etmek amacıyla BigQuery'deki Kimlik ve Erişim Yönetimi işlevini kullanırken aşağıdaki sınırlar geçerlidir.

 • Google Cloud projesi düzeyinde kullanıcı başına saniyede 25 istek sınırı vardır.

 • Google Cloud projesi düzeyinde saniyede 50 istek sınırı vardır.

Projeniz için daha fazla IAM kotasına ihtiyaç duyarsanız Google Cloud Console'dan istek gönderebilirsiniz. İsteğiniz 2-3 iş günü içinde yanıtlanır.

BigQuery Storage API istekleri

BigQuery Storage API kullanan ReadRows çağrıları için aşağıdaki sınırlar uygulanır:

 • Dakika başına ReadRows çağrısı sayısı: 5.000: BigQuery Storage API kullanarak veri okuduğunuzda dakika, kullanıcı ve proje başına 5.000 ReadRows çağrısıyla sınırlandırılırsınız.

BigQuery Storage API kullanan diğer tüm yöntem çağrıları için aşağıdaki sınırlar uygulanır:

 • Dakika başına API çağrısı sayısı: 1.000: Dakika, kullanıcı ve proje başına 1.000 BigQuery Storage API çağrısıyla sınırlandırılırsınız.

Kotalar ne zaman yenilenir?

Günlük kotalar, hız sınırlama davranışlarına yön verme niyetine göre gün boyunca belirli aralıklarla yenilenir. Sürekli yenileme ayrıca kota bittiğinde uzun süreli kesintileri önlemek için de yapılır. Günde bir kere genel olarak yenilemenin yerine genelde dakikalar içinde daha fazla kota kullanıma sunulur.

Sorun giderme

Kota sınırlarıyla ilgili hataları giderme hakkında bilgi edinmek için BigQuery kota hatalarını giderme bölümünü inceleyin.

Kota kullanımını sınırlama

Belirli bir kaynağın kullanımını, Google'ın belirlediği değerle nasıl sınırlandıracağınızı öğrenmek için Kullanımı sınırlama bölümünü inceleyin.