Werken met quota

Google Cloud legt voor projecteigenaren quota op voor resourcegebruik. Hierbij wordt een harde limiet ingesteld die bepaalt hoeveel Google Cloud-resources uw project mag gebruiken. Er zijn 2 typen resourcegebruik die we met een quotum beperken:

 • Een periodiek quotum, zoals het aantal API-verzoeken per dag. Dit quotum wordt na een bepaalde tijd (zoals een minuut of een dag) gereset.
 • Een toewijzingsquotum, zoals het aantal virtuele machines of load balancers dat uw project gebruikt. Dit quotum wordt niet na verloop van tijd gereset, maar moet expliciet worden vrijgegeven als u een resource niet langer wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u een GKE-cluster verwijdert.

Quota worden om verschillende redenen opgelegd: ze voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in gebruik en beveiligen zo de community van Google Cloud-gebruikers. Quota helpen u ook met resourcebeheer: u kunt bijvoorbeeld uw eigen limieten voor servicegebruik instellen binnen uw door Google geleverde quotum terwijl u uw apps ontwikkelt en test. Elke quotumlimiet wordt uitgedrukt in de vorm van een bepaalde meetbare resource, van het aantal verzoeken per dag aan een API tot het aantal load balancers dat door uw app wordt gebruikt.

Niet alle projecten hebben dezelfde quota voor dezelfde services. Als u bijvoorbeeld een account met een kosteloze proefperiode gebruikt om het platform te verkennen, is uw quotum mogelijk zeer beperkt. Voor sommige services zijn hogere quota pas beschikbaar nadat u facturering heeft ingeschakeld voor uw project. U kunt uw quota laten meegroeien met een toenemend gebruik van Google Cloud. Als u een hoger quotum nodig heeft, kunt u dit aanvragen. Ook kunt u in Cloud Monitoring controles en waarschuwingen instellen om op de hoogte te blijven van ongebruikelijk quotumgebruik of als u bijna uw quotum bereikt.

Uw quotumlimieten kunnen worden beïnvloed door quotumoverschrijvingen die worden toegepast door de service-eigenaar, projecteigenaar of quotumbeheerder. Meer informatie over de berekening van quotumlimieten vindt u in Quotummodel voor services.

Op deze pagina wordt beschreven hoe u quota in uw projecten gebruikt. U vindt hier onder meer waar uw bestaande quotumlimieten staan en hoe u deze bewerkt, hoe u een hoger quotum aanvraagt en hoe u quotumgebruik controleert. In Controle van uw API-gebruik leest u hoe u andere API-gebruiksstatistieken bekijkt.

Rechten

U heeft de volgende IAM-rechten nodig om uw projectquotum in de Google Cloud Console te bekijken of programmatisch toegang te krijgen:

 • resourcemanager.projects.get
 • resourcemanager.folders.get (als u het quotum voor een hele map wilt bekijken)
 • resourcemanager.organizations.get (als u het quotum voor een hele organisatie wilt bekijken)
 • serviceusage.quotas.get

In de referentie voor IAM-rechten kunt u zien in welke rollen deze rechten standaard zijn opgenomen.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw project-, map- of organisatiequotum, heeft u ook het volgende recht nodig:

 • serviceusage.quotas.update

Dit recht is standaard opgenomen in de volgende rollen: Eigenaar, Bewerker, Quotabeheerder en Service Usage Admin.

Uw quota bekijken

Er zijn twee standaardmanieren om uw huidige quotumlimieten in Google Cloud Console te bekijken:

 • Op de pagina Quota vindt u een lijst van al het quotumgebruik en alle limieten van uw project.

 • In de console vindt u de quotuminformatie voor een bepaalde API, inclusief het resourcegebruik in de loop van de tijd.

Quotumlimieten zijn ook programmatisch toegankelijk via de Service Usage API.

Daarnaast heeft u voor sommige services via de opdrachtregel toegang tot informatie over quotum- en resourcegebruik. Compute Engine geeft u bijvoorbeeld toegang tot quotuminformatie met gcloud compute.

