Enum protos.google.protobuf.FieldDescriptorProto.Type (1.0.2)

Type enum.

Fields

NameDescription
TYPE_BOOL
TYPE_BYTES
TYPE_DOUBLE
TYPE_ENUM
TYPE_FIXED32
TYPE_FIXED64
TYPE_FLOAT
TYPE_GROUP
TYPE_INT32
TYPE_INT64
TYPE_MESSAGE
TYPE_SFIXED32
TYPE_SFIXED64
TYPE_SINT32
TYPE_SINT64
TYPE_STRING
TYPE_UINT32
TYPE_UINT64