Class ListInspectTemplatesResponse.Builder (3.50.0)

public static final class ListInspectTemplatesResponse.Builder extends GeneratedMessageV3.Builder<ListInspectTemplatesResponse.Builder> implements ListInspectTemplatesResponseOrBuilder

Response message for ListInspectTemplates.

Protobuf type google.privacy.dlp.v2.ListInspectTemplatesResponse

Static Methods

getDescriptor()

public static final Descriptors.Descriptor getDescriptor()
Returns
Type Description
Descriptor

Methods

addAllInspectTemplates(Iterable<? extends InspectTemplate> values)

public ListInspectTemplatesResponse.Builder addAllInspectTemplates(Iterable<? extends InspectTemplate> values)

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Parameter
Name Description
values Iterable<? extends com.google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate>
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse.Builder

addInspectTemplates(InspectTemplate value)

public ListInspectTemplatesResponse.Builder addInspectTemplates(InspectTemplate value)

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Parameter
Name Description
value InspectTemplate
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse.Builder

addInspectTemplates(InspectTemplate.Builder builderForValue)

public ListInspectTemplatesResponse.Builder addInspectTemplates(InspectTemplate.Builder builderForValue)

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Parameter
Name Description
builderForValue InspectTemplate.Builder
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse.Builder

addInspectTemplates(int index, InspectTemplate value)

public ListInspectTemplatesResponse.Builder addInspectTemplates(int index, InspectTemplate value)

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Parameters
Name Description
index int
value InspectTemplate
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse.Builder

addInspectTemplates(int index, InspectTemplate.Builder builderForValue)

public ListInspectTemplatesResponse.Builder addInspectTemplates(int index, InspectTemplate.Builder builderForValue)

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Parameters
Name Description
index int
builderForValue InspectTemplate.Builder
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse.Builder

addInspectTemplatesBuilder()

public InspectTemplate.Builder addInspectTemplatesBuilder()

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Returns
Type Description
InspectTemplate.Builder

addInspectTemplatesBuilder(int index)

public InspectTemplate.Builder addInspectTemplatesBuilder(int index)

List of inspectTemplates, up to page_size in ListInspectTemplatesRequest.

repeated .google.privacy.dlp.v2.InspectTemplate inspect_templates = 1;

Parameter
Name Description
index int
Returns
Type Description
InspectTemplate.Builder

addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public ListInspectTemplatesResponse.Builder addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
Name Description
field FieldDescriptor
value Object
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse.Builder
Overrides

build()

public ListInspectTemplatesResponse build()
Returns
Type Description
ListInspectTemplatesResponse <