ราคาของการยืนยันปลายทาง

ไม่มีการเรียกเก็บเงินสําหรับการใช้การยืนยันปลายทาง

ขั้นตอนต่อไป