Security Functions in Standard SQL

BigQuery supports the following security functions.

SESSION_USER

SESSION_USER()

Description

Returns the email address of the user that is running the query.

Return Data Type

STRING

Example

SELECT SESSION_USER() as user;

+----------------------+
| user                 |
+----------------------+
| jdoe@example.com     |
+----------------------+

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.