UUID Functions in Standard SQL

BigQuery supports the following universally unique identifier (UUID) functions.

GENERATE_UUID

GENERATE_UUID()

Description

Returns a random universally unique identifier (UUID) as a STRING. The returned STRING consists of 32 hexadecimal digits in five groups separated by hyphens in the form 8-4-4-4-12. The hexadecimal digits represent 122 random bits and 6 fixed bits, in compliance with RFC 4122 section 4.4. The returned STRING is lowercase.

Return Data Type

STRING

Example

The following query generates a random UUID.

SELECT GENERATE_UUID() AS uuid;

The above query generates a result like the following:

+--------------------------------------+
| uuid                 |
+--------------------------------------+
| 4192bff0-e1e0-43ce-a4db-912808c32493 |
+--------------------------------------+
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.