Interface protos.google.cloud.aiplatform.v1beta1.ICreateIndexEndpointOperationMetadata

Properties of a CreateIndexEndpointOperationMetadata.

Package

@google-cloud/aiplatform!

Properties

genericMetadata

genericMetadata?: (google.cloud.aiplatform.v1beta1.IGenericOperationMetadata|null);

CreateIndexEndpointOperationMetadata genericMetadata

Property Value
TypeDescription
(google.cloud.aiplatform.v1beta1.IGenericOperationMetadata|null)