KajEnrollmentState

Key Access Justifications(KAJ) Enrollment State.

Enums
KAJ_ENROLLMENT_STATE_UNSPECIFIED Default State for KAJ Enrollment.
KAJ_ENROLLMENT_STATE_PENDING Pending State for KAJ Enrollment.
KAJ_ENROLLMENT_STATE_COMPLETE Complete State for KAJ Enrollment.