Fiyatlandırma

Bu belgede Cloud Healthcare API fiyatlandırma ayrıntıları açıklanmaktadır. Tahmini Cloud Healthcare API kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Cloud Healthcare API aşağıdakilere göre fiyatlandırılır:

Fiyatlandırma tabloları

Aşağıdaki fiyatlandırma tabloları, Cloud Healthcare API'yi kullanırken hangi ücretlerin uygulandığını göstermektedir.

Kullanımı ve ücretleri gösteren örnek senaryolar için Fiyatlandırma örnekleri bölümüne bakın.

Veri depolama

Veri depolama ücretleri, Yapılandırılmış Depolama veya Blob Depolama kategorilerine ayrılır.

Varsayılan olarak, tüm depolama ücretlendirmeleri Yapılandırılmış Depolama kategorisindedir. Depolama hacmi, bayt cinsinden kullanılan verilerin yanı sıra dizine ekleme ek yükünü (dizine eklenen bayt olarak ölçülür) ve bayt cinsinden yedeklemeyi temel alır. Fiyatlar, bir faturalandırma dönemi süresince tüm veri depoları genelinde toplanan periyodik ölçümlere dayanır.

Tüm bölgelerde depolanan ham DICOM verileri Blob Depolama kullanır. Blob Depolama fiyatları, kullanılan ve depolanan yapılandırılmamış veya BLOB bayt miktarını temel alır. Kullanılan DICOM görüntülerine (ör. DICOM etiketleri) ait aranabilir meta veriler, Yapılandırılmış Depolama kapsamında saklanır ve ücretlendirilir.

İstek hacmi

Bir istek, aşağıdakilerden herhangi biri aracılığıyla çağrılan bir HTTPS veya gRPC işlemidir:

 • healthcare.googleapis.com uç noktası
 • gcloud aracı
 • Google Cloud Console

İstekler şu türlerde olabilir:

 • Standart İstekler: Tüm istekler için varsayılandır.
 • Karmaşık İstekler: Standart İsteklere kıyasla işlem yükü açısından yoğun olan API isteklerini yakalar.
 • Çok İşlemli İstekler: Çok işlemli istekleri yakalar.

Aşağıdaki fiyatlar, aylık 100.000 istek başınadır:

Kategori 0-25.000 istek 25.000-1 milyar istek 1 milyardan fazla istek
Standart İstekler 0,00 ABD doları 0,39 ABD doları 0,29 ABD doları
Karmaşık İstekler 0,00 ABD doları 0,69 ABD doları 0,59 ABD doları
Çok İşlemli İstekler 0,00 ABD doları 0,39 ABD doları 0,29 ABD doları

Aşağıdaki tabloda belirtilmediği sürece tüm işlemler Standart İstektir.

Karmaşık İstek işlemleri Çok İşlemli İstek işlemleri Ücretsiz işlemler
consentStores.evaluateUserConsents
dicomStores.searchForStudies
dicomStores.searchForSeries
dicomStores.searchForInstances
fhir.search
fhir.conditionalUpdate
fhir.conditionalPatch
fhir.Observation-lastn
fhir.ConceptMap-search-translate
hl7V2Stores.messages.list
dicomStores.studies.storeInstances
dicomStores.studies.series.instances.retrieveInstance
dicomStores.studies.retrieveStudy
dicomStores.studies.series.retrieveSeries
fhir.Patient-everything
fhir.executeBundle
fhirStores.delete
fhirStores.import
fhir.delete
fhir.Resource-purge
fhir.conditionalDelete
dicomStores.delete
dicomStores.studies.delete
dicomStores.studies.series.delete
dicomStores.studies.series.instances.delete
hl7V2Stores.delete
hl7V2Stores.messages.delete
datasets.delete
annotationStores.delete
annotationStores.import
annotationStores.annotations.delete

Örneğin:

 • 75 kaynak genelinde 100 işlemli tek bir FHIR işlem seti, 100 Karmaşık İstekten oluşur.
 • Yukarıdaki tabloda "Çok İşlemli İstek işlemleri" sütununda listelenen DICOM işlemleri, tek bir istekte birden fazla DICOM örneğini aktarabilir (örneğin, tek bir dicomStores.storeInstances isteği birden fazla örnek yüklemek için kullanılabilir). Bu isteklerde, aktarılan her DICOM örneği için bir Çok İşlemli İstek ücretlendirmesi yapılır.

