Severity

Note provider-assigned severity/impact ranking

Enums
SEVERITY_UNSPECIFIED Unknown Impact
MINIMAL Minimal Impact
LOW Low Impact
MEDIUM Medium Impact
HIGH High Impact
CRITICAL Critical Impact
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...