ราคาของ Google Cloud IoT Core

หน้านี้แสดงรายละเอียดราคา Cloud IoT Core คุณยังใช้เครื่องคํานวณราคาเพื่อประมาณต้นทุนในการใช้ Cloud IoT Core ได้อีกด้วย

หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ราคาที่แสดงจะเป็นสกุลเงินที่ Cloud Platform SKU ใช้

ภาพรวม

Cloud IoT Core จะราคาตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ในเดือนปฏิทินนั้น

ปริมาณข้อมูลรายเดือน ราคาต่อ MB อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว ค่าใช้จ่ายขั้นต่ํา*
ไม่เกิน 250 MB 0.00 บาท ไม่จํากัด ในค่าสูงสุด QPS 1024 ไบต์
250 MB ถึง 250 GB 0.4 บาท ไม่จํากัด ในค่าสูงสุด QPS 1024 ไบต์
250 GB ถึง 5 TB 0.00 บาท ไม่จํากัด ในค่าสูงสุด QPS 1024 ไบต์
5 TB ขึ้นไป 0.4 บาท ไม่จํากัด ในค่าสูงสุด QPS 1024 ไบต์

ปริมาณข้อมูลจะอิงตามข้อมูลที่แลกเปลี่ยนโดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Cloud IoT Core การสร้าง อ่าน อัปเดต และลบการดําเนินการผ่านโปรแกรมจัดการอุปกรณ์จะไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากคุณใช้ Cloud IoT Core กับ Cloud Pub/Sub ระบบจะเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสําหรับการใช้ทรัพยากร Cloud Pub/Sub

*การเรียกเก็บเงินขั้นต่ําสําหรับข้อความ 1024 ไบต์มีดังนี้

 • สําหรับข้อความที่มีขนาดเล็กกว่า 1024 ไบต์ ระบบจะคิดค่าบริการ 1024 ไบต์ เช่น หากอุปกรณ์ส่งขนาด 25 ไบต์ในข้อความ MQTT ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าส่งข้อความดังกล่าวเป็น 1,024 ไบต์ × ราคา/MB สําหรับระดับข้อมูลรายเดือนที่เกี่ยวข้อง
 • สําหรับข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่า 1, 024 ไบต์ การเรียกเก็บเงินจะเป็น _messagesize × ราคา/MB สําหรับระดับข้อมูลรายเดือนที่เกี่ยวข้อง

ข้อความที่เรียกเก็บเงินได้

MQTT

 • เชื่อมต่อ
 • เผยแพร่ (ทั้งในระบบคลาวด์และอุปกรณ์)
 • PUBACK (ไม่มีการกําหนดค่าอุปกรณ์ เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์)
 • ติดตาม
 • PINGREQ

HTTP

 • คําขอ: ไบต์ทั้งหมดในส่วนเนื้อหา
 • การตอบสนอง: ไบต์ทั้งหมดในร่างกาย

ข้อความที่เรียกเก็บเงินไม่ได้

MQTT

 • เชื่อมต่อ
 • ย้อนกลับ (เผยแพร่การส่งข้อมูลทางไกลหรือสถานะ จากระบบคลาวด์ไปยังอุปกรณ์)
 • ตอบกลับ
 • PINGRESP
 • ยกเลิกการเชื่อมต่อ
 • เลิกติดตาม
 • เลิกทํา

คําขอ HTTP ที่บีบอัดแล้ว

ตามที่ระบุไว้ในการใช้บริดจ์ HTTP อุปกรณ์จะส่งข้อมูลที่บีบอัดแบบ gzip ไปยัง Cloud IoT Core เหนือบริดจ์ HTTP ได้

การเรียกเก็บเงินสําหรับเพย์โหลดเหตุการณ์การส่งข้อมูลทางไกลและเพย์โหลดสถานะอุปกรณ์จะคํานวณโดยใช้ขนาดที่ไม่มีการบีบอัดของคําขอแต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่น หากเพย์โหลดของเหตุการณ์การส่งข้อมูลทางไกลมีขนาด 256 KB ก่อนการบีบอัด และเพย์โหลดบีบอัดคือ 10 KB ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับข้อมูลที่ไม่ได้บีบอัด 256 KB แต่ไม่ใช่ขนาดที่บีบอัด

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง MQTT Bridge

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ MQTT Bridge โดยเฉพาะ

ตัวอย่างข้อความ PINGREQ เท่านั้น

สมมติว่าคุณมีอุปกรณ์ 10,000 เครื่อง โดยแต่ละอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Cloud IoT Core ผ่านการเชื่อมต่อ MQTT แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่ส่งข้อมูลเหตุการณ์การส่งข้อมูลทางไกลหรือข้อมูลสถานะในช่วง 1 เดือน แต่อุปกรณ์จะยังคงส่งข้อความ PINGREQ ไปยัง Cloud IoT Core เพื่อให้การเชื่อมต่อ MQTT ทํางานต่อไป ความถี่ของ PINGREQs ขึ้นอยู่กับค่า keep-alive สําหรับการเชื่อมต่อแต่ละรายการ แม้ PINGREQ อาจเหลือเพียงไม่กี่ไบต์ แต่ข้อความที่มีขนาดเล็กกว่า 1024 ไบต์จะยังคงถูกเรียกเก็บเงินราวกับเป็น 1024 ไบต์ เนื่องจาก 1024 ไบต์เป็นขนาดข้อมูลขั้นต่ําที่ใช้ในการเรียกเก็บเงิน

หากคุณกําหนดค่า Keep-alive ของอุปกรณ์เป็น 15 นาที อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะส่ง PINGREQ อย่างน้อยทุกๆ 15 นาที ปริมาณข้อมูลรวมสําหรับข้อความ PINGREQ จะเป็น 27.47 GB คํานวณดังนี้

