REST Resource: projects.traces

Resource

There is no persistent data associated with this resource.

Methods

batchWrite

Sends new spans to new or existing traces.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Stackdriver Trace Documentation
Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.