Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Quota en limieten

In dit document staan de quota en limieten die momenteel gelden voor Dialogflow. We behouden ons het recht voor deze beperkingen te wijzigen. Bij eventuele wijzigingen wordt deze pagina geüpdatet.

Definities

De volgende termen worden gebruikt om prijzen en quota te beschrijven:

 • Verzoek: Een verzoek wordt gedefinieerd als een aanroep aan de Dialogflow-service. Deze aanroep kan rechtstreeks zijn via een API, of indirect via integratie of de console. Afhankelijk van de taak en het ontwerp van de agent kan het aantal verzoeken dat een eindgebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren met een Dialogflow-agent sterk variëren.
 • Sessie: Een sessie is een gesprek tussen een eindgebruiker en een Dialogflow-agent. Een sessie blijft tot 30 minuten na het laatste sessieverzoek actief en de gegevens worden gedurende deze tijd bewaard. Een sessie kan zowel een chatsessie als een spraaksessie zijn. Voor de berekening van prijzen en quota kan 1 gesprek tellen als meerdere sessies:
   • Chatsessie: Een chatsessie gebruikt uitsluitend tekst voor verzoeken en reacties. Als een chatsessie meer dan 40 verzoeken telt, wordt de sessie gerekend als meerdere sessies met maximaal 40 verzoeken per sessie. Als een sessie bijvoorbeeld 81 query's telt, wordt dit gerekend als 3 sessies.
   • Spraaksessie: Een spraaksessie gebruikt audio voor verzoeken, reacties of beide. Als een spraaksessie meer dan 10 minuten aan audio bevat, wordt de sessie gerekend als meerdere sessies met maximaal 10 minuten per sessie. Als een sessie bijvoorbeeld 21 minuten aan audio bevat, wordt dit gerekend als 3 sessies.
 • Consumentenprojecten en resourceprojecten: Als u meerdere projecten heeft, is het consumentenproject (het project dat is gekoppeld aan de verificatie van uw verzoek) niet altijd gelijk aan het resourceproject (het project dat is gekoppeld aan de agent in het verzoek). In dit geval wordt het consumentenproject gebruikt om prijzen en quota te bepalen. Zie Meerdere projecten gebruiken voor meer informatie.

Quota

Quota zijn standaardbeperkingen die voor uw project gelden. Als u een betaalde versie gebruikt, kunt u een quotumverhoging aanvragen. Het doel van quota is de servicebelasting per client beperken, zodat services niet overbelast raken en onverwachte gebruikspieken voor clients worden opgevangen.

Dialogflow-quota verschillen afhankelijk van de versie van uw agent. Quota gelden voor elk project en voor alle apps en IP-adressen die een project gebruiken.

Hieronder vindt u veelvoorkomende quota. Als u alle quota wilt bekijken, gaat u in de GCP-console naar de pagina quota voor Dialogflow. Als u een hoger quotum wilt aanvragen, opent u het formulier voor het bewerken van quota, klikt u op Een hoger quotum aanvragen en vraagt u een hoger Dialogflow-quotum aan.

Quotatabel

In de volgende tabellen vindt u een quotumvergelijking voor versies per type agent. Prijzen en quota worden opgeteld voor alle functies die door een verzoek worden gebruikt, tenzij een functie is inbegrepen.

CX-agent

Functie CX-versie
Tekst
 • 1200 verzoeken per minuut
Audio-invoer/-uitvoer
(spraakherkenning, spraak-naar-tekst, STT, spraaksynthese, tekst-naar-spraak, TTS)
 • 600 verzoeken per minuut
Verzoeken voor ontwerptijd
Bijvoorbeeld aanroepen om een agent te ontwerpen of te updaten.
 • 60 verzoeken per minuut
Andere sessieverzoeken
Bijvoorbeeld sessie-entiteiten instellen, context updaten of query's uitvoeren op context.
 • 100 verzoeken per minuut

