ราคาของ VMware Engine

คุณมีตัวเลือกราคา 2 ตัวเลือกสําหรับโหนด VMware Engine ดังนี้

  • ราคาตามคําขอ ด้วยการกําหนดราคาตามคําขอ ราคาจะอิงตามการใช้งานรายชั่วโมงในภูมิภาคหนึ่งๆ

  • การตั้งราคาแบบมีสัญญาผูกมัด ด้วยราคาตามสัญญาผูกมัด ราคาจึงได้รับส่วนลดอย่างมากเพื่อแลกกับการใช้งานโหนด VMware Engine ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 หรือ 3 ปี การแจ้งหนี้รายเดือน 1 ปีและ 3 ปีจะออกใบแจ้งหนี้เป็นรายเดือน

ราคาสําหรับการใช้งานตามคําขอและสัญญาผูกมัดจะแสดงอยู่ในหน้าภาพรวม VMware Engine

นอกจากนี้ คุณยังดูข้อมูลราคาได้ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้

ขั้นตอนต่อไป