In het gedeelte Controle van quotumstatistieken leest u hoe u uw quotumgebruik controleert en hoe u quotumwaarschuwingen instelt.

Alle projectquota bekijken

Als u quota (quotumgebruik en -limieten) voor alle resources in uw project wilt bekijken, doet u het volgende:

 1. Ga naar de pagina Quota in 'IAM en beheer' van de Cloud Console.
 2. De pagina Quota voor het huidige project wordt weergegeven, met 1 regelitem voor elk type beschikbaar quotum in elke service. Als u de quota voor een ander project wilt bekijken, selecteert u er een uit de projectenlijst of maakt u een nieuw project.
 3. U kunt de resultaten sorteren en filteren om de informatie te vinden die u nodig heeft:

  • Gebruik de filters bovenaan de pagina om de lijst aan te passen op Service, Limietnaam, Quotumstatus, Service-ID en/of Statistiek.
  • De lijst is standaard gesorteerd op Quotumstatus (met de services voor elke status in alfabetische volgorde), waarbij uw meestgebruikte quotum als eerste wordt weergegeven. Zo ziet u welke limieten u dreigt te overschrijden. Selecteer de pijl Quotumstatus om het quotum met het minste verbruik als eerste weer te geven. U kunt ook in oplopende of aflopende alfabetische volgorde op Service en Limietnaam sorteren.
 4. Selecteer een item uit de lijst om de huidige limieten en het huidige gebruik te bekijken in het quotumdeelvenster:

  • De waarde bij Limiet is uw huidige limiet voor dit quotum. Dit zijn standaard de limieten die door Google zijn ingesteld. Als u een lagere limiet wilt instellen, leest u in Gebruik beperken hoe u dit doet. Als voor een bepaald quotum geen limiet door Google is ingesteld, wordt de limiet aangeduid als Onbeperkt. De gebruikswaarden eronder geven aan hoe dicht u op de limiet zit.
  • De betekenis van de waarde bij Huidig gebruik is afhankelijk van het quotumtype. Voor een toewijzingsquotum is uw huidige gebruik simpelweg het deel van de resource dat u op dit moment gebruikt. Voor een periodiek quotum per dag is dit het gebruik van die dag tot dusver. Voor een periodiek quotum per minuut of per 100 seconden is dit het gemiddelde gebruik in de afgelopen 24 uur.
  • De waarde bij 7-daagse piek laat het piekgebruik in de afgelopen 7 dagen zien.

  Voor regionale of zonale quota geeft het quotumdeelvenster deze waarden per regio of zone weer.

Voor regionale of zonale quota klikt u op Alle quota in het betreffende lijstitem om een gebruiksoverzicht per regio of zone te bekijken. U kunt ook op een servicenaam in de lijst klikken om gedetailleerde informatie over API-specifieke quota weer te geven. Hieronder leest u daar meer over.

Als u meer wilt weten over de quota van een bepaalde service en wat deze betekenen, bekijkt u de documentatie bij dat specifieke quotum. Quota van Compute Engine worden bijvoorbeeld toegelicht in Resourcequota.

API-specifieke quota

Als u gedetailleerdere quotuminformatie voor een bepaalde API wilt bekijken, zoals het gebruik ervan in de loop van de tijd, gaat u naar de quotumpagina van de API in de Cloud Console. Afhankelijk van de API ziet u limieten voor bijvoorbeeld het aantal verzoeken per dag, verzoeken per minuut en verzoeken per minuut per gebruiker. Voor sommige API's heeft u een zeer lage limiet totdat u facturering inschakelt voor uw project.

Als u de huidige limiet voor een bepaalde API wilt bekijken, doet u het volgende:

of:

 1. Ga naar de dashboardpagina 'API's en services' in de Cloud Console.
 2. Selecteer een project uit de projectenlijst of maak een nieuw project.
 3. Klik op de naam van de API waar u meer over wilt weten.
 4. Klik op Quota.

