Werken met quota

Google Cloud Platform (GCP) dwingt voor projecteigenaren quota af voor resourcegebruik. Hierbij wordt een harde limiet ingesteld, die bepaalt hoeveel van een bepaalde GCP-resource uw project mag gebruiken. Er zijn twee typen resourcegebruik die we met een quotum beperken:

 • Een periodiek quotum, zoals het aantal API-verzoeken per dag. Dit quotum wordt na een bepaalde tijd (zoals een minuut of een dag) gereset.
 • Een toewijzingsquotum, zoals het aantal virtuele machines of load balancers dat uw project gebruikt. Dit quotum wordt niet na verloop van tijd gereset, maar moet expliciet worden vrijgegeven als u een resource niet langer wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u een GKE-cluster verwijdert.

Quota worden afgedwongen om verschillende redenen: ze voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in gebruik en beveiligen zo de community van GCP-gebruikers. Quota helpen u ook met resourcebeheer: u kunt bijvoorbeeld uw eigen limieten voor servicegebruik instellen binnen uw door Google geleverde quotum terwijl u uw apps ontwikkelt en test. Elke quotumlimiet wordt uitgedrukt in de vorm van een bepaalde meetbare resource, van het aantal verzoeken per dag aan een API tot het aantal load balancers dat door uw app wordt gebruikt.

Niet alle projecten hebben dezelfde quota voor dezelfde services. Als u bijvoorbeeld een account met een kosteloze proefperiode gebruikt om het platform te verkennen, is uw quotum mogelijk zeer beperkt. Voor sommige services zijn hogere quota beschikbaar nadat u facturering inschakelt voor uw project. Naarmate uw gebruik van Google Cloud Platform in de loop van de tijd toeneemt, kunnen uw quota in gelijke tred toenemen. Als u een hoger quotum nodig heeft, kunt u dit aanvragen. Ook kunt u in de operationele producten van Google Cloud controle en waarschuwingen instellen om op de hoogte te blijven van ongebruikelijk quotumgebruik of als u bijna uw quotum bereikt.

Op deze pagina wordt beschreven hoe u quota in uw project gebruikt. U vindt hier onder andere waar uw bestaande quotumlimieten staan en hoe u deze bewerkt, hoe u een hoger quotum aanvraagt en hoe u quotumgebruik controleert. In Controle van uw API-gebruik vindt u hoe u andere API-gebruiksstatistieken bekijkt.

Uw quota bekijken

Er zijn twee standaardmanieren om uw huidige quotumlimieten in Google Cloud Console te bekijken:

 • Op de pagina Quota. Hier vindt u een lijst van al het quotumgebruik en alle limieten van uw project.

 • Met de console. Hier vindt u de quotuminformatie voor een bepaalde API, inclusief het resourcegebruik in de loop van de tijd.

Daarnaast heeft u voor sommige services ook via de opdrachtregel toegang tot quotum- en resourcegebruiksinformatie. Compute Engine geeft u bijvoorbeeld toegang tot quotuminformatie met gcloud compute.

Hieronder leest u in Controle van quotumstatistieken meer over hoe u uw quotumgebruik controleert.

Alle projectquota bekijken

Als u quota (quotumgebruik en -limieten) voor alle resources in uw project wilt bekijken, doet u het volgende:

 1. Ga naar de pagina Quota in IAM en beheer in de Cloud Console.
 2. Selecteer een project uit de projectenlijst of maak een nieuw project. De pagina Quota voor het geselecteerde project wordt weergegeven, met voor elk type beschikbaar quotum in elke service één regelitem.
 3. (Optioneel) Sorteer en filter de resultaten om de informatie te vinden die u nodig heeft:

  • Gebruik de filters boven aan de pagina om de lijst aan te passen op Quotumtype, Service, Statistiek en/of Locatie.
  • De lijst is standaard gesorteerd om als eerste uw meestgebruikte quotum weer te geven (waarbij wordt gekeken naar piekgebruik in de laatste 7 dagen). Zo ziet u welke limieten u dreigt te overschrijden. Als u wilt instellen dat het quotum waarvoor het minst is gebruikt eerst wordt weergegeven, selecteert u de pijl Piekgebruik over 7 dagen.