Bildirim hacmi

Bildirimler, veri depolarından gönderilen ve Google Cloud veya harici uç noktalarına iletilen akış etkinlikleridir. Bildirimler; kaynak adlarını, kaynak meta verilerini ya da kaynakların tamamını içerir ve kullanıcı tarafından sağlanan bir yapılandırmaya göre oluşturulur. Varsayılan olarak, tüm bildirimler "Standart Bildirimler" türündedir.

Aşağıdaki fiyatlar, aylık 1 milyon bildirim başınadır:

Kategori 0-100.000 bildirim (1 milyon başına) 100.000'den fazla bildirim (1 milyon başına)
Standart Bildirimler 0,00 ABD doları 0,29 ABD doları

Örneğin, bir veri deposuna bağlı bir Pub/Sub konusuna gönderilen Pub/Sub bildirimleri Standart Bildirimlerdir.

ETL işlemleri

Cloud Healthcare API'de ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemleri, aşağıdaki kategorilerde yer alır:

 • Toplu dışa aktarma
 • Akışı dışa aktarma
 • Toplu değerlendirme
 • DICOM kod dönüştürme

Toplam veri hacmi, her bir fatura dönemi süresince tüm hizmetler genelinde toplanır. Aşağıdaki fiyatlar, GB başına aylık fiyatlardır.

Kategori 0-1 GB 1-1.024 GB (1 TB) 1 TB üzeri
Toplu dışa aktarma 0,19 ABD doları 0,14 ABD doları 0,09 ABD doları
Akışı dışa aktarma 0,34 ABD doları 0,29 ABD doları 0,24 ABD doları
Toplu değerlendirme 0,05 ABD doları 0,05 ABD doları 0,05 ABD doları
DICOM kod dönüştürme 0,00 ABD doları 0,004 ABD doları 0,003 ABD doları

Bu işlemler, işlenen toplam veri hacmine göre faturalandırılır. Dışa aktarma işlemleri, Cloud Storage ve BigQuery gibi tüm hedefleri içerir. DICOM kod dönüştürme, yalnızca bir DICOM örneği, yüklendiğinden farklı bir transfer-syntax ile istendiğinde ücretlendirilir. Bu durum, Alma İşlemi ve toplu dışa aktarma istekleri için geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için DICOM uygunluk ifadesinde Alma İşlemi bölümüne göz atın.

Toplu değerlendirme işlemleri, "kesin referans" ek açıklama deposu ve "değerlendirilen" ek açıklama deposundaki verileri karşılaştırır. İşlem, kesin referans deposundaki ek açıklama kayıtları üzerinden yinelenir ve değerlendirilen ek açıklama deposunda eşleşmeleri (aynı DICOM veya FHIR kaynağını tanımlayan ek açıklama kayıtları gibi) arar. Eşleşen ek açıklama çiftleri, kesin ferans ve değerlendirilen ek açıklama kayıtları arasındaki farkı bulmak için karşılaştırılır. Fiyatlar, eşleşen çiftlerin toplam boyutu ile kesin referans deposundaki kaynak adlarının toplam uzunluğunun toplamına orantılı şekilde hesaplanır.

Cloud Storage'a aktarırken:

 • DICOM veri hacmi, depolanan dosyaların boyutunu temel alır.
 • FHIR veri hacmi, protokol arabelleği biçiminde aktarılan bayt miktarını temel alır.
 • Ek açıklama kaydı veri hacmi, protokol arabelleği biçiminde aktarılan baytlara göre belirlenir.

