ราคาของ Filestore

หน้านี้จะอธิบายถึงราคาสําหรับอินสแตนซ์และข้อมูลสํารองของ Filestore

ราคาของ Filestore จะอิงตามองค์ประกอบต่อไปนี้

  • ระดับบริการ: ระดับของอินสแตนซ์ของอินสแตนซ์คือ HDD พื้นฐาน (มาตรฐาน), SSD พื้นฐาน (พรีเมียม) หรือ SSD ระดับสูง
  • ความจุของอินสแตนซ์: ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
  • ภูมิภาค: ตําแหน่งที่มีการจัดสรรอินสแตนซ์

ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับอินสแตนซ์ Filestore เพิ่มขึ้นทีละ 1 วินาที โดยอิงตามความจุที่จัดสรรของอินสแตนซ์ใน GiB ตารางด้านล่างแสดงราคาต่อ GiB ต่อชั่วโมง (3,600 วินาที) หรือรายเดือน

หากต้องการดูราคา ให้เลือกภูมิภาคจากรายการแบบเลื่อนลงเหนือตารางต่อไปนี้

จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  • โปรเจ็กต์ของคุณจะเริ่มการเรียกเก็บเงินสําหรับอินสแตนซ์ Filestore ในขณะที่คุณสร้างอินสแตนซ์
  • ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามความจุที่จัดสรรให้ ไม่ใช่การเรียกเก็บเงินตามความจุที่ใช้ เช่น หากคุณสร้างอินสแตนซ์ TiB 1 รายการและจัดเก็บข้อมูล GiB 100 รายการไว้ จะมีการเรียกเก็บเงินสําหรับ TiB ทั้ง 1 รายการ
  • โปรเจ็กต์จะหยุดการเรียกเก็บเงินสําหรับอินสแตนซ์ Filestore ขณะที่คุณลบอินสแตนซ์ โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้ที่สุด

ราคาเครือข่ายสําหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างไคลเอ็นต์และ Filestore

ไม่มีการเรียกเก็บเงินสําหรับการรับส่งข้อมูลขาเข้าไปยัง Filestore หรือการรับส่งข้อมูลขาออกไปยังไคลเอ็นต์ภายในโซนเดียวกับอินสแตนซ์ Filestore จะมีการเรียกเก็บเงินสําหรับข้อมูลขาออกจาก Filestore เมื่อการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายออกจากโซนของอินสแตนซ์ Filestore

ระบบอาจเรียกเก็บเงินสําหรับข้อมูลขาออกของเครือข่ายจากบริการอื่นๆ ของ Google Cloud ไปยัง Filestore เช่น จาก Compute Engine ไปยัง Filestore

ตัวอย่างราคา

หากต้องการคํานวณค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของอินสแตนซ์ ให้คูณความจุที่จัดสรรกับราคาต่อหน่วยสําหรับตําแหน่งของอินสแตนซ์

คํานวณค่าใช้จ่ายสําหรับอินสแตนซ์ระดับ HDD พื้นฐาน TiB จํานวน 2 รายการใน us-west1-b

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสําหรับอินสแตนซ์ระดับ HDD พื้นฐานในภูมิภาคออริกอนคือ $0.000274 ต่อ GiB ต่อชั่วโมง หรือประมาณ $0.20 ต่อ GiB ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงสําหรับอินสแตนซ์คือ 2,048 GiB * $0.000274 ซึ่งเท่ากับ $0.56 หรือประมาณ $408.80 ต่อเดือน

คํานวณค่าใช้จ่ายสําหรับอินสแตนซ์ระดับ SSD พื้นฐาน 10 TiB รายการใน europe-west1-b

ราคาต่อหน่วยสําหรับอินสแตนซ์ระดับ SSD พื้นฐานในภูมิภาคเบลเยียมคือ $0.000453 ต่อ GiB ต่อชั่วโมง หรือประมาณ $0.33 ต่อ GiB ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงสําหรับอินสแตนซ์คือ 10,240 GiB * $0.000453 ซึ่งเท่ากับ $4.64 หรือประมาณ $3,387.20 ต่อเดือน

