SQL Server 2019 Standard 유지보수 변경 로그

이 페이지에는 유지보수 변경 로그가 포함되어 있습니다.

Cloud SQL은 정기적으로 유지보수 업데이트를 출시합니다. 유지보수 업데이트에는 새로운 기능, 보안 패치, 버그 수정, 성능 개선 등과 같은 내용이 포함됩니다.

유지보수 업데이트는 셀프서비스 유지보수를 사용하거나 Cloud SQL에서 몇 개월마다 1회 수행되는 예약 유지보수 업데이트를 통해 수행될 수 있습니다. 예약 유지보수 업데이트의 경우 유지보수 업데이트가 수행되는 기간을 설정할 수 있습니다. 유지보수 기간 찾기 및 설정을 참조하세요.

유지보수 업데이트에 대한 자세한 내용은 Cloud SQL 유지보수 정보를 참조하세요.

제공된 최신 유지보수 변경사항을 가져오려면 https://cloud.google.com/feeds/cloud-sql-sql-server-2019-standard-maintenance-changelog.xml URL을 피드 리더에 추가합니다.

SQLSERVER_2019_STANDARD_CU15.R20220304.00_08

출시일 출시 유형 데이터베이스 부 버전
2022-05-09 셀프서비스 SQL Server 2019 Standard CU15

보안 패치

CVE-2020-13529, CVE-2020-36516, CVE-2021-20321, CVE-2021-3732, CVE-2021-3753, CVE-2021-4154, CVE-2021-45346, CVE-2022-0001, CVE-2022-0002, CVE-2022-0264, CVE-2022-0617, CVE-2022-0847, CVE-2022-0886, CVE-2022-0943, CVE-2022-1055, CVE-2022-23308, CVE-2022-23648, CVE-2022-24448, CVE-2022-24769, CVE-2022-27666, CVE-2022-29582

부록 보안 패치

CVE-2021-4148, CVE-2021-4157, CVE-2021-45402, CIS 벤치마크 2.0.0-6.1.14

SQLSERVER_2019_STANDARD_CU15.R20220304.00_06

출시일 출시 유형 데이터베이스 부 버전
2022-04-22 셀프서비스 SQL Server 2019 Standard CU15

보안 패치

CVE-2021-3743, CVE-2021-4001, CVE-2021-22570, CVE-2021-28714, CVE-2021-28715, CVE-2021-34556, CVE-2021-35477, CVE-2022-0778, CVE-2022-25314

SQLSERVER_2019_STANDARD_CU15.R20220304.00_02

출시일 출시 유형 데이터베이스 부 버전
2022-03-31 셀프서비스 SQL Server 2019 Standard CU15

보안 패치

CVE-2020-12403, CVE-2021-3711, CVE-2021-3770, CVE-2021-3778, CVE-2021-3796, CVE-2021-3872, CVE-2021-3875, CVE-2021-3903, CVE-2021-3927, CVE-2021-3928, CVE-2021-3968, CVE-2021-3973, CVE-2021-3974, CVE-2021-3984, CVE-2021-4002, CVE-2021-4019, CVE-2021-4069, CVE-2021-4083, CVE-2021-4136, CVE-2021-4166, CVE-2021-4173, CVE-2021-4187, CVE-2021-4192, CVE-2021-4193, CVE-2021-20322, CVE-2021-22945, CVE-2021-32760, CVE-2021-39537, CVE-2021-40528, CVE-2021-41103, CVE-2021-41190, CVE-2021-43527, CVE-2021-43784, CVE-2021-43816, CVE-2022-0128, CVE-2022-0156, CVE-2022-0158, CVE-2022-0185, CVE-2022-0261, CVE-2022-0318, CVE-2022-0319, CVE-2022-0359, CVE-2022-0361, CVE-2022-0368, CVE-2022-0392, CVE-2022-0393, CVE-2022-0407, CVE-2022-0408, CVE-2022-0413, CVE-2022-0443, CVE-2022-0492