In deze lijst ziet u ook het huidige gebruik van een bepaald quotum. Voor toewijzingsquota is uw huidige gebruik simpelweg welk deel van de resource u op dit moment gebruikt. Voor een periodiek quotum per dag is dit het gebruik van die dag tot dusver. Voor periodieke quota per minuut of per 100 seconden is dit het gemiddelde gebruik in de afgelopen 24 uur.

Als u meer wilt weten over de quota van een bepaalde service en wat deze betekenen, bekijkt u de bijbehorende documentatie van die specifieke quota. Quota van Compute Engine worden bijvoorbeeld toegelicht in Resourcequota.

API-specifieke quota

Als u meer gedetailleerde quotuminformatie voor een bepaalde API wilt bekijken, inclusief het gebruik ervan in de loop van de tijd, gaat u naar de quotumpagina van de API in de Cloud Console. Afhankelijk van de API ziet u limieten voor bijvoorbeeld het aantal verzoeken per dag, verzoeken per minuut en verzoeken per minuut per gebruiker. Voor sommige API's heeft u een zeer lage limiet totdat u facturering inschakelt voor uw project.

Als u de huidige limiet voor een bepaalde API wilt bekijken, doet u het volgende:

 1. Ga naar de dashboardpagina API's en services in de Cloud Console.
 2. Selecteer een project uit de projectenlijst of maak een nieuw project.
 3. Klik op de naam van de API waar u meer over wilt weten.
 4. Klik op Quota. De quotumnamen en bijbehorende limieten voor de door u geselecteerde API worden op de pagina Quota weergegeven. Dit zijn standaard de limieten die door Google zijn ingesteld. Als u een lagere limiet wilt instellen, leest u in Gebruik beperken hoe u dit doet. Als voor een bepaald quotum geen limiet door Google is ingesteld, wordt de limiet als Onbeperkt weergegeven.

Niet alle quota worden op een API-specifieke quotumpagina getoond. Er is bijvoorbeeld een API-specifieke quotumpagina voor verzoeken naar de Compute Engine API, maar hier wordt het gebruik van Compute Engine-rekenresources (een toewijzingsquotum) niet op getoond. Bovendien worden quotumlimieten en -gebruik per regio of zone niet getoond op API-specifieke quotumpagina's als u de service op meerdere locaties gebruikt. Bekijk de pagina Quota van het project voor een volledige lijst met quota van uw project. Hier filtert u ook per locatie.

Uw quota beheren

Afhankelijk van uw resourcegebruik wilt u de quotumlimieten van uw project mogelijk omhoog of omlaag bijstellen. In deze sectie wordt beschreven hoe u uw quotumlimieten wijzigt.

Een hoger quotum aanvragen

Voor de meeste factureerbare services met een quotumlimiet vraagt u als volgt een quotumwijziging aan:

 1. Op de pagina Quota gebruikt u de selectievakjes om een of meer quota te selecteren die u wilt bewerken. Vervolgens klikt u op Quota bewerken. Facturering moet zijn ingeschakeld voor het project voordat u de vakjes kunt aanvinken.
 2. Vul rechts in het deelvenster 'Quota bewerken' de gegevens Naam, E-mailadres en Telefoonnummer op het formulier in en klik op Volgende.
 3. Selecteer in het deelvenster 'Quota bewerken' de service om de weergave uit te vouwen en bewerk de quota van de service zodat de juiste limiet is ingesteld. Klik op Gereed.
 4. Herhaal dit om de quota in elke geselecteerde service te bewerken.
  • Een service met een waarschuwingspictogram (error) is nog niet bewerkt of heeft een leeg veld.
  • Selecteer meer quota in de lijst aan de linkerkant om deze te bewerken.
  • Klik op het verwijderpictogram (delete) om een service uit het deelvenster 'Quota bewerken' te verwijderen.
 5. Als u klaar bent met het bewerken van de quota, klikt u op Verzoek indienen.

GCP-quotumverzoeken worden meestal snel (binnen 2 werkdagen) verwerkt. U ontvangt een e-mailbevestiging van uw verzoek van GCP-support. Als u meer hulp nodig heeft, reageert u op dit e-mailbericht. Bij grote quotumverhogingen kan het langer duren voor het verzoek wordt goedgekeurd.

