ราคาของ Config Connector

หากคุณชําระเงินเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD ราคาที่แสดงจะเป็นสกุลเงินที่ Cloud Platform SKU ใช้

ภาพรวมของราคา

Config Connector จะสร้างทรัพยากรบน Google Cloud คุณจะมีค่าใช้จ่ายสําหรับทรัพยากรเหล่านี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อการกําหนดราคา

ขั้นตอนต่อไป