ราคาของข้อมูลสํารอง

ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับข้อมูลสํารอง Filestore ตามจํานวนไบต์ที่จัดเก็บโดยเรียกเก็บเงินขั้นต่ําสําหรับการใช้งาน 1 ชั่วโมง ตารางด้านล่างแสดงราคาต่อ GiB ต่อเดือน โดยเดือนที่ระบุเป็น 730 ชั่วโมง

นอกจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บแล้ว ข้อมูลสํารองอาจมีค่าใช้จ่ายในการโอนเครือข่าย

ตารางต่อไปนี้แสดงราคาสําหรับข้อมูลสํารอง จะมีการเรียกเก็บเงินขั้นต่ํา สําหรับการใช้งาน 1 ชั่วโมง

ภูมิภาค ราคา/GiB/เดือน
us-east1 28.80 บาท
us-central1 28.80 บาท
us-west1 28.80 บาท
europe-west1 0.99 บาท
europe-west4 0.99 บาท
เอเชีย-ตะวันออก1 0.99 บาท
เอเชีย-เซาท์อีสต์1 0.99 บาท
เอเชีย-เซาท์อีสต์2 3 บาท
us-east4 3 บาท
europe-west2 3 บาท
europe-west3 3 บาท
อเมริกาเหนือ-เหนือ1 3 บาท
เอเชีย-นอร์ท1 3 บาท
australia-southeast1 3 บาท
เอเชีย-เซาท์1 3 บาท
เอเชีย-เซาท์2 3 บาท
us-west2 0.99 บาท
Southamerica- East1 3.60 บาท
เอเชีย-ตะวันออก2 3 บาท
europe-north1 0.99 บาท
europe-central2 3 บาท
europe-west6 0.99 บาท
เอเชีย-นอร์ท2 0.99 บาท
เอเชีย-นอร์ท3 0.99 บาท

ค่าใช้จ่ายเครือข่ายข้ามภูมิภาคสําหรับการสํารองข้อมูล

ข้อมูลสํารองจะจัดเก็บไว้ในภูมิภาค ค่าบริการเครือข่ายจะมีผลเมื่อข้อมูลสํารองสํารองในภูมิภาคอื่นจากอินสแตนซ์ Filestore ที่ต้นทางสร้างขึ้น การสร้างเครือข่ายภายในภูมิภาคเดียวกันกับอินสแตนซ์ Filestore ไม่มีค่าใช้จ่ายของเครือข่าย เช่น หากอินสแตนซ์ Filestore ของคุณอยู่ใน us-central1-a ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับเครือข่ายหากคุณสร้างข้อมูลสํารองใน us-central1 เงื่อนไขเดียวกันนี้จะใช้ในการคืนค่าอินสแตนซ์ Filestore จากข้อมูลสํารอง

ในทางกลับกัน หากคุณจัดเก็บข้อมูลสํารองไว้ใน us-east1 จะมีการเรียกเก็บเงิน "อเมริกาเหนือไปยังอเมริกาเหนือ" ในตารางด้านล่าง

ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเครือข่ายสํารองในสกุลเงิน GiB ตามอัตราต่อไปนี้

แหล่งที่มาและปลายทางของการเข้าชม 0 GiB+
อเมริกาเหนือถึงอเมริกาเหนือ 0.40 บาท
ยุโรปเป็นยุโรป 0.4 บาท
เอเชียแปซิฟิกไปยังเอเชียแปซิฟิก 15.00 บาท
อินเตอร์คอนติเนนตัล (ไม่รวมโอเชียเนีย) 28.80 บาท
อินเตอร์คอนติเนนตัลไปยัง/จากโอเชียเนีย 4.50 บาท

ระบบจะบีบอัดข้อมูลสํารองและข้อมูลสํารองครั้งต่อๆ ไป โดยเริ่มจากข้อมูลสํารองประเภทแรกซึ่งหมายความว่าจะมีจํานวนไบต์ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่สํารองข้อมูลก่อนหน้านี้เท่านั้น ซึ่งเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายเครือข่ายข้ามภูมิภาคสําหรับข้อมูลสํารองอาจแตกต่างกันไปตามการบีบอัดข้อมูล อัตราการเปลี่ยนแปลง และไบต์รวมที่จัดเก็บไว้

เครื่องคำนวณราคา

คุณใช้เครื่องคํานวณราคาเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้ Filestore ได้โดยทําดังนี้

ไปที่เครื่องคํานวณราคา

ขั้นตอนต่อไป