1.3.x release versions

The following components are included in the latest 1.3 releases.

* Signifies an Optional Component.

Component 1.3.41-debian9/ubuntu18
2019/08/09
1.3.40-debian9/ubuntu18
2019/07/12
1.3.39-debian9/ubuntu18
2019/07/02
1.3.38-debian9/ubuntu18
2019/07/02
1.3.37-debian9/ubuntu18
2019/06/18
Apache Hadoop 2.9.2 2.9.2 2.9.2 2.9.2 2.9.2
Apache Spark 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3
Apache Hive 2.3.5 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4
Apache Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0
Apache Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2
GCS connector 1.9.17-hadoop2 1.9.17-hadoop2 1.9.17-hadoop2 1.9.17-hadoop2 1.9.17-hadoop2
Python 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Scala 2.11.8 2.11.8 2.11.8 2.11.8 2.11.8
Anaconda2* 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0
Druid* 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0
Hive WebHCat* 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2
Jupyter Notebook* 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0
Kerberos 1.15.1 1.15.1 1.15.1 1.15.1 1.15.1
Presto* 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
Zeppelin Notebook* 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0
Zookeeper* 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Dataproc Documentation
Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.