DataflowAssert.SingletonAssert (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

com.google.cloud.dataflow.sdk.testing

Interface DataflowAssert.SingletonAssert<T>

  • Enclosing class:
    DataflowAssert


    public static interface DataflowAssert.SingletonAssert<T>
    Builder interface for assertions applicable to a single value.