Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Bestaande projecten naar de organisatie migreren

Wanneer er een organisatieresource voor uw domein is gemaakt, kunt u uw bestaande projecten naar de organisatie verplaatsen. U moet een eigenaar of een bewerker van het project en een projectmaker in de organisatie zijn om de projecten te kunnen verplaatsen.

Alle projecten die na het maken van de organisatieresource worden gemaakt, behoren automatisch tot de organisatieresource. U kunt een project naar een organisatie migreren met behulp van de GCP-console, de Resource Manager API of de opdrachtregeltool gcloud.

Projecten naar een organisatie migreren

Nadat een project aan een organisatie is gekoppeld, kunt u het niet meer wijzigen in Geen organisatie of het zelf naar een andere organisatie verplaatsen. Wilt u een project migreren nadat het aan een organisatie is gekoppeld? Neem dan contact op met GCP-ondersteuning.

Projecten zonder organisatie migreren

Als u een project wilt migreren, heeft u de rol Projectmaker (roles/resourcemanager.projectCreator) nodig voor de organisatie waarnaar u uw project wilt migreren. U heeft ook de rol Projectmigrator (roles/resourcemanager.projectMover) nodig voor het project dat u migreert. Als u deze rollen niet heeft, ziet u de doelorganisatie niet als migratie-optie in de Google Cloud Platform Console.

Projectmigratie is niet omkeerbaar. Nadat een project aan een organisatie is gekoppeld, kunt u het niet meer wijzigen in Geen organisatie of het zelf naar een andere organisatie verplaatsen. Wilt u een project verplaatsen nadat het aan een organisatie is gekoppeld? Neem dan contact op met GCP-ondersteuning.

Console

Als u een project naar een organisatie wilt migreren, doet u dit als volgt:

 1. Open de pagina IAM en beheer > Instellingen in de GCP-console.

  Open de pagina Instellingen.

 2. Selecteer Geen organisatie in het dropdownmenu Organisatie selecteren bovenaan de pagina en selecteer vervolgens het project dat u wilt migreren.

  Screenshot van de projectkiezer

 3. Klik bovenaan de pagina op Migreren.

 4. Selecteer in het dropdownmenu Organisatie de organisatie waarnaar u uw project wilt migreren.

U kunt de selectie niet zelf ongedaan maken wanneer een project eenmaal aan een organisatie is toegevoegd.

gcloud

Als u een project naar een organisatie wilt migreren, voert u de volgende opdracht uit:

gcloud alpha projects move PROJECT_ID /
  --organization ORGANIZATION_ID

Hierbij geldt het volgende:

 • PROJECT_ID is de ID van het project dat u naar de organisatie wilt verplaatsen.
 • ORGANIZATION_ID is de ID van de organisatie waarnaar u het project wilt verplaatsen.

U kunt de selectie niet zelf ongedaan maken wanneer een project eenmaal aan een organisatie is toegevoegd.

API

U kunt met de Resource Manager API een project naar de organisatieresource verplaatsen door het bijbehorende veld parent in te stellen op de organisatie-ID van de organisatie.

Als u een project naar de organisatie wilt migreren, doet u dit als volgt:

 • Haal het object project op met de methode projects.get().
 • Stel het bijbehorende veld parent in op de organisatie-ID van de organisatie.
 • Werk het object project bij met de methode projects.update().

U kunt het veld parent niet wijzigen nadat u het heeft ingesteld.

In het volgende codefragment staan de bovenstaande stappen beschreven:

  project = crm.projects().get(projectId=flags.projectId).execute()
  project['parent'] = {
    'type': 'organization',
    'id': flags.organizationId
  }

  project = crm.projects().update(
  projectId=flags.projectId, body=project).execute()

Opmerking over beleidsimplicaties

Cloud IAM-beleid dat al voor een project is gedefinieerd, wordt met het project geïmporteerd. Dit houdt in dat gebruikers die over rechten voor een project beschikken voordat het wordt verplaatst, die rechten behouden nadat het project naar de organisatie is gemigreerd.

Cloud IAM-rechten worden overgenomen en zijn cumulatief. Als er rollen zijn gedefinieerd op organisatieniveau, worden die rollen overgenomen door de projecten wanneer die naar de organisatie worden verplaatst. Als bijvoorbeeld voor henk@mijnorganisatie.com de rol van projectbewerker is gedefinieerd op organisatieniveau, zal hij deze rol ook hebben bij elk project dat naar de organisatie wordt gemigreerd. Dit verandert niets in bestaande projecten, maar het houdt in dat mogelijk meer gebruikers toegang krijgen door overgenomen rechten.

Op die manier wordt ook het organisatiebeleid overgenomen in de hiërarchie. Er wordt standaard geen organisatiebeleid gedefinieerd voor een organisatie wanneer deze wordt gemaakt. Als u vervolgens organisatiebeleid voor uw organisatie heeft gedefinieerd, moet u voorzichtig zijn bij het verplaatsen van projecten naar de organisatie om ervoor te zorgen dat projecten consistent zijn met dergelijk beleid.

Bestaande factureringsaccounts migreren

Als u een G Suite- of Cloud Identity-klant met bestaande factureringsaccounts bent, kunt u deze naar uw organisatie migreren. U moet een maker van factureringsaccounts en een factureringsbeheerder zijn om factureringsaccounts te migreren. Zie Standaard organisatierollen beheren voor meer informatie over het toekennen van deze rollen. Het migreren van een factureringsaccount naar een organisatie heeft geen invloed op projectservices.

Voer de onderstaande stappen uit om uw bestaande factureringsaccounts naar een organisatie te migreren:

 1. Ga naar de pagina Facturering van de GCP-console:
  GA NAAR DE FACTURERINGSPAGINA
 2. Selecteer Geen organisatie in het dropdownmenu boven aan de pagina om factureringsaccounts te bekijken die niet zijn gekoppeld aan een organisatie.
 3. Klik onder Naam van factureringsaccount op de naam van het factureringsaccount dat u wilt migreren.
 4. Klik bij de getoonde gegevens van het factureringsaccount op Organisatie wijzigen en selecteer vervolgens de organisatie waarnaar u het factureringsaccount wilt migreren.