ราคาของ Service Directory

เอกสารนี้จะอธิบายรายละเอียดราคา Service Directory คุณยังใช้เครื่องคํานวณราคาของ Google Cloud Platform เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้ Service Directory ได้ด้วย

หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ราคาที่แสดงจะเป็นสกุลเงินที่ Cloud Platform SKU ใช้

ภาพรวมของราคา

ระบบจะเรียกเก็บเงิน Service Directory ต่อเนมสเปซ บริการ และปลายทางต่อเดือน รวมถึงตามจํานวนของการเรียกใช้ Service Directory API

ตารางราคา

คอมโพเนนต์ที่เรียกเก็บเงินแล้ว ราคา (USD)
เนมสเปซ บริการ หรือปลายทาง Service Directory $0.10 ต่อเนมสเปซ บริการ หรือปลายทางต่อเดือน
การเรียก Service Directory API $1.00 ต่อการเรียก Service Directory API นับล้าน
หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ระบบจะใช้ราคาที่แสดงในสกุลเงินของคุณใน SKU ของ Cloud Platform

โปรดทราบว่าหากคุณใช้โซน Service Directory ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับ Cloud DNS แยกต่างหากตามราคาของ Cloud DNS

ขั้นตอนต่อไป