Interface protos.google.cloud.aiplatform.v1beta1.PipelineTaskExecutorDetail.IContainerDetail (1.14.1)

Properties of a ContainerDetail.

Package

@google-cloud/aiplatform

Properties

mainJob

mainJob?: (string|null);

ContainerDetail mainJob

preCachingCheckJob

preCachingCheckJob?: (string|null);

ContainerDetail preCachingCheckJob