BigQuery'ye aktarırken:

 • DICOM veri hacmi, depolanan DICOM meta verilerini temel alır.
 • FHIR veri hacmi, kaynağın genelini temel alır.
 • Ek açıklama kaydı veri hacmi, protokol arabelleği biçiminde aktarılan baytlara göre belirlenir.

Hem DICOM hem de FHIR için kullanılan ölçüm, aktarılan protokol arabelleği baytlarının sayısını temel alır.

Kod dönüştürme uygulanırken veri hacmi, çıkış veya maksimum ara boyut yerine verilerin giriş boyutunu temel alır.

Aşağıdaki tabloda her ETL kategorisi türü için işlemler listelenmiştir:

Toplu dışa aktarma Akışı dışa aktarma Toplu değerlendirme DICOM kod dönüştürme
fhirStores.export
dicomStores.export
annotationStores.export
fhir.conditionalDelete
fhir.conditionalPatch
fhir.conditionalUpdate
fhir.create
fhir.delete
fhir.executeBundle fhir.patch
fhir.update
annotationStores.evaluate dicomStores.export
dicomStores.studies.retrieveStudy
dicomStores.series.retrieveSeries
dicomStores.studies.series.instances.retrieveInstance
dicomStores.studies.series.instances.retrieveRendered
dicomStores.studies.series.instances.frames.retrieveFrames
dicomStores.studies.series.instances.frames.retrieveRendered

Kimlik gizleme işlemleri

Kimlik gizleme işlemleri, üç alt işlemde işlenen veri hacmi temel alınarak faturalandırılır:

 • İnceleme: Hassas veri örneklerini keşfetmek amacıyla serbest metin veya görüntüler üzerinde gerçekleşir.
 • Dönüştürme: Çıkartma, değiştirme, karma oluşturma veya kimlik gizleme süreci kapsamında hassas verilerde yapılan değişiklikler dahildir.
 • İşleme: İşlemin temel maliyetini kapsar.

Her bir alt işlemdeki veri miktarı, ana işlemin nasıl yapılandırıldığına bağlıdır.

Faturalandırma ücretleri, işlenen birim sayısına ve birimlerin bağlı olduğu katmana göre aylık olarak belirlenir. Her biri farklı şekilde hesaplanan üç tür birim vardır:

 • İnceleme birimleri: İncelenen bayt sayısının, inceleme için kullanılan infoType sayısıyla çarpımını temel alır. Örneğin, 1 infoType ile 1 GB verinin incelenmesi, 1 giga birim (GU) incelemeye eşittir. Kimlik gizleme işlemi başına 10 kilo birimlik minimum ücret alınır.
 • Dönüştürme birimleri: Dönüştürülen bayt sayısını temel alır. 1 GB veri, 1 GU dönüştürmeye eşittir.
 • İşleme birimleri: Kimlik gizleme işlemindeki toplam bayt sayısını temel alır.

Her birim türü, yukarıdaki tablolarda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi kendi kategorisinde fiyatlandırılır:

 • İnceleme ve dönüştürme maliyetleri, giga birim (GU) ve tera birim (TU) aralıkları şeklinde belirtilmiştir. Her bir aralıkta GU başına fiyat gösterilmiştir.

  Örneğin, belirli bir faturalandırma döneminde:

  • İlk 1 GU'luk inceleme ücretsizdir.
  • 1 TU ile 10 TU arasındaki birim sayıları için inceleme birimleri, 0,20 ABD doları üzerinden faturalandırılır.
 • İşleme maliyetleri, gigabayt (GB) ve terabayt (TB) aralıkları şeklinde belirtilmiştir. Her bir aralıkta GB başına fiyat gösterilmiştir.

