Class UpdateExternalSystemRequest.Builder (2.9.0)

public static final class UpdateExternalSystemRequest.Builder extends GeneratedMessageV3.Builder<UpdateExternalSystemRequest.Builder> implements UpdateExternalSystemRequestOrBuilder

Request message for updating a ExternalSystem resource.

Protobuf type google.cloud.securitycenter.v1.UpdateExternalSystemRequest

Static Methods

getDescriptor()

public static final Descriptors.Descriptor getDescriptor()
Returns
TypeDescription
Descriptor

Methods

addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
NameDescription
fieldFieldDescriptor
valueObject
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

build()

public UpdateExternalSystemRequest build()
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest

buildPartial()

public UpdateExternalSystemRequest buildPartial()
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest

clear()

public UpdateExternalSystemRequest.Builder clear()
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

clearExternalSystem()

public UpdateExternalSystemRequest.Builder clearExternalSystem()

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

clearField(Descriptors.FieldDescriptor field)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder clearField(Descriptors.FieldDescriptor field)
Parameter
NameDescription
fieldFieldDescriptor
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

clearOneof(Descriptors.OneofDescriptor oneof)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder clearOneof(Descriptors.OneofDescriptor oneof)
Parameter
NameDescription
oneofOneofDescriptor
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

clearUpdateMask()

public UpdateExternalSystemRequest.Builder clearUpdateMask()

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

clone()

public UpdateExternalSystemRequest.Builder clone()
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

getDefaultInstanceForType()

public UpdateExternalSystemRequest getDefaultInstanceForType()
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest

getDescriptorForType()

public Descriptors.Descriptor getDescriptorForType()
Returns
TypeDescription
Descriptor
Overrides

getExternalSystem()

public ExternalSystem getExternalSystem()

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
ExternalSystem

The externalSystem.

getExternalSystemBuilder()

public ExternalSystem.Builder getExternalSystemBuilder()

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
ExternalSystem.Builder

getExternalSystemOrBuilder()

public ExternalSystemOrBuilder getExternalSystemOrBuilder()

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
ExternalSystemOrBuilder

getUpdateMask()

public FieldMask getUpdateMask()

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
TypeDescription
FieldMask

The updateMask.

getUpdateMaskBuilder()

public FieldMask.Builder getUpdateMaskBuilder()

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
TypeDescription
Builder

getUpdateMaskOrBuilder()

public FieldMaskOrBuilder getUpdateMaskOrBuilder()

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
TypeDescription
FieldMaskOrBuilder

hasExternalSystem()

public boolean hasExternalSystem()

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
TypeDescription
boolean

Whether the externalSystem field is set.

hasUpdateMask()

public boolean hasUpdateMask()

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
TypeDescription
boolean

Whether the updateMask field is set.

internalGetFieldAccessorTable()

protected GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable internalGetFieldAccessorTable()
Returns
TypeDescription
FieldAccessorTable
Overrides

isInitialized()

public final boolean isInitialized()
Returns
TypeDescription
boolean
Overrides

mergeExternalSystem(ExternalSystem value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder mergeExternalSystem(ExternalSystem value)

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Parameter
NameDescription
valueExternalSystem
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

mergeFrom(UpdateExternalSystemRequest other)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder mergeFrom(UpdateExternalSystemRequest other)
Parameter
NameDescription
otherUpdateExternalSystemRequest
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
inputCodedInputStream
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides Exceptions
TypeDescription
IOException

mergeFrom(Message other)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder mergeFrom(Message other)
Parameter
NameDescription
otherMessage
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

mergeUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)

public final UpdateExternalSystemRequest.Builder mergeUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)
Parameter
NameDescription
unknownFieldsUnknownFieldSet
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

mergeUpdateMask(FieldMask value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder mergeUpdateMask(FieldMask value)

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Parameter
NameDescription
valueFieldMask
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

setExternalSystem(ExternalSystem value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder setExternalSystem(ExternalSystem value)

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Parameter
NameDescription
valueExternalSystem
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

setExternalSystem(ExternalSystem.Builder builderForValue)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder setExternalSystem(ExternalSystem.Builder builderForValue)

Required. The external system resource to update.

.google.cloud.securitycenter.v1.ExternalSystem external_system = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Parameter
NameDescription
builderForValueExternalSystem.Builder
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

setField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder setField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
NameDescription
fieldFieldDescriptor
valueObject
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

setRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, int index, Object value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder setRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, int index, Object value)
Parameters
NameDescription
fieldFieldDescriptor
indexint
valueObject
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

setUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)

public final UpdateExternalSystemRequest.Builder setUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)
Parameter
NameDescription
unknownFieldsUnknownFieldSet
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder
Overrides

setUpdateMask(FieldMask value)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder setUpdateMask(FieldMask value)

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Parameter
NameDescription
valueFieldMask
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder

setUpdateMask(FieldMask.Builder builderForValue)

public UpdateExternalSystemRequest.Builder setUpdateMask(FieldMask.Builder builderForValue)

The FieldMask to use when updating the external system resource. If empty all mutable fields will be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Parameter
NameDescription
builderForValueBuilder
Returns
TypeDescription
UpdateExternalSystemRequest.Builder