De quotumnamen van de geselecteerde API worden op de pagina Quota weergegeven. U kunt elk quotum uitvouwen voor meer informatie over uw huidige limiet en het gebruik in de loop van de tijd. Dit zijn standaard de limieten die door Google zijn ingesteld. Als u een lagere limiet wilt instellen, leest u in Gebruik beperken hoe u dit doet. Als voor een bepaald quotum geen limiet door Google is ingesteld, wordt de limiet aangeduid als Onbeperkt.

Niet alle quota worden op een API-specifieke quotumpagina weergegeven. Er is bijvoorbeeld een API-specifieke quotumpagina voor verzoeken aan de Compute Engine API, maar daar wordt het gebruik van Compute Engine-rekenresources (een toewijzingsquotum) niet weergegeven. Bovendien worden quotumlimieten en -gebruik per regio of zone niet weergegeven op API-specifieke quotumpagina's als u de service op meerdere locaties gebruikt. Bekijk de pagina Quota van het project voor een volledige lijst met quota van uw project. U kunt filteren op locatie.

Uw quotum beheren met de Cloud Console

Afhankelijk van uw resourcegebruik kunt u de quotumlimieten van uw project omhoog of omlaag bijstellen. In deze sectie wordt beschreven hoe u uw quotumlimieten wijzigt.

Een hoger quotum aanvragen

Voor de meeste factureerbare services met een quotumlimiet vraagt u met de volgende stappen een quotumwijziging aan:

 1. Op de pagina Quota selecteert u met de selectievakjes de quota die u wilt bewerken en klikt u op Quota bewerken. U kunt de vakjes pas aanvinken als facturering is ingeschakeld voor het project.
 2. Vul rechts in het deelvenster Quota bewerken de gegevens voor Naam, E-mailadres en Telefoonnummer in en klik op Volgende.
 3. Selecteer in het deelvenster Quota bewerken de service om de weergave uit te vouwen. Stel dan stel de quota van de service in op de juiste limiet en klik op Gereed.
 4. Herhaal dit om de quota in elke geselecteerde service te bewerken.
  • Een service met een waarschuwingsicoon () is nog niet bewerkt of heeft een leeg veld.
  • Selecteer meer quota in de lijst aan de linkerkant om deze te bewerken.
  • Klik op het verwijdericoon () om een service uit het deelvenster 'Quota bewerken' te verwijderen.
 5. Als u klaar bent met het bewerken van de quota, klikt u op Verzoek indienen.

Google Cloud-quotumverzoeken worden meestal snel (binnen 2 werkdagen) verwerkt. Google Cloud-support stuurt u per e-mail een bevestiging van uw verzoek. Als u meer hulp nodig heeft, reageert u op dit e-mailbericht. Bij grote quotumverhogingen kan het langer duren voor het verzoek wordt goedgekeurd.

Gebruik beperken

U kunt ook uw eigen quotumlimieten instellen om het gebruik van een bepaalde resource te beperken. U kunt bijvoorbeeld beperkingen voor het aantal verzoeken per dag instellen om te voorkomen dat u wordt gefactureerd voor gebruik buiten de gratis gebruikslimieten. De eenvoudigste manier om een quotum te beperken, is door de limieten op een API-specifieke quotumpagina te bewerken.

 1. Ga in de Cloud Console naar de quotumpagina van de API waarvan u het gebruik wilt beperken.
 2. Op de quotumregel die u wilt wijzigen, klikt u op het bewerkingsicoon () en voert u het door u gewenste totale quotum in. Deze waarde mag niet hoger zijn dan de limiet die door Google is ingesteld.
 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Als u een quotum wilt beperken dat niet op deze pagina wordt weergegeven of als u een limiet hoger dan het aangeboden maximum wilt instellen, moet u uw limieten bewerken. Volg hiervoor het proces dat is beschreven in Een hoger quotum aanvragen.

Uw quotum beheren met de Service Usage API

U kunt met de Service Usage API's het quotumgebruik beperken en de huidige quotumlimieten opvragen voor Google Cloud API's en services die worden beheerd door Service Usage. Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie over Service Usage:

U kunt de Service Usage API niet gebruiken om een hoger quotum aan te vragen. Hiervoor moet u de Cloud Console gebruiken.

