Cloud Interconnect documentation

Cloud Interconnect extends your on-premises network to Google's network through a highly available, low latency connection. You can use Google Cloud Interconnect - Dedicated (Dedicated Interconnect) to connect directly to Google or use Google Cloud Interconnect - Partner (Partner Interconnect) to connect to Google through a supported service provider.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...