Interface protos.google.cloud.aiplatform.v1.PipelineTaskExecutorDetail.IContainerDetail (2.12.0)

Properties of a ContainerDetail.

Package

@google-cloud/aiplatform

Properties

failedMainJobs

failedMainJobs?: (string[]|null);

ContainerDetail failedMainJobs

failedPreCachingCheckJobs

failedPreCachingCheckJobs?: (string[]|null);

ContainerDetail failedPreCachingCheckJobs

mainJob

mainJob?: (string|null);

ContainerDetail mainJob

preCachingCheckJob

preCachingCheckJob?: (string|null);

ContainerDetail preCachingCheckJob