AlloyDB v1beta API - Class SupportedDatabaseFlag.Types (1.0.0-beta07)