  Örneğin, belirli bir faturalandırma döneminde:

  • 1 GB'a kadar Yapılandırılmış Depolama/Toplu İşlem ücretsizdir.
  • Yapılandırılmış Depolama/Toplu İşlem birimleri 1 TB ile 10 TB arasındaki birim sayıları için 0,50 ABD doları üzerinden faturalandırılır.
Alt işlem 0-1 GU 1 GU-1 TU 1 TU-10 TU 10 üzeri TU
İnceleme 0,00 ABD doları 0,30 ABD doları 0,20 ABD doları 0,10 ABD doları
Dönüştürme 0,00 ABD doları 3,00 ABD doları 2,00 ABD doları 1,00 ABD doları
Alt işlem Kategori 0-1 GB 1 GB-1 TB 1 TB-10 TB 10 TB üzeri
İşleme Yapılandırılmış Depolama/Toplu 0,00 ABD doları 0,60 ABD doları 0,50 ABD doları 0,40 ABD doları
İşleme Blob Depolama/Toplu 0,00 ABD doları 0,08 ABD doları 0,06 ABD doları 0,05 ABD doları

Alt işlem ücretleri, FHIR veya DICOM verileriyle çalışma durumunuza bağlıdır:

FHIR:

 • İnceleme ve dönüştürme ücretleri, kaynağın hassas veriler için incelenen ve daha sonra dönüştürülen kısmı için geçerlidir.
 • İşleme ücretleri, Yapılandırılmış Depolama/Toplu ücretiyle kaynağın tamamı için geçerlidir.

DICOM:

 • İnceleme ücretleri, kaynağın hassas veriler için incelenen kısmı (piksel verileri dahil) için geçerlidir. İnceleme sırasında, DICOM görüntüleri JPEG gibi farklı bir dosya formatına dönüştürülebilir. Bu, görüntü inceleme için ücretlendirildiğiniz bayt sayısının orijinal görüntü boyutundan küçük olabileceği anlamına gelir.
 • Dönüştürme ücretleri, kaynağın inceleme sonrasında dönüştürülen kısmı (piksel verileri hariç) için geçerlidir. Görüntü çıkartma işlemi uygulanırsa dönüştürme değil yalnızca inceleme için ücret alınır. Bunun pratikteki işleyişine dair bilgiler için DICOM kimlik gizleme örneğine göz atın.
 • İşleme ücretleri kaynağın tamamı için geçerlidir ve orijinal DICOM örneğinin boyutu temel alınarak hesaplanır. DICOM meta verileri için işleme ücretleri, Yapılandırılmış Depolama/Toplu kategorisini kullanır. Piksel verileri için işleme ücretleri, Blob Depolama/Toplu kategorisini kullanır.

Consent Management API, yönetilen Consent kaynağı sayısı ve toplu erişim belirleme işlemleri sırasında değerlendirilen UserDataMapping kaynağı sayısına göre faturalandırılır.

Yönetilen ve faturalandırılan izin sayısı, fatura döneminde ACTIVE ve DRAFT Consent nesnelerinin ortalama sayısıdır. REVOKED, REJECTED ve ARCHIVED izinleri faturalandırılmaz.

Toplu erişim belirleme yöntemi olan projects.locations.datasets.consentStores.queryAccessibleData için değerlendirilen UserDataMapping kaynaklarının sayısı, istekte bulunulduğunda izin deposundaki UserDataMapping kaynaklarının toplam sayısıdır.

Consent Management API depolama alanı ve işlemleri, Veri depolama ve İstek hacmi bölümlerinde belirtildiği şekilde faturalandırılır. Tüm izin deposu depolama alanı, consentArtifact içinde depolanan, yapılandırılmamış veya BLOB baytlar hariç olmak üzere Yapılandırılmış Depolama türünde faturalandırılır. Tüm izin işlemleri, karmaşık istek olarak faturalandırılan EvaluateUserConsent ve önceki bölümde belirtildiği gibi faturalandırılan QueryAccessibleData hariç olmak üzere standart istek olarak görülür. Geçerli tanıtım dönemi sırasında depolama veya standart/karmaşık işlemler için ücretlendirilmezsiniz.

