Class SecurityCenterGrpc (2.27.0)

public final class SecurityCenterGrpc

V1 APIs for Security Center service.

Inheritance

java.lang.Object > SecurityCenterGrpc

Static Fields

SERVICE_NAME

public static final String SERVICE_NAME
Field Value
TypeDescription
String

Static Methods

bindService(SecurityCenterGrpc.AsyncService service)

public static final ServerServiceDefinition bindService(SecurityCenterGrpc.AsyncService service)
Parameter
NameDescription
serviceSecurityCenterGrpc.AsyncService
Returns
TypeDescription
io.grpc.ServerServiceDefinition

getBulkMuteFindingsMethod()

public static MethodDescriptor<BulkMuteFindingsRequest,Operation> getBulkMuteFindingsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<BulkMuteFindingsRequest,Operation>

getCreateBigQueryExportMethod()

public static MethodDescriptor<CreateBigQueryExportRequest,BigQueryExport> getCreateBigQueryExportMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<CreateBigQueryExportRequest,BigQueryExport>

getCreateFindingMethod()

public static MethodDescriptor<CreateFindingRequest,Finding> getCreateFindingMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<CreateFindingRequest,Finding>

getCreateMuteConfigMethod()

public static MethodDescriptor<CreateMuteConfigRequest,MuteConfig> getCreateMuteConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<CreateMuteConfigRequest,MuteConfig>

getCreateNotificationConfigMethod()

public static MethodDescriptor<CreateNotificationConfigRequest,NotificationConfig> getCreateNotificationConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<CreateNotificationConfigRequest,NotificationConfig>

getCreateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()

public static MethodDescriptor<CreateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,SecurityHealthAnalyticsCustomModule> getCreateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<CreateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,SecurityHealthAnalyticsCustomModule>

getCreateSourceMethod()

public static MethodDescriptor<CreateSourceRequest,Source> getCreateSourceMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<CreateSourceRequest,Source>

getDeleteBigQueryExportMethod()

public static MethodDescriptor<DeleteBigQueryExportRequest,Empty> getDeleteBigQueryExportMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<DeleteBigQueryExportRequest,Empty>

getDeleteMuteConfigMethod()

public static MethodDescriptor<DeleteMuteConfigRequest,Empty> getDeleteMuteConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<DeleteMuteConfigRequest,Empty>

getDeleteNotificationConfigMethod()

public static MethodDescriptor<DeleteNotificationConfigRequest,Empty> getDeleteNotificationConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<DeleteNotificationConfigRequest,Empty>

getDeleteSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()

public static MethodDescriptor<DeleteSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,Empty> getDeleteSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<DeleteSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,Empty>

getGetBigQueryExportMethod()

public static MethodDescriptor<GetBigQueryExportRequest,BigQueryExport> getGetBigQueryExportMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetBigQueryExportRequest,BigQueryExport>

getGetEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()

public static MethodDescriptor<GetEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,EffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModule> getGetEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,EffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModule>

getGetIamPolicyMethod()

public static MethodDescriptor<GetIamPolicyRequest,Policy> getGetIamPolicyMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<com.google.iam.v1.GetIamPolicyRequest,com.google.iam.v1.Policy>

getGetMuteConfigMethod()

public static MethodDescriptor<GetMuteConfigRequest,MuteConfig> getGetMuteConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetMuteConfigRequest,MuteConfig>

getGetNotificationConfigMethod()

public static MethodDescriptor<GetNotificationConfigRequest,NotificationConfig> getGetNotificationConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetNotificationConfigRequest,NotificationConfig>

getGetOrganizationSettingsMethod()

public static MethodDescriptor<GetOrganizationSettingsRequest,OrganizationSettings> getGetOrganizationSettingsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetOrganizationSettingsRequest,OrganizationSettings>

getGetSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()

public static MethodDescriptor<GetSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,SecurityHealthAnalyticsCustomModule> getGetSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,SecurityHealthAnalyticsCustomModule>

getGetSourceMethod()

public static MethodDescriptor<GetSourceRequest,Source> getGetSourceMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GetSourceRequest,Source>

getGroupAssetsMethod()

public static MethodDescriptor<GroupAssetsRequest,GroupAssetsResponse> getGroupAssetsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GroupAssetsRequest,GroupAssetsResponse>

getGroupFindingsMethod()

public static MethodDescriptor<GroupFindingsRequest,GroupFindingsResponse> getGroupFindingsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<GroupFindingsRequest,GroupFindingsResponse>

getListAssetsMethod()

public static MethodDescriptor<ListAssetsRequest,ListAssetsResponse> getListAssetsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListAssetsRequest,ListAssetsResponse>

getListBigQueryExportsMethod()

public static MethodDescriptor<ListBigQueryExportsRequest,ListBigQueryExportsResponse> getListBigQueryExportsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListBigQueryExportsRequest,ListBigQueryExportsResponse>

getListDescendantSecurityHealthAnalyticsCustomModulesMethod()

public static MethodDescriptor<ListDescendantSecurityHealthAnalyticsCustomModulesRequest,ListDescendantSecurityHealthAnalyticsCustomModulesResponse> getListDescendantSecurityHealthAnalyticsCustomModulesMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListDescendantSecurityHealthAnalyticsCustomModulesRequest,ListDescendantSecurityHealthAnalyticsCustomModulesResponse>

getListEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModulesMethod()

public static MethodDescriptor<ListEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModulesRequest,ListEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModulesResponse> getListEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModulesMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModulesRequest,ListEffectiveSecurityHealthAnalyticsCustomModulesResponse>

getListFindingsMethod()

public static MethodDescriptor<ListFindingsRequest,ListFindingsResponse> getListFindingsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListFindingsRequest,ListFindingsResponse>

getListMuteConfigsMethod()

public static MethodDescriptor<ListMuteConfigsRequest,ListMuteConfigsResponse> getListMuteConfigsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListMuteConfigsRequest,ListMuteConfigsResponse>

getListNotificationConfigsMethod()

public static MethodDescriptor<ListNotificationConfigsRequest,ListNotificationConfigsResponse> getListNotificationConfigsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListNotificationConfigsRequest,ListNotificationConfigsResponse>

getListSecurityHealthAnalyticsCustomModulesMethod()

public static MethodDescriptor<ListSecurityHealthAnalyticsCustomModulesRequest,ListSecurityHealthAnalyticsCustomModulesResponse> getListSecurityHealthAnalyticsCustomModulesMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListSecurityHealthAnalyticsCustomModulesRequest,ListSecurityHealthAnalyticsCustomModulesResponse>

getListSourcesMethod()

public static MethodDescriptor<ListSourcesRequest,ListSourcesResponse> getListSourcesMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<ListSourcesRequest,ListSourcesResponse>

getRunAssetDiscoveryMethod()

public static MethodDescriptor<RunAssetDiscoveryRequest,Operation> getRunAssetDiscoveryMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<RunAssetDiscoveryRequest,Operation>

getServiceDescriptor()

public static ServiceDescriptor getServiceDescriptor()
Returns
TypeDescription
io.grpc.ServiceDescriptor

getSetFindingStateMethod()

public static MethodDescriptor<SetFindingStateRequest,Finding> getSetFindingStateMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<SetFindingStateRequest,Finding>

getSetIamPolicyMethod()

public static MethodDescriptor<SetIamPolicyRequest,Policy> getSetIamPolicyMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<com.google.iam.v1.SetIamPolicyRequest,com.google.iam.v1.Policy>

getSetMuteMethod()

public static MethodDescriptor<SetMuteRequest,Finding> getSetMuteMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<SetMuteRequest,Finding>

getTestIamPermissionsMethod()

public static MethodDescriptor<TestIamPermissionsRequest,TestIamPermissionsResponse> getTestIamPermissionsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<com.google.iam.v1.TestIamPermissionsRequest,com.google.iam.v1.TestIamPermissionsResponse>

getUpdateBigQueryExportMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateBigQueryExportRequest,BigQueryExport> getUpdateBigQueryExportMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateBigQueryExportRequest,BigQueryExport>

getUpdateExternalSystemMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateExternalSystemRequest,ExternalSystem> getUpdateExternalSystemMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateExternalSystemRequest,ExternalSystem>

getUpdateFindingMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateFindingRequest,Finding> getUpdateFindingMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateFindingRequest,Finding>

getUpdateMuteConfigMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateMuteConfigRequest,MuteConfig> getUpdateMuteConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateMuteConfigRequest,MuteConfig>

getUpdateNotificationConfigMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateNotificationConfigRequest,NotificationConfig> getUpdateNotificationConfigMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateNotificationConfigRequest,NotificationConfig>

getUpdateOrganizationSettingsMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateOrganizationSettingsRequest,OrganizationSettings> getUpdateOrganizationSettingsMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateOrganizationSettingsRequest,OrganizationSettings>

getUpdateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,SecurityHealthAnalyticsCustomModule> getUpdateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateSecurityHealthAnalyticsCustomModuleRequest,SecurityHealthAnalyticsCustomModule>

getUpdateSecurityMarksMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateSecurityMarksRequest,SecurityMarks> getUpdateSecurityMarksMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateSecurityMarksRequest,SecurityMarks>

getUpdateSourceMethod()

public static MethodDescriptor<UpdateSourceRequest,Source> getUpdateSourceMethod()
Returns
TypeDescription
io.grpc.MethodDescriptor<UpdateSourceRequest,Source>

newBlockingStub(Channel channel)

public static SecurityCenterGrpc.SecurityCenterBlockingStub newBlockingStub(Channel channel)

Creates a new blocking-style stub that supports unary and streaming output calls on the service

Parameter
NameDescription
channelio.grpc.Channel
Returns
TypeDescription
SecurityCenterGrpc.SecurityCenterBlockingStub

newFutureStub(Channel channel)

public static SecurityCenterGrpc.SecurityCenterFutureStub newFutureStub(Channel channel)

Creates a new ListenableFuture-style stub that supports unary calls on the service

Parameter
NameDescription
channelio.grpc.Channel
Returns
TypeDescription
SecurityCenterGrpc.SecurityCenterFutureStub

newStub(Channel channel)

public static SecurityCenterGrpc.SecurityCenterStub newStub(Channel channel)

Creates a new async stub that supports all call types for the service

Parameter
NameDescription
channelio.grpc.Channel
Returns
TypeDescription
SecurityCenterGrpc.SecurityCenterStub