Quotumstatistieken controleren en waarschuwingen maken

Naast de basisquotuminformatie die u in de Cloud Console ziet, kunt u in Google Cloud quotumgebruik, -limieten en -fouten ook uitgebreider bekijken met de API en UI van Cloud Monitoring. De quotumstatistieken worden weergegeven in de verkenner voor statistieken. U kunt met deze statistieken vervolgens aangepaste dashboards en waarschuwingen maken. Zo controleert u quotumgebruik in de loop van de tijd en ontvangt u waarschuwingen, bijvoorbeeld als u bijna een quotumlimiet bereikt.

Cloud Monitoring ondersteunt een groot aantal statistieken die u kunt combineren met filters en aggregaties voor nieuwe en inzichtelijke weergaven van uw quotumgebruik. U kunt bijvoorbeeld een statistiek voor het gebruik van een toewijzingsquotum combineren met een quota_metric-filter voor Cloud TPU-namen.

De statistieken voor een gecontroleerde resource bekijkt u als volgt met de verkenner voor statistieken:

 1. Selecteer Monitoring in het navigatievenster van Google Cloud Console:
  Ga naar Google Cloud Console

  Als dit de eerste keer is dat Cloud Monitoring toegang heeft tot dit Google Cloud-project, maakt Cloud Monitoring een werkruimte. Dit proces verloopt meestal automatisch en wordt binnen enkele minuten voltooid. Selecteer Maken als u wordt gevraagd om een werkruimte te selecteren of te maken.

 2. Klik in het navigatievenster Monitoring op  Verkenner voor statistieken.
 3. Selecteer het tabblad Statistiek als u dat nog niet hebt gedaan.
 4. Klik in het vak met het label Resourcetype en -statistiek zoeken en selecteer vervolgens uit het menu of voer de naam van de resource en statistiek in. Gebruik de volgende informatie om de velden voor dit tekstvak in te vullen:
  1. Voor de Resource selecteert u een Klantquotum of voert u dit in.
  2. Voor de Statistiek selecteert u een Toewijzingsquotumgebruik of voert u dit in om een toewijzingsquotum te controleren. Selecteer Gebruik periodiek quotum of voer dit in om een periodiek quotum te controleren.
 5. Pas met de opties in de menu's Filter, Groeperen op en Aggregatie de weergave van de gegevens aan. U kunt bijvoorbeeld groeperen op resource of statistieklabel. Zie Statistieken selecteren voor meer informatie.

Als u quotumlimieten of overschrijdingsfouten wilt bekijken, selecteert u eerst Klantquotum als resourcetype en vervolgens Quotumlimiet of de fout 'Quotum overschreden'.

Als u de gewenste informatie over het quotumgebruik heeft gevonden, kunt u met Cloud Monitoring aangepaste dashboards en waarschuwingen maken voor controle en onderhoud van robuuste apps. Op de volgende pagina's leest u hoe u dit doet:

Zie Quotumstatistieken gebruiken in de documentatie van Cloud Monitoring voor meer informatie en voorbeelden van algemeen, quotumspecifiek waarschuwingsbeleid.

In de referentiehandleiding van Cloud Monitoring vindt u uitgebreid referentiemateriaal voor quotumstatistieken.

Quotumfouten

Als uw project bij het gebruik van een service een bepaald quotum overschrijdt, retourneert het platform een fout.

Meestal retourneert Google Cloud de HTTP-foutcode 429 als u HTTP/REST gebruikt om toegang tot de service te krijgen of ResourceExhausted als u gRPC gebruikt. Hoe de fout wordt weergegeven, is afhankelijk van de service.

Als u Cloud Monitoring gebruikt, kunt u hiermee het quotum bepalen dat bij de fout hoort. Vervolgens kunt u aangepaste waarschuwingen maken die bij een quotumfout worden verstuurd, zoals beschreven in Quotumstatistieken controleren.