Birim Fiyat
Yönetilen izinler İzin başına ayda 0,05 ABD doları
Erişim belirleme, toplu Değerlendirilen 1 milyon UserDataMapping kaynağı başına 0,016 ABD doları

Giriş

Giriş daima ücretsizdir.

Bölgeler arası veri aktarımı

Aktarım isteği, Cloud Healthcare API'den çıkıp aynı bölgede bulunan herhangi bir Google Cloud hizmetine gittiğinde veri çıkışı için ücret alınmaz.

Aynı kıtada yer alan bölgeler arasında ya da aynı kıtada yer alan çok bölgeli bir grup ile tek bölge arasındaki veri aktarımlarında aşağıdaki ücretlendirmeler uygulanır. Fiyatlar aylık GB başınadır.

Trafik kaynağı ve hedefi 0 GB üzeri
Kuzey Amerika'dan Kuzey Amerika'ya 0,01 ABD doları
Avrupa'dan Avrupa'ya 0,02 ABD doları
Asya Pasifik'ten Asya Pasifik'e 0,05 ABD doları
Kıtalararası (Okyanusya hariç) 0,08 ABD doları
Okyanusya ile kıtalararası 0,15 ABD doları

Genel ağ kullanımı

Genel ağ kullanımı, Google'dan çıkan veriler için geçerlidir. Cloud Healthcare API, fiyatları aşağıda gösterilen Premium İnternet Çıkışını kullanır. Çıkış fiyatları, Google Cloud Ağ Fiyatlandırması - Premium Katman ile tutarlıdır.

Fiyatlar aylık GB başınadır.

Trafik kaynağı ve hedefi 0-10 TB 10 TB-150 TB 150 TB üzeri
Kuzey Amerika'dan Kuzey Amerika'ya 0,105 ABD doları 0,080 ABD doları 0,060 ABD doları
Avrupa'dan Avrupa'ya 0,105 ABD doları 0,080 ABD doları 0,060 ABD doları
Asya Pasifik'ten Asya Pasifik'e 0,120 ABD doları 0,085 ABD doları 0,080 ABD doları
Güney Amerika'dan Güney Amerika'ya 0,120 ABD doları 0,085 ABD doları 0,080 ABD doları
Okyanusya'dan Okyanusya'ya 0,120 ABD doları 0,085 ABD doları 0,080 ABD doları
Kıtalararası (Okyanusya ve Çin hariç) 0,120 ABD doları 0,085 ABD doları 0,080 ABD doları
Okyanusya ile kıtalararası 0,190 ABD doları 0,160 ABD doları 0,150 ABD doları
Çin'e her türlü trafik 0,190 ABD doları 0,160 ABD doları 0,150 ABD doları

Fiyatlandırma örnekleri

FHIR fiyatlandırma örneği

Google Cloud'da europe-west2 bölgesinde barındırılan FHIR tabanlı bir uygulamanın, kaynak başına ortalama 4 kB ile bir ayda 25.000.000 istek ürettiğini varsayalım. İsteklerin 5 milyonu FHIR araması olduğu için Karmaşık İstekler olarak faturalandırılsın. 1 aylık süreçte, FHIR deposu yedekleme ve dizine ekleme ek yükleri dahil olmak üzere ortalama 1 TB veri saklasın.

Bu aydaki kullanım aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Fiyatlandırma kategorisi Kullanım şekli Tutar
İstek hacmi Standart İstekler
Karmaşık İstekler
20.000.000
5.000.000
Veri depolama europe-west2 bölgesinde Yapılandırılmış Depolama 1 TB

Aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma kategorisi Hesaplama Fiyat
İstek hacmi Toplam 25.000.000 istek:
(0-25.000 istek katmanı) 25.000 Standart İstek * 0,00 ABD doları
(25.000-1 milyar istek katmanı) 19.975.000 Standart İstek * 0,39 ABD doları
(0-25.000 istek katmanı) 25.000 Karmaşık İstek * 0,00 ABD doları
(25.000-1 milyar istek katmanı) 4.975.000 Karmaşık İstek * 0,69 ABD doları

