Installing the Cloud Storage connector

You can install and use the Cloud Storage Connector on an Apache Hadoop/Spark cluster, for example, to move on-premises HDFS data to Cloud Storage.

Install the connector

See Installing the connector on GitHub to to install, configure, and test the Cloud Storage connector.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Dataproc Documentation
Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.