ราคา KF

โซลูชัน Kf ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Google Kubernetes Engine (GKE) และ Anthos แต่ Google Cloud จะเรียกเก็บเงินสําหรับทรัพยากร เช่น คลัสเตอร์ GKE และ Anthos

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาในหัวข้อต่อไปนี้

ราคาการสนับสนุน

มีการสนับสนุน Kf แบบชําระเงิน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การสมัครใช้บริการการสนับสนุนของ Google Cloud Cloud

ขั้นตอนต่อไป