Quota en limieten

Voor een efficiënte werking legt Cloud Monitoring de volgende gebruikslimieten op.

Aangepaste statistieken

Categorie Maximale waarde
Aangepaste statistiekdescriptors per project1 500
Labels per statistiekdescriptor 10
Lengte tekenreeks voor labelsleutel 100
Lengte tekenreeks voor labelwaarde 1024
Tijdreeksen opgenomen in een verzoek2 200
Snelheid waarmee gegevens naar een enkele tijdreeks kunnen worden geschreven 1 punt per 10 seconden
Histogrambuckets per aangepaste distributiestatistiek 200
Externe3 statistiekdescriptors per project 10.000
Actieve tijdreeksen van aangepaste statistieken per gecontroleerde resource4 200.000
Actieve tijdreeksen van externe statistieken per gecontroleerde resource4 200.000

1Deze limiet wordt opgelegd door Cloud Monitoring. Voor andere services kunnen lagere maximale waarden gelden.
2 U kunt maar één gegevenspunt schrijven voor elke tijdreeks in een verzoek, dus deze limiet fungeert ook als het maximumaantal punten dat per verzoek kan worden geschreven.
3 Externe statistieken zijn statistieken die naar external.googleapis.com worden geschreven. Een voorbeeld hiervan zijn statistieken die worden weggeschreven door Prometheus, een controletool die vaak wordt gebruikt in combinatie met Kubernetes. Zie Prometheus gebruiken voor meer informatie.
4 Een tijdreeks is actief als u er in de voorafgaande 24 uur gegevenspunten naartoe heeft geschreven. Voor aangepaste en externe statistieken, zoals Prometheus3-statistieken, is de limiet van toepassing op het totale aantal actieve tijdreeksen voor alle aangepaste statistiektypen of voor alle externe statistiektypen voor één gecontroleerde resource. Een uitzondering hierop is de global gecontroleerde resource, waarvoor de limiet van toepassing is op elk afzonderlijk statistiektype. Dit is een systeembrede veiligheidslimiet die niet kan worden aangepast.

API-quota en limieten controleren

Categorie Maximale waarde
Limieten voor API-gebruik Zie het API-dashboard. Klik op een API en selecteer Quota om uw quotum te bekijken.
Levensduur van paginatokens van de API 24 uur

Over de quota voor Monitoring API

In Monitoring API is het aantal verwerkingsverzoeken en query's voor tijdreeksen gebonden aan limieten. Verwerkingsverzoeken zijn aanroepen die tijdreeksgegevens schrijven en query's zijn aanroepen die tijdreeksgegevens ophalen. Ook gelden er interne limieten voor andere Monitoring API-eindpunten. Deze eindpunten zijn namelijk niet bedoeld om grote aantallen verzoeken te verwerken.

Neem contact op met Google Cloud-support als u hogere quotumlimieten voor Monitoring API nodig heeft.

De andere limieten staan vast en worden hieronder vermeld.

Ga naar Werken met quota voor meer informatie.

Gegevensbehoud

Statistische gegevenspunten die ouder zijn dan de bewaarperiode worden verwijderd uit tijdreeksen.

Categorie Waarde
Bewaren van gegevenspunten van aangepaste en externe statistiektypen 24 maanden
Bewaren van gegevenspunten van statistiektypen over de processtatus 24 uur
Bewaren van gegevenspunten van alle andere statistiektypen 6 weken
Levensduur van paginatokens van de API 24 uur

Statistische gegevens worden zes weken bewaard met de oorspronkelijke samplingfrequentie. Daarna worden ze gedownsampled tot intervallen van tien minuten voor langdurige opslag.
Statistieken over de processtatus zijn statistieken van agent.googleapis.com/agent/processes met een tekenreeks die geen count_by_state of fork_count bevat. De statistieken count_by_state en fork_count worden zes weken bewaard.

Resourcegroepen

Categorie Waarde
Aantal resourcegroepen per werkruimte 500
Maximum aantal groepen in een e-mailrapport1 10

1 Als u e-mailrapporten van Cloud Monitoring configureert, kunt u informatie over het gebruik van uw resourcegroepen opvragen. Vanwege een beperking bevatten de gegenereerde e-mailrapporten informatie over niet meer dan 10 groepen.

Limieten werkruimte

Een werkruimte kan maximaal 100 Google Cloud-projecten hebben. Zie Werkruimten gebruiken voor meer informatie.

Limieten voor waarschuwingen en uptimechecks

Categorie Waarde
Uptimechecks per werkruimte 100*
Waarschuwingsbeleid per werkruimte 500
Voorwaarden per waarschuwingsbeleid 6
Meldingskanalen per waarschuwingsbeleid 16
Meldingskanalen per werkruimte 4000
Gelijktijdig geopende incidenten per waarschuwingsbeleid 5000
Maximale duur voor de voorwaarde 'Afwezigheid van statistiek' 1 dag
Maximale duur voor de voorwaarde 'Drempelwaarde voor statistiek' 23 uur en 30 minuten
*Deze limiet is van toepassing op het aantal uptimecheckconfiguraties. Elke uptimecheckconfiguratie bevat het tijdsinterval waarmee de status van de opgegeven resource wordt getest. Zie Uptimechecks beheren voor meer informatie.

Limieten voor grafieken

Categorie Waarde
Dashboards per werkruimte 1000
Grafieken op een dashboard 25
Lijnen op een grafiek 300

Servicedoelstellingen

Categorie Waarde
Aantal servicedoelstellingen per service 500