Gebruik beperken

U kunt ook uw eigen quotumlimieten instellen om het gebruik van een bepaalde resource te beperken. U kunt bijvoorbeeld beperkingen voor het aantal verzoeken per dag instellen om te voorkomen dat u wordt gefactureerd voor gebruik buiten de gratis gebruikslimieten. De eenvoudigste manier om uw quotum te beperken, is door de limieten op een API-specifieke quotumpagina te bewerken.

 1. Ga in de Cloud Console naar de quotumpagina van de API waar u het gebruik van wilt beperken.
 2. Op de quotumregel die u wilt wijzigen, klikt u op het bewerkpictogram (edit) en voert u het door u gewenste totale quotum in. Deze waarde mag niet hoger zijn dan de limiet die door Google is ingesteld.
 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Als u een quotum wilt beperken dat niet op deze pagina wordt weergegeven of als u een limiet hoger dan het aangeboden maximum wilt instellen, moet u uw limieten bewerken met het proces voor quotumbewerking dat is beschreven in Een hoger quotum aanvragen.

Quotumstatistieken controleren

Naast de basisquotuminformatie die u in de Cloud Console ziet, kunt u in GCP quotumgebruik, -limieten en -fouten ook uitgebreider bekijken met de API en UI van Cloud Monitoring. De quotumstatistieken worden weergegeven in de verkenner voor statistieken. U kunt deze statistieken vervolgens gebruiken om aangepaste dashboards en waarschuwingen te maken. Zo controleert u quotumgebruik in de loop van de tijd en ontvangt u waarschuwingen, bijvoorbeeld als u bijna een quotumlimiet bereikt.

Cloud Monitoring ondersteunt een groot aantal statistieken die u kunt combineren met filters en aggregaties voor nieuwe en inzichtelijke weergaven voor uw quotumgebruik. U kunt bijvoorbeeld een statistiek voor het bijhouden van het gebruik van een toewijzingsquotum combineren met een quota_metric-filter voor Cloud TPU's.

Als u de statistieken voor een gecontroleerde resource met de verkenner voor statistieken wilt bekijken, doet u het volgende:

 1. Ga in de Google Cloud Console naar Monitoring of klik op deze knop:
  Naar Monitoring
 2. Klik in het navigatievenster Monitoring op Verkenner voor statistieken.
 3. Controleer of het tabblad Statistiek geselecteerd is.
 4. Klik in het vak met het label Resourcetype en statistiek zoeken en selecteer vervolgens uit het menu of voer de naam van de resource en statistiek in. Gebruik de volgende informatie om de velden voor dit tekstvak in te vullen:
  1. Voor de Resource selecteert u een Klantquotum of vult u deze in.
  2. Voor de Statistiek selecteert u een Toewijzingsquotumgebruik of vult u deze in om een toewijzingsquotum te controleren. Selecteer het Gebruik periodiek quotum of voer deze in om een periodiek quotum te controleren.
 5. Gebruik de menus Filter, Groeperen op en Aggregatie om aan te passen hoe de gegevens worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld groeperen per resource of statistieklabel. Bekijk voor meer informatie Statistieken selecteren: aanvullende configuratie.

Als u de gewenste informatie over het quotumgebruik heeft gevonden, gebruikt u Cloud Monitoring om aangepaste dashboards en waarschuwingen te maken voor de controle en het onderhoud van robuuste apps. Als u quotumlimieten of overschrijdingsfouten wilt bekijken, selecteert u op dezelfde manier Klantquotum als het resourcetype. Vervolgens selecteert u Quotumlimiet of de fout 'Quotum overschreden'. Op de volgende pagina's leest u hoe u dit doet.

In de documentatie van Cloud Monitoring vindt u uitgebreid referentiemateriaal voor quotumstatistieken.

Quotumfouten

Als uw project bij het gebruik van een service een bepaald quotum overschrijdt, retourneert het platform een fout.

Over het algemeen retourneert GCP een HTTP-429-foutcode als u HTTP/REST gebruikt om de service te benaderen, of ResourceExhausted als u gRPC gebruikt. Hoe de fout aan u wordt getoond, is afhankelijk van de service.

Als u Stackdriver gebruikt, kunt u hiermee het quotum bepalen dat bij de fout hoort. Vervolgens kunt u aangepaste meldingen maken die bij een quotumfout worden verstuurd, zoals beschreven in Quotumstatistieken controleren. U kunt de quotumfoutstatistiek pas selecteren in de aangepaste dashboards van Stackdriver als een project fouten voor quotumoverschrijding heeft.