Resourcequota

Compute Engine legt om verschillende redenen quota op voor het gebruik van resources. Ze voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in het gebruik om de hele community van Google Cloud-gebruikers te beschermen. Google Cloud biedt ook quota voor kosteloze proefperioden, waarin u beperkte toegang krijgt tot projecten zodat u Google Cloud kosteloos op proef kunt verkennen.

Niet alle projecten hebben dezelfde quota. Naarmate uw gebruik van Google Cloud toeneemt, nemen ook uw quota proportioneel toe. Als u een aanzienlijke toename van het gebruik verwacht, kunt u op de pagina Quota in de Cloud Console vooraf quotumaanpassingen aanvragen.

Uw quota controleren

Als u de beschikbare quota voor resources in uw project wilt controleren, gaat u naar de pagina Quota in de Google Cloud Console.

Als u de opdrachtregeltool gcloud gebruikt, voert u de volgende opdracht uit om projectbrede quota te bekijken. Vervang myproject door uw eigen project-ID:

gcloud compute project-info describe --project myproject
  

De resultaten geven niet de quota per regio weer. Als u de quota in een regio wilt weergeven, voert u de volgende opdracht uit, waarbij [REGION] de regio is waarvoor u quotuminformatie wilt weergeven:

gcloud compute regions describe [REGION]
  

Een quotumverhoging aanvragen

U kunt quotumwijzigingen aanvragen op de pagina Quota in de Cloud Console. Er zijn geen kosten voor het aanvragen van een quotumverhoging. Uw kosten worden alleen hoger als u meer resources gebruikt.

Rechten voor het bewerken van een quotum

Als u uw quota wilt wijzigen, heeft u het recht serviceusage.quotas.update nodig. Dit recht is standaard opgenomen voor de volgende vooraf gedefinieerde rollen: eigenaar, bewerker en quotumbeheerder.

Een quotumwijziging aanvragen

 1. Ga naar de pagina Quota.

  Naar de pagina Quota

 2. Selecteer op de pagina Quota de quota die u wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Quota bewerken bovenaan de pagina.
 4. Vink het vakje aan van de service die u wilt bewerken.
 5. Vul uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op Volgende.
 6. Voer uw verzoek in om uw quotum te verhogen en klik op Volgende.
 7. Dien uw verzoek in.
 8. Een verzoek om een quotum te verlagen wordt standaard afgewezen. Als u uw quotum wilt verlagen, beantwoordt u de supportmail en legt u uw wensen uit. U krijgt dan binnen twee dagen reactie van een supportmedewerker van Compute Engine.

Zorg dat u extra resources een paar dagen van tevoren plant en aanvraagt, zodat er voldoende tijd is om aan uw verzoek te voldoen.

Quota en beschikbaarheid van resources

Resourcequota geven het maximale aantal resources aan dat u van dat resourcetype kunt maken, als die resources beschikbaar zijn. Quota bieden geen garantie dat resources altijd beschikbaar zijn. Als een resource niet beschikbaar is of als de gekozen regio buiten de resource ligt, kunt u geen nieuwe resources van dat type maken, zelfs niet als u nog een resterend quotum in uw regio of project heeft. U kunt bijvoorbeeld nog steeds een quotum hebben om externe IP-adressen te maken in us-central1, maar mogelijk zijn er geen beschikbare IP-adressen in die regio.

En zelfs als u een regionaal quotum heeft, is het mogelijk dat een resource misschien niet beschikbaar is in een specifieke zone. U heeft bijvoorbeeld een quotum in de regio us-central1 om VM-instanties te maken, maar kunt mogelijk geen VM-instanties in de zone us-central1-a maken als in die zone alle resources zijn verbruikt. Probeer in dergelijke gevallen dezelfde resource te maken in een andere zone, bijvoorbeeld us-central1-f. Raadpleeg de algemene probleemoplossing voor meer informatie over uw opties als alle resources in een zone zijn verbruikt.

Inzicht in de quota voor VM's, CPU's en IP-adressen

Bij het plannen van uw behoeften aan VM-instanties (virtuele machine) moet u rekening houden met enkele quota die van invloed zijn op het aantal VM-instanties dat u kunt maken.

Regionale en wereldwijde quota

VM-quota worden beheerd op regionaal niveau. Quota voor VM-instanties, instantiegroepen, CPU's en schijven kunnen door elke VM in de regio worden gebruikt, ongeacht de zone. Het CPU-quotum is bijvoorbeeld regionaal, waardoor de limiet en het gebruiksaantal voor elke regio anders is. Als u een n1-standard-16-instantie wilt starten in een zone in de regio us-central1, heeft u voldoende quotum nodig voor ten minste 16 CPU's in us-central1.

Quota voor netwerken en load balancing zijn vereist om firewalls, load balancers, netwerken en VPN's te maken. Dit zijn wereldwijde quota die niet afhankelijk zijn van een regio. Een wereldwijd quotum kan in elke regio worden gebruikt. Statische en in gebruik zijnde externe IP-adressen die zijn toegewezen aan load balancers en HTTP(S)-proxy's verbruiken bijvoorbeeld wereldwijde quota.

CPU's

Het CPU-quotum is het totale aantal virtuele CPU's voor al uw VM-instanties in een regio. CPU-quota zijn van toepassing op actieve instanties en reserveringen voor instanties. Zowel normale als verwijderbare instanties verbruiken dit quotum.

Als beschermingsmaatregel voor Compute Engine-systemen en andere gebruikers hebben sommige nieuwe projecten en accounts ook een wereldwijd CPUs (All Regions)-quotum dat van toepassing is op alle regio's en wordt gemeten als de som van al uw vCPU's in alle regio's.

Als u bijvoorbeeld nog 48 vCPU's in één regio (zoals us-central1) heeft, maar er slechts 32 vCPU's resteren binnen het quotum van CPUs (All Regions), kunt u maximaal 32 vCPU's in de regio us-central1 starten, ook al is er voor de regio nog resterend quotum. Dit komt omdat u het quotum voor CPU (All Regions) gaat bereiken en bestaande instanties moet verwijderen om nieuwe instanties te kunnen starten.

GPU’s

Net als bij een quotum voor virtuele CPU's verwijst het GPU-quotum naar het totale aantal virtuele GPU's in alle VM-instanties in een regio. Ga naar de pagina Quota om te controleren of er voldoende GPU's beschikbaar zijn in uw project en om een verhoging van het quotum aan te vragen. Nieuwe accounts en projecten hebben bovendien een wereldwijd GPU-quotum dat voor alle regio's geldt.

Als u een GPU-quotum aanvraagt, moet u een quotum aanvragen voor de GPU-modellen die u in elke regio wilt maken. Daarnaast moet u een wereldwijd quotum aanvragen voor het totale aantal GPU's van alle typen in alle zones.

VM-instanties

Het quotum voor VM-instanties is een regionaal quotum en beperkt het aantal VM-instanties dat in een bepaalde regio mag voorkomen, ongeacht of de VM actief is of niet. Dit quotum is niet zichtbaar in de Google Cloud Console, maar wordt door Compute Engine automatisch ingesteld op tien keer uw normale CPU-quotum. U hoeft dit quotum niet aan te vragen. Als u een quotum nodig heeft voor meer VM-instanties, vraagt u meer CPU's aan, waardoor dit quotum ook wordt verhoogd. Dit quotum is van toepassing op zowel actieve als niet-actieve VM's en op zowel normale als verwijderbare instanties.

Quota voor verwijderbare resources

Als u gebruik wilt maken van verwijderbare CPU's of GPU's die zijn gekoppeld aan verwijderbare VM-instanties of van lokale SSD's die zijn gekoppeld aan verwijderbare VM-instanties, moet u voor de betreffende resource een beschikbaar quotum hebben in uw project.

U kunt speciale verwijderbare quota aanvragen voor Preemptible CPUs, Preemptible GPUs of Preemptible Local SSDs (GB). Als uw project echter geen verwijderbaar quotum heeft, kunt u nog steeds het reguliere quotum gebruiken om verwijderbare resources te starten.

Nadat Compute Engine u een quotum voor verwijderbare resources in een regio heeft toegekend, worden alle verwijderbare instanties automatisch bij het quotum voor verwijderbare resources geteld.

Schijfquota

De volgende quota voor persistente schijven en lokale SSD's gelden per regio:

 • Local SSD (GB). Dit is de totale gecombineerde grootte van lokale SSD-schijