Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Factureringsgegevens exporteren naar BigQuery

Tools voor het controleren, analyseren en optimaliseren van kosten zijn een belangrijk onderdeel geworden van het beheren van het ontwikkelproces. Door facturen te exporteren naar BigQuery kunt u uw dagelijkse gebruiks- en kostenramingen automatisch gedurende de dag exporteren naar een door u opgegeven BigQuery-dataset. U heeft dan toegang tot uw factureringsgegevens vanuit BigQuery. U kunt deze exportmethode ook gebruiken om gegevens naar een JSON-bestand te exporteren.

Regelmatige export van bestanden naar CSV en JSON is ook beschikbaar. Als u echter regelmatig bestanden exporteert, moet u er rekening mee houden dat bij het regelmatig exporteren van bestanden een kleinere dataset wordt vastgelegd dan bij exporteren naar BigQuery. Zie Factureringsgegevens naar een bestand exporteren voor meer informatie over het regelmatig exporteren van bestanden en de gegevens die hierbij worden vastgelegd.

Exporteren van facturen naar BigQuery inschakelen

Ga als volgt te werk om het exporteren van facturen naar BigQuery in te schakelen:

 1. Ga naar Google Cloud Platform Console.
 2. Open het zijmenu aan de linkerkant en selecteer Facturering.
 3. Als u meer dan één factureringsaccount heeft, selecteert u Naar gelinkt factureringsaccount om de facturering van het huidige project te beheren. Selecteer Factureringsaccounts beheren om een ander factureringsaccount te zoeken.
 4. Klik op Facturering exporteren.
 5. Selecteer Exporteren naar BigQuery.
 6. Selecteer het project waar uw BigQuery-dataset is opgeslagen uit de lijst Project. Als u nog geen BigQuery-dataset heeft gemaakt, wordt u gevraagd er een te maken.
 7. Indien nodig doet u het volgende om een nieuwe dataset te maken:

  1. Klik in de Webgebruikersinterface van BigQuery op de pijl-omlaag naast uw projectnaam en klik vervolgens op Nieuwe dataset maken.
  2. Geef de Dataset-ID, Gegevenslocatie, en Vervaldatum gegevens voor uw dataset op en klik op OK.
 8. Geef in de console in de lijst Dataset voor exporteren van facturering een dataset op waarnaar gegevens moeten worden geëxporteerd. Als u zojuist een dataset heeft gemaakt, kiest u de naam van uw nieuwe dataset.

 9. Klik op Exporteren naar BigQuery inschakelen.

Nadat u exporteren naar BigQuery heeft ingeschakeld, kan het enkele uren duren voordat uw gegevens worden weergegeven. Factureringsgegevens exporteren uw gegevens automatisch met regelmatige tussenpozen naar BigQuery, maar de frequentie van updates in BigQuery varieert afhankelijk van de services die u gebruikt.

Over tabelversies voor exporteren factureringsgegevens: origineel en v1

Afhankelijk van wanneer u het exporteren van gegevens naar BigQuery heeft ingeschakeld, ziet u mogelijk meer dan één tabel in uw gegevensset. Als u het exporteren van gegevens naar BigQuery heeft ingeschakeld nadat de functie als GA is uitgebracht (medio november 2017), ziet u alleen de v1-versie en kunt u de rest van deze sectie negeren.

Als u het exporteren van gegevens naar BigQuery heeft ingeschakeld terwijl de functie zich in het bètastadium bevond, kwamen uw geëxporteerde factureringsgegevens binnen bij twee verschillende tabellen in uw gegevensset. De tabellen bevatten twee verschillende versies van dezelfde gegevens: de originele versie en de nieuwe versie, v1.

Voor bèta-deelnemers blijven we gedurende een beperkte tijd beide indelingen bieden, zodat u door kunt gaan met het analyseren van uw factureringsgegevens terwijl u overschakelt naar het v1-schema. We zullen automatisch nieuwe factureringsgegevens exporteren naar beide BigQuery-tabellen terwijl deze binnenkomen.

De gegevensversie wordt aangegeven door de tabelnamen:

 • originele versie: gcp_billing_export_BILLING_ACCOUNT_ID
 • v1-versie: gcp_billing_export_v1_BILLING_ACCOUNT_ID

Verschillen tussen de originele versie en v1

We hebben verschillende wijzigingen in het exportschema aangebracht. Sommige kolommen zijn hernoemd om consistent te blijven met de rest van Google Cloud Platform en sommige kolommen zijn toegevoegd om extra nuttige informatie over uw kosten toe te voegen.

Samenvatting van schemawijzigingen:

 • De kolom product is hernoemd naar service.description
 • De kolom resource_type is hernoemd naar sku.description
 • De kolommen start_time en end_time zijn hernoemd naar usage_start_time en usage_end_time
 • Een kolom service.id is toegevoegd
 • Een kolom sku.id is toegevoegd
 • Een kolom export_time is toegevoegd

U kunt de kolom sku.id gebruiken om elk van uw regelitems toe te wijzen aan de catalogusprijzen die zijn gepubliceerd op de prijzenpagina's van Google Cloud Platform en via de API voor de catalogus van cloudfacturering. Gebruik de kolom export_time om te bekijken wanneer de factureringsgegevens voor het laatst zijn geüpdatet.

Factureringsgegevens in BigQuery

De volgende tabel beschrijft de inhoud van de factureringsgegevens die naar BigQuery zijn geëxporteerd.

Veld Type Beschrijving
billing_account_id Tekenreeks De ID van het factureringsaccount waaraan het gebruik is gekoppeld.
service.id (alleen v1) Tekenreeks De ID van de service waaraan het gebruik is gekoppeld.
service.description (v1)
product (origineel)
Tekenreeks De Google Cloud Platform-service die de factureringsgegevens heeft gerapporteerd.
sku.id (alleen v1) Tekenreeks De ID van de resource die door de service wordt gebruikt. Zie GCP SKU's voor de volledige lijst met SKU's.
sku.description (v1)
resource_type (origineel)
Tekenreeks Een beschrijving van het resourcetype dat door de service wordt gebruikt. Een resourcetype voor Cloud Storage is bijvoorbeeld Standard Storage US.
usage_start_time (v1)
start_time (origineel)
Tijdstempel Een UNIX-tijdstempel van wanneer het servicegebruik is begonnen. Zie de BigQuery-documentatie over gegevenstypen van tijdstempels voor meer informatie. Zie ook Verschillen tussen geëxporteerde gegevens en facturen hieronder.
usage_end_time (v1)
end_time (origineel)
Tijdstempel Een UNIX-tijdstempel van wanneer het servicegebruik is geëindigd. Zie de BigQuery-documentatie over gegevenstypen van tijdstempels voor meer informatie. Zie ook Verschillen tussen geëxporteerde gegevens en facturen hieronder.
project.id Tekenreeks De ID van het project dat de factureringsgegevens heeft gegenereerd.
project.name Tekenreeks De naam van het project dat de factureringsgegevens heeft gegenereerd.
project.labels.key Tekenreeks Als er labels aanwezig zijn, is dit het sleutel-gedeelte van het sleutel-waardepaar dat het label bevat voor het project waar het gebruik plaatsvond. Zie Labels gebruiken voor meer informatie over het gebruik van labels.
project.labels.value Tekenreeks Als er labels aanwezig zijn, is dit het waarde-gedeelte van het sleutel-waardepaar dat het label bevat voor het project waar het gebruik plaatsvond. Zie Labels gebruiken voor meer informatie over het gebruik van labels.
labels.key Tekenreeks Als er labels aanwezig zijn, is dit het sleutel-gedeelte van het sleutel-waardepaar dat het label bevat voor de resource waar het gebruik plaatsvond. Zie Labels gebruiken voor meer informatie over het gebruik van labels.
labels.value Tekenreeks Als er labels aanwezig zijn, is dit het waarde-gedeelte van het sleutel-waardepaar dat het label bevat voor de resource waar het gebruik plaatsvond. Zie Labels gebruiken voor meer informatie over het gebruik van labels.
cost Zwevendekomma Het bedrag dat in rekening wordt gebracht op uw factureringsaccount.
currency Tekenreeks De valuta waarin de kosten worden gefactureerd. Zie Lokale valuta voor facturering en betalingen voor meer informatie.
currency_conversion_rate Zwevendekomma De wisselkoers van Amerikaanse dollars naar de lokale valuta. Dat wil zeggen, de cost/currency_conversion_rate resulteert in de kosten in Amerikaanse dollars.
usage.amount Zwevendekomma De hoeveelheid gebruikte usage.unit.
usage.unit Tekenreeks De basiseenheid waarin het resourcegebruik wordt gemeten. De basiseenheid voor standaardopslag is bijvoorbeeld byte-seconden.
usage.amount_in_pricing_units Zwevendekomma De hoeveelheid gebruikte usage.pricing_unit. Dit veld retourneert gegevens van 22 januari 2018 tot nu.
usage.pricing_unit Tekenreeks De eenheid waarin het resourcegebruik wordt gemeten, volgens de Catalog API (momenteel in bèta). Dit veld retourneert gegevens van 22 januari 2018 tot nu.
credits.name Tekenreeks Een beschrijving van het tegoed dat is toegepast op het factureringsaccount.
credits.amount Zwevendekomma Het bedrag van het tegoed dat is toegepast op het gebruik. Credits zijn altijd negatieve bedragen en de totale kosten worden berekend als cost + credits.amount.
export_time (alleen v1) Tijdstempel Een verwerkingstijd gekoppeld aan de nieuw toegevoegde gegevens. Dit zal altijd toenemen bij elke nieuwe export.
Zie ook Verschillen tussen geëxporteerde gegevens en facturen hieronder.

Over labels

U ziet kolommen voor labels in uw BigQuery-dataset, maar voor de huidige release zijn enkele labelwaarden leeg. Exportgegevens van labels worden op verschillende tijdstippen gevuld voor verschillende services, afhankelijk van wanneer elke service dit biedt.

Verschillen tussen geëxporteerde gegevens en facturen

Zoekopdrachten voor tijdstempelvelden kunnen een te laat gemeld gebruik bevatten, dat niet op uw factuur staat. Als gevolg hiervan zijn de opgevraagde gegevens mogelijk niet rechtstreeks te koppelen aan uw factuur.

Tijdstempelvelden omvatten:

 • usage_start_time (v1) of start_time (origineel)
 • usage_end_time (v1) of end_time (origineel)
 • export_time

Fouten en aanpassingen

Houd er rekening mee dat in het onwaarschijnlijke geval dat uw factureringsgegevens een fout bevatten of een aanpassing vereisen, gegevens die de fout tenietdoen bij uw factureringsgegevens worden toegevoegd. Alle kolommen blijven hetzelfde, behalve voor:

 • cost
 • credit
 • usage.amount
 • export_time

Als u wilt bepalen welke gegevens nieuw zijn, kunt u dit doen door een zoekopdracht voor export_time (alleen v1) uit te voeren. Als u de originele versie gebruikt, kunt u een zoekopdracht zoals in het volgende voorbeeld gebruiken:

SELECT partition_id, MSEC_TO_TIMESTAMP(last_modified_time)
FROM [dataset_name.table_name$__PARTITIONS_SUMMARY__]

Voor de bovenstaande voorbeeldzoekopdracht moet u verouderde SQL gebruiken, omdat standaard SQL het scheidingsteken voor partitieaanduidingen niet ondersteunt ($).