Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Vereisten voor Californië

Laatst aangepast: 12 november 2020

De privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) vereist specifieke kennisgevingen voor inwoners van Californië.

Deze Privacyverklaring geeft u een goed idee van hoe Google uw gegevens verwerkt:

De CCPA voorziet ook in het recht om informatie op te vragen over hoe Google uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en verstrekt. Daarnaast geeft de wet u het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens en Google te verzoeken die gegevens te verwijderen. Ten slotte voorziet de CCPA in het recht niet te worden gediscrimineerd vanwege het uitoefenen van uw privacyrechten.

We bieden de in deze Verklaring beschreven informatie en tools aan zodat u deze rechten kunt uitoefenen. Als u deze informatie en tools gebruikt, verifiëren wij ter controle uw identiteit (bijvoorbeeld door te bevestigen dat u bent ingelogd bij uw Google-account). Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw rechten op grond van de CCPA, kunt u (of uw gemachtigde vertegenwoordiger) ook contact opnemen met Google.

De CCPA vereist een beschrijving van het gegevensbeleid aan de hand van specifieke categorieën. De categorieën staan in bijgaande tabel om de informatie in deze Privacyverklaring in te delen.

Categorieën door ons verzamelde persoonlijke gegevens Zakelijke doeleinden waarvoor we gegevens gebruiken of verstrekken Partijen waarmee we gegevens kunnen delen

Met Servicegegevens bedoelen we de persoonlijke gegevens die Google verzamelt of genereert tijdens het leveren en beheren van Cloudservices, met uitzondering van Klantgegevens en Partnergegevens. Servicegegevens zijn onder andere:

ID's zoals uw naam, telefoonnummer en adres, evenals unieke ID's die zijn gekoppeld aan de browser, app of het apparaat dat u gebruikt.

Demografische gegevens zoals uw voorkeurstaal.

Commerciële gegevens zoals kosten, betalingen en factureringsdetails en -problemen.

Gegevens over internet, netwerk en andere activiteiten zoals apparaat-ID's, ID's van cookies of tokens, IP-adressen en gegevens over gebruik, operationele status, softwarefouten en crashrapporten, verificatie- en inloggegevens, statistische kwaliteits- en prestatiegegevens, en andere technische details die we nodig hebben om Cloudservices en gerelateerde software uit te voeren en onderhouden.

Geolocatiegegevens zoals het land waarin u zich bevindt, bepaald door bijvoorbeeld GPS of IP-adres, gedeeltelijk afhankelijk van uw apparaat- en accountinstellingen.

Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke gegevens zoals audio-opnames van uw gesprekken met onze providers van technische support.

Inferenties afgeleid uit het bovenstaande, zoals verzamelde prestatiestatistieken voor een nieuw productkenmerk om de productstrategie te bepalen.

Google verwerkt Servicegegevens voor de volgende doeleinden:

Bescherming tegen beveiligingsrisico's, misbruik en illegale activiteiten. Google gebruikt en deelt Servicegegevens om beveiligingsincidenten te detecteren, te voorkomen en te verhelpen en ter bescherming tegen andere schadelijke, misleidende, bedrieglijke of illegale activiteiten. Google kan bijvoorbeeld ter bescherming van onze services gegevens ontvangen of verstrekken over IP-adressen die zijn aangevallen door hackers.

Controleren en meten. Google gebruikt Servicegegevens voor analyses en metingen om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt en om u en onze klanten aanbevelingen en tips te bieden.

Onze services onderhouden. Google gebruikt Servicegegevens om Cloudservices, technische support en andere door u verzochte services te leveren en om ervoor te zorgen dat deze werken zoals bedoeld, bijvoorbeeld door storingen bij te houden of problemen op te lossen die u aan ons rapporteert.

Productontwikkeling. Google gebruikt Servicegegevens om Cloudservices en andere door u gevraagde services te verbeteren, en om nieuwe kenmerken en technologieën voor onze gebruikers en klanten te ontwikkelen.

Gebruik van dienstverleners. Google deelt Servicegegevens met dienstverleners die services namens ons verlenen, in overeenstemming met deze Privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. We vertrouwen bijvoorbeeld op dienstverleners om ons te helpen met technische support.

Juridische redenen. Google gebruikt Servicegegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, en deelt gegevens voor juridische procedures of afdwingbare verzoeken van overheidsinstanties, waaronder instanties die de wet handhaven. Ons Transparantierapport geeft informatie over het aantal en type verzoeken dat we ontvangen van overheden.

We delen geen Servicegegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Google behalve in de volgende gevallen:

Met uw toestemming. We delen servicegegevens buiten Google als we hiervoor uw toestemming hebben. Als u of uw klant bijvoorbeeld een service van een derde besluiten te kopen via de Google Cloud Platform Marketplace of Google Workspace Marketplace, of een app van een derde te gebruiken die toegang tot uw gegevens nodig heeft, dan vragen we uw toestemming om uw gegevens met die derde partij te delen.

Met uw beheerders en geautoriseerde resellers. Als u Cloudservices gebruikt, krijgen uw beheerder en resellers die gemachtigd zijn om uw account of dat van uw organisatie te beheren, toegang tot bepaalde Servicegegevens. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • Account- en factureringsgegevens, activiteiten en statistieken bekijken

  • Uw accountwachtwoord wijzigen

  • De toegang tot uw account opschorten of beëindigen

  • Toegang tot uw accountgegevens krijgen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of afdwingbare verzoeken van overheidsinstanties

  • Uw mogelijkheden beperken om uw gegevens te verwijderen of te bewerken of uw privacyinstellingen aan te passen

Voor externe verwerking. We leveren gegevens aan onze aangesloten entiteiten, partners en andere vertrouwde bedrijven of personen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze Privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Om juridische redenen. We kunnen Servicegegevens buiten Google delen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens in de volgende gevallen redelijkerwijs nodig is:

  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of afdwingbare verzoeken van overheidsinstanties. Informatie over het aantal en type verzoeken dat we van overheden krijgen, staat in ons Transparantierapport.

  • Om toepasselijke overeenkomsten te handhaven, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.

  • Om fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

  • Om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Google, onze klanten, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Lees hier de volledige Privacyverklaring Google Cloud.