ES-agent

Functie Proefversie Essentials Edition
Tekst
 • 180 verzoeken per minuut
 • 600 verzoeken per minuut
Audio-invoer
(ook wel spraakherkenning, spraak-naar-tekst of STT genoemd)
 • 100 verzoeken per minuut
 • 1000 verzoeken per dag
 • 15.000 verzoeken per maand
 • Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek
 • 300 verzoeken per minuut
 • Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek
Audio-uitvoer
(ook wel spraaksynthese, tekst-naar-spraak of TTS genoemd)
 • Gelijk aan audio-invoer
 • Gelijk aan audio-invoer
Kennisconnectors (bèta)
 • Totale documentgrootte van maximaal 10 MB
 • 1000 verzoeken per maand
 • 100 verzoeken per dag
 • Onbeperkt #
Sentimentanalyse
 • Niet beschikbaar
 • Onbeperkt #
Dialogflow-telefonie-gateway (bèta)
Inclusief audio-invoer en -uitvoer.
 • Gratis nummer:
  Niet beschikbaar
 • 3 totale gespreksminuten per minuut ‡
 • 30 gespreksminuten per dag
 • 500 gespreksminuten per maand
 • Telefoonnummer is gereserveerd voor 30 dagen
 • 100 totale gespreksminuten per minuut ‡
Mega-agent
 • 1000 verzoeken per dag
 • Onbeperkt #
Verzoeken voor ontwerptijd
Bijvoorbeeld aanroepen om een agent te ontwerpen of te updaten.
 • 60 verzoeken per minuut
 • 60 verzoeken per minuut
Andere sessieverzoeken
Bijvoorbeeld sessie-entiteiten instellen, context updaten of query's uitvoeren op context.
 • 100 verzoeken per minuut
 • 100 verzoeken per minuut

Limieten

Limieten zijn vaste beperkingen die niet kunnen worden verhoogd. Voor veel resources en velden gelden limieten voor het aantal, de duur of de lengte. Deze limieten zijn vaste beperkingen van de service-implementatie.

In de volgende tabellen staan veelvoorkomende limieten. In de documentatie van specifieke functies en API's staan mogelijk nog meer limieten.

Limieten voor aantallen

CX-agent

Beschrijving Limiet
Maximaal aantal agents per Google Cloud-project 100
Maximum aantal stromen per agent 20
Maximum aantal entiteitstypen per agent 250
Maximum aantal webhooks per agent 100
Maximum aantal omgevingen per agent 20
Maximum aantal pagina's per stroom 250
Maximum aantal routegroepen per stroom 100
Maximum aantal versies per stroom 20
Maximum aantal referentie-intenties per stroom 2000
Maximum aantal trainingszinnen per intentie en per taal (behalve 'Standaard negatieve intentie') 2000
Maximum aantal parameters per intentie 20
Maximum aantal entiteitsitems per entiteit 30.000
Maximum aantal synoniemen per entiteitsitem 200
Maximum aantal entiteitsreferentiewaarden en synoniemen per agent en per taal 1.000.000
Maximum aantal parameters per pagina 20
Maximum aantal routes per pagina 100
Maximum aantal gebeurtenishandlers per pagina 100
Maximum aantal routes per routegroep 100

ES-agent

Beschrijving Limiet
Maximum aantal agents per regio en per Google Cloud-project 1
Maximum aantal intenties 2000
Maximum aantal entiteitstypen 250
Maximum aantal trainingszinnen per intentie en per taal * 2000
Maximum aantal trainingszinnen per agent en per taal * 100.000
Maximum aantal entiteitsitems 30.000
Maximum aantal synoniemen per entiteitsitem 200
Maximum aantal entiteitsreferentiewaarden en synoniemen per agent en per taal * 1.000.000
Maximum aantal parameters per intentie 20
Maximum aantal invoercontexten per intentie 5
Maximum aantal uitvoercontexten per intentie 30
Maximum aantal tekstreacties per intentie en per taal * 30
Maximum aantal prompts per parameter en per taal † 30

Limieten voor duur

CX-agent

Beschrijving Limiet
Maximale time-out per webhook 30 seconden

ES-agent

Beschrijving Limiet
Maximale gespreksduur telefonie 3,5 uur

Limieten voor lengte

CX-agent

Beschrijving Limiet
Maximale lengte trainingszin 768 tekens
Maximale lengte tekstreactie 4000 tekens
Maximale lengte tekstinvoer voor detectie-intentie 256 tekens

ES-agent

Beschrijving Limiet
Minimale lengte naam agent 1 teken
Maximale lengte naam agent 150 tekens
Maximale lengte beschrijving agent 500 tekens
Maximale lengte naam intentie 100 tekens
Maximale lengte naam entiteitstype 30 tekens
Maximale lengte trainingszin 768 tekens
Maximale lengte actienaam 250 tekens
Maximale lengte contextnaam 250 tekens
Maximale lengte itemwaarde 512 tekens
Maximale lengte parameternaam 30 tekens
Maximale lengte tekstreactie 4000 tekens
Maximale lengte tekstinvoer voor intentiedetectie* 256 tekens
Maximale lengte naam gebeurtenis 150 tekens