AlloyDB v1 API - Enum SupportedDatabaseFlag.RestrictionsOneofCase (1.1.0)

public enum SupportedDatabaseFlag.RestrictionsOneofCase

Reference documentation and code samples for the AlloyDB v1 API enum SupportedDatabaseFlag.RestrictionsOneofCase.

Enum of possible cases for the "restrictions" oneof.

Namespace

Google.Cloud.AlloyDb.V1

Assembly

Google.Cloud.AlloyDb.V1.dll

Fields

NameDescription
IntegerRestrictions
None
StringRestrictions