Class InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder (0.15.0)

public static final class InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder extends GeneratedMessageV3.Builder<InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder> implements InvalidTemplateParameters.ParameterViolationOrBuilder

A specific template-parameter violation.

Protobuf type google.dataflow.v1beta3.InvalidTemplateParameters.ParameterViolation

Static Methods

getDescriptor()

public static final Descriptors.Descriptor getDescriptor()
Returns
TypeDescription
Descriptor

Methods

addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
NameDescription
fieldFieldDescriptor
valueObject
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

build()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation build()
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation

buildPartial()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation buildPartial()
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation

clear()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder clear()
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

clearDescription()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder clearDescription()

A description of why the parameter failed to validate.

string description = 2;

Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

This builder for chaining.

clearField(Descriptors.FieldDescriptor field)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder clearField(Descriptors.FieldDescriptor field)
Parameter
NameDescription
fieldFieldDescriptor
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

clearOneof(Descriptors.OneofDescriptor oneof)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder clearOneof(Descriptors.OneofDescriptor oneof)
Parameter
NameDescription
oneofOneofDescriptor
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

clearParameter()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder clearParameter()

The parameter that failed to validate.

string parameter = 1;

Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

This builder for chaining.

clone()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder clone()
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

getDefaultInstanceForType()

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation getDefaultInstanceForType()
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation

getDescription()

public String getDescription()

A description of why the parameter failed to validate.

string description = 2;

Returns
TypeDescription
String

The description.

getDescriptionBytes()

public ByteString getDescriptionBytes()

A description of why the parameter failed to validate.

string description = 2;

Returns
TypeDescription
ByteString

The bytes for description.

getDescriptorForType()

public Descriptors.Descriptor getDescriptorForType()
Returns
TypeDescription
Descriptor
Overrides

getParameter()

public String getParameter()

The parameter that failed to validate.

string parameter = 1;

Returns
TypeDescription
String

The parameter.

getParameterBytes()

public ByteString getParameterBytes()

The parameter that failed to validate.

string parameter = 1;

Returns
TypeDescription
ByteString

The bytes for parameter.

internalGetFieldAccessorTable()

protected GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable internalGetFieldAccessorTable()
Returns
TypeDescription
FieldAccessorTable
Overrides

isInitialized()

public final boolean isInitialized()
Returns
TypeDescription
boolean
Overrides

mergeFrom(InvalidTemplateParameters.ParameterViolation other)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder mergeFrom(InvalidTemplateParameters.ParameterViolation other)
Parameter
NameDescription
otherInvalidTemplateParameters.ParameterViolation
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
NameDescription
inputCodedInputStream
extensionRegistryExtensionRegistryLite
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides Exceptions
TypeDescription
IOException

mergeFrom(Message other)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder mergeFrom(Message other)
Parameter
NameDescription
otherMessage
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

mergeUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)

public final InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder mergeUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)
Parameter
NameDescription
unknownFieldsUnknownFieldSet
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

setDescription(String value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setDescription(String value)

A description of why the parameter failed to validate.

string description = 2;

Parameter
NameDescription
valueString

The description to set.

Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

This builder for chaining.

setDescriptionBytes(ByteString value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setDescriptionBytes(ByteString value)

A description of why the parameter failed to validate.

string description = 2;

Parameter
NameDescription
valueByteString

The bytes for description to set.

Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

This builder for chaining.

setField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
NameDescription
fieldFieldDescriptor
valueObject
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

setParameter(String value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setParameter(String value)

The parameter that failed to validate.

string parameter = 1;

Parameter
NameDescription
valueString

The parameter to set.

Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

This builder for chaining.

setParameterBytes(ByteString value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setParameterBytes(ByteString value)

The parameter that failed to validate.

string parameter = 1;

Parameter
NameDescription
valueByteString

The bytes for parameter to set.

Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder

This builder for chaining.

setRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, int index, Object value)

public InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, int index, Object value)
Parameters
NameDescription
fieldFieldDescriptor
indexint
valueObject
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides

setUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)

public final InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder setUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)
Parameter
NameDescription
unknownFieldsUnknownFieldSet
Returns
TypeDescription
InvalidTemplateParameters.ParameterViolation.Builder
Overrides