0,00 ABD doları
77,90 ABD doları
0,00 ABD doları
34,33 ABD doları
Veri depolama Toplam 1 TB:
(0-1 GB katmanı) 1 GB * 0,00 ABD doları
(1 GB-1 TB katmanı) 1.023 GB * 0,39 ABD doları

0,00 ABD doları
398,97 ABD doları
Toplam 511,20 ABD doları

DICOM fiyatlandırma örneği

Küçük bir görüntüleme merkezinin us-central1 bölgesinde bulunan bir DICOM deposunda 1 ayda aşağıdakileri oluşturduğunu varsayalım:

 • 1.000 röntgen çalışması (her biri ~10 MB)
 • 300 CT çalışması (her biri ~300 MB)
 • 200 MRI çalışması (her biri ~300 MB)

Görüntüleme merkezi, görüntüleri bir yıl süreyle saklasın. Bu da, aylık 160 GB depolama ve ayrıca ek yük dahil 6,4 GB ayrıştırılmış meta etiket depolaması anlamına gelir. Yapılan istek sayısını tahmin etmek için her bir röntgen çalışmasının tek bir görüntü içerdiğini ve her bir CT ve MRI çalışmasının 300 görüntü içerdiğini varsayalım.

Ek olarak, aşağıdaki varsayımlarda bulunalım:

 • Her çalışma için iki meta veri arama isteği (DICOMweb Arama İşlemi) yürütülsün. Toplam 2*(1.000 + 300 + 200) = 3.000 Karmaşık İstek.
 • Her görüntü iki kez alınsın. Toplam 2*(1.000 + 300 * 300 + 200 * 300) = 302.000 Karmaşık İstek.
 • Her istek yapılışında görüntülerde kod dönüştürme uygulansın. Toplam 2*160 GB = 320 GB dönüştürülür.

Bu aydaki kullanım aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Fiyatlandırma kategorisi Kullanım şekli Tutar
İstek hacmi Karmaşık İstekler
Çok İşlemli İstekler
3.000
302.000
Veri depolama us-central1 bölgesinde Yapılandırılmış Depolama
us-central1 bölgesinde Blob Depolama
6,4 GB
160 GB
ETL işlemleri DICOM kod dönüştürme 320 GB

Aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma kategorisi Hesaplama Fiyat
İstek hacmi Toplam 305.000 istek:
(0-25.000 istek katmanı) 3.000 Karmaşık İstek * 0,00 ABD doları
(0-25.000 istek katmanı) 25.000 Karmaşık İstek * 0,00 ABD doları
(25.000-1 milyar istek katmanı) 277.000 Karmaşık İstek * 0,39 ABD doları

0,00 ABD doları
0,00 ABD doları
1,08 ABD doları
Veri depolama Toplam 166,4 GB:
(0-1 GB katmanı) 0,5 GB Yapılandırılmış Depolama * 0,00 ABD doları
(1 GB-1 TB katmanı) 5,9 GB Yapılandırılmış Depolama * 0,24 ABD doları
(0-1 GB katmanı) 1 GB Blob Depolama * 0,00 ABD doları
(1 GB-1 TB katmanı) 159 GB Blob Depolama * 0,02 ABD doları

0,00 ABD doları
1,42 ABD doları
0,00 ABD doları
3,18 ABD doları
ETL işlemleri Toplam 320 GB:
(0-1 GB katmanı) 1 GB * 0,00 ABD doları
(1 GB-1 TB katmanı) 319 GB * 0,004 ABD doları

0,00 ABD doları
1,28 ABD doları
Toplam 6,96 ABD doları

HL7v2 fiyatlandırma örneği

us-central1 bölgesindeki bir HL7v2 deposunun, tesis içi MLLP adaptörü kullanarak ayda 10.000.000 mesaj oluşturan bir bakım tesisine bağlı olduğunu varsayalım. Bu durumda, Cloud Healthcare API'ye 10.000.000 kullanım isteği gönderilir. Karşılık olarak, 10.000.000 onay mesajı oluşturulur (ancak bu mesajlar HL7v2 deposunda saklanmaz).

