DeleteOperationRequest

The request message for Operations.DeleteOperation.

JSON representation
{
  "name": string
}
Fields
name

string

The name of the operation resource to be deleted.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...