10,000 devices * 96 PINGREQs/device per day * 30 days * 1024 bytes = 27.47 GB

เมื่อพิจารณาปริมาณข้อมูลฟรีสูงสุด 250 MB และข้อเท็จจริงที่ว่าราคาต่อ MB คือ $0.0045 ในช่วง 250 MB ถึง 250 GB ราคาต่อเดือนจะใช้สูตรต่อไปนี้

(27.47 GB - 250 MB) * $0.0045 = $125.46

ตัวอย่างบริดจ์ HTTP

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ บริดจ์ HTTP โดยเฉพาะ

ตัวอย่างราคาพื้นฐาน

สมมติว่าคุณมีอุปกรณ์ 10,000 เครื่องที่เชื่อมต่อกับ Cloud IoT Core อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะส่งคําขอ HTTP 1 รายการทุก 30 นาที และคําขอแต่ละรายการมีขนาด 1, 024 ไบต์ คําขอ HTTP แต่ละรายการจะส่งผลให้เกิดการตอบสนอง และแม้ว่าการตอบกลับอาจมีเพียงไม่กี่ไบต์ แต่ขนาดการเรียกเก็บเงินขั้นต่ําคือ 1024 ไบต์ ปริมาณข้อมูลทั้งหมดใน 1 เดือนคือ 27.46 GB คํานวณได้ดังนี้

คําขอ

10,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 13.73 GB

คําตอบ

10,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 13.73 GB

ปริมาณข้อมูลทั้งหมด:

13.73 GB (Requests) + 13.73 GB (Responses) = 27.46 GB

เมื่อพิจารณาปริมาณข้อมูลฟรีสูงสุด 250 MB และข้อเท็จจริงที่ว่าราคาต่อ MB คือ $0.0045 ในช่วง 250 MB ถึง 250 GB ราคาต่อเดือนจะใช้สูตรต่อไปนี้

(27.46 GB - 250 MB) * $0.0045 = $125.41

ตัวอย่างราคารายเดือนสําหรับข้อความขนาดเล็ก

สมมติว่าคุณมีอุปกรณ์ 50,000 เครื่องที่เชื่อมต่อกับ Cloud IoT Core อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะส่งคําขอ HTTP 1 รายการทุก 30 นาที และคําขอแต่ละรายการมีขนาด 5 ไบต์ ข้อความที่มีขนาดเล็กกว่า 1024 ไบต์จะยังคงเรียกเก็บเงินราวกับเป็น 1024 ไบต์ เนื่องจาก 1024 ไบต์เป็นขนาดข้อมูลขั้นต่ําที่ใช้ในการเรียกเก็บเงิน คําขอ HTTP แต่ละรายการจะส่งผลให้เกิดการตอบสนอง และแม้ว่าการตอบกลับอาจมีเพียงไม่กี่ไบต์ แต่ขนาดต่ําสุด 1,024 ไบต์จะมีผลบังคับใช้ ปริมาณข้อมูลทั้งหมดใน 1 เดือนคือ 137.32 GB คํานวณได้ดังนี้

คําขอ

50,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 68.66 GB

คําตอบ

50,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 68.66 GB

ปริมาณข้อมูลทั้งหมด:

68.66 GB(Requests) + 68.66 GB (Responses) = 137.32 GB

เมื่อพิจารณาปริมาณข้อมูลฟรีสูงสุด 250 MB และข้อเท็จจริงที่ว่าราคาต่อ MB เปลี่ยนเป็น $0.0045 ในช่วง 250 MB ถึง 250 GB ราคาต่อเดือนจะใช้สูตรต่อไปนี้

(137.32 GB - 250 MB) * $0.0045 = $631.65

ตัวอย่างราคารายเดือนสําหรับข้อความขนาดใหญ่

ลองใช้เคสที่มีอุปกรณ์ 50,000 เครื่องที่เชื่อมต่อกับ Cloud IoT Core อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะส่งคําขอ HTTP 1 ครั้งทุกนาที และแต่ละข้อความมีขนาด 8192 ไบต์ คําขอแต่ละรายการส่งผลให้เกิดการตอบกลับ และแม้ว่าการตอบกลับจะเป็นเพียง 2-3 ไบต์ แต่ข้อความที่มีขนาดเล็กกว่า 1, 024 ไบต์จะยังเรียกเก็บเงินราวกับเป็น 1, 024 ไบต์ เพราะ 1, 024 ไบต์เป็นขนาดขั้นต่ําที่ใช้สําหรับ การเรียกเก็บเงิน ปริมาณข้อมูลทั้งหมดใน 1 เดือนจะมีประมาณ 18.1 TB โดยคํานวณดังนี้

คําขอ

50,000 devices * 1,440 messages/device per day * 30 days * 8192 bytes = 16.1 TB

คําตอบ

50,000 devices * 1,440 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 2 TB

ปริมาณข้อมูลทั้งหมด:

16.1 TB (Requests) + 2 TB (Responses) = 18.1 TB

โดยคํานึงถึงปริมาณข้อมูลฟรีสูงสุด 250 MB และข้อเท็จจริงที่ว่าราคาต่อ MB เปลี่ยนจาก $0.0045 ในช่วง 250 MB เป็น 250 GB เป็น $0.002 ในช่วง 250 GB ถึง 5 TB จากนั้น เป็น $0.00045 สําหรับทุกอย่างที่มีขนาดเกิน 5 TB ราคาต่อเดือนจะใช้สูตรต่อไปนี้

(250 GB - 250 MB) * $0.0045 + (5 TB - 250 GB) * $0.002 + 13.1 TB * 0.00045 = $17,305.99

ขั้นตอนต่อไป