ราคาของ Google Cloud Scheduler

เอกสารนี้จะอธิบายรายละเอียดราคา Cloud Scheduler

ภาพรวมของราคา

ราคาของ Cloud Scheduler จะอิงตามงานเท่านั้น งาน Cloud Scheduler จะกําหนดกิจกรรมเดียวที่กําหนดเวลาไว้ให้ทํางานตามความถี่ที่ระบุไว้ในคําจํากัดความ

การเรียกใช้งานจริงเรียกว่าการดําเนินการ งานจะไม่มีการเรียกเก็บเงินสําหรับการดําเนินการแต่ละรายการ งานจะเรียกเก็บเงิน $0.10/job/31 วัน ซึ่งก็คือ $0.003 ต่อวันสําหรับแต่ละงานที่เรียกเก็บเงินได้ ระบบจะคํานวณการใช้งานที่เรียกเก็บเงินของงานต่อวัน ตัวอย่างเช่น หากมีการกําหนดงานหนึ่งไว้และถูกลบออก 10 วันหลังจากนั้น งานดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 0.30 บาท/31 คูณ 10 ซึ่งก็คือ 10 บาท

การใช้งานฟรี

บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google แต่ละบัญชีจะได้รับงานฟรี 3 งานต่อเดือน โปรดทราบว่าเราจะวัดระดับฟรีที่ระดับบัญชี ไม่ใช่ระดับโปรเจ็กต์ เช่น หากบัญชีของคุณมี 5 โปรเจ็กต์งานละ 2 งาน คุณจะมีงานฟรี 3 งานและงานที่เสียค่าใช้จ่าย 7 งาน

ตารางราคา

ต้นทุนของงาน ระดับฟรี
$0.10 ต่องานต่อเดือน งานฟรี 3 งานต่อเดือนต่อบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนต่อไป