1 aylık süreçte, HL7v2 deposu yedekleme ve dizine ekleme ek yükleri dahil olmak üzere ortalama 80 GB veri saklar.

Bu aydaki kullanım aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Fiyatlandırma kategorisi Kullanım şekli Tutar
İstek hacmi Standart İstekler 20.000.000
Veri depolama us-central1 bölgesinde Yapılandırılmış Depolama 80 GB

Aylık faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Fiyatlandırma kategorisi Hesaplama Fiyat
İstek hacmi Toplam 20.000.000 istek:
(0-25.000 istek katmanı) 25.000 Standart İstek * 0,00 ABD doları
(25.000-1 milyar istek katmanı) 19.975.000 Standart İstek * 0,39 ABD doları

0,00 ABD doları
77,90 ABD doları
Veri depolama Toplam 80 GB:
(0-1 GB katmanı) 1 GB * 0,00 ABD doları
(1 GB-1 TB katmanı) 79 GB * 0,24 ABD doları

0,00 ABD doları
18,96 ABD doları
Toplam 96,86 ABD doları

FHIR kimlik gizleme örneği

10 GB FHIR verisinin kimliğini gizlediğinizi varsayalım. Kimlik gizleme sırasında, verilerin %10'u (1 GB) incelensin ve bunların da %10'u (0,1 GB) dönüştürülsün. Varsayılan olarak 15 infoType kullanılsın.

Kimlik gizleme faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Alt işlem Hesaplama Fiyat
İnceleme 10 GB * 0,1 incelenen * 15 infoType * 0,30 ABD doları/GU 4,50 ABD doları
Dönüştürme 10 GB * 0,1 incelenen * 0,1 dönüştürülen * 3,00 ABD doları/GU 0,30 ABD doları
İşleme 10 GB * 0,60 ABD doları/GB 6,00 ABD doları
Toplam 10,80 ABD doları

DICOM kimlik gizleme örneği

10 GB DICOM verisinin kimliğini gizlediğinizi varsayalım. Verilerin %90'ı (9 GB) DICOM görüntülerinden oluşsun. Görüntülerin tamamı incelensin ve %10'u (0,9 GB) dönüştürülsün. Varsayılan olarak 16 infoType kullanılsın.

Kimlik gizleme faturanız aşağıdaki gibi hesaplanır:

Alt işlem Hesaplama Fiyat
İnceleme 10 GB * 0,9 görüntü * 16 infoType * 0,30 ABD doları/GU 43,20 ABD doları
Dönüştürme İnceleme ile birlikte paket halinde 0,00 ABD doları
İşleme DICOM meta verileri: 10 GB * 0,1 metin * 0,60 ABD doları/GB
Piksel verileri: 10 GB * 0,9 görüntü * 0,08 ABD doları/GB
0,60 ABD doları
0,72 ABD doları
Toplam 44,52 ABD doları

Bildirim hacmi örnekleri

FHIR tabanlı bir uygulamanın ayda 1,6 milyon Pub/Sub bildirimi ürettiğini varsayalım. Hesaplamalar, bir milyon bildirim başına yapıldığından bildirim faturanız şu şekilde hesaplanır:

Bildirim türü Hesaplama Fiyat
Pub/Sub bildirimi Toplam 1.600.000 bildirim:
(0-100.000 bildirim katmanı) 100.000 bildirim * 0,00 ABD doları
(100.000-1,1 milyon bildirim katmanı) 0,29 ABD doları
(1,1 milyon - 1,6 milyon bildirim katmanı) 0,29 ABD doları * 0,5

0,00 ABD doları
0,29 ABD doları
0,145 ABD doları
Toplam 0,435 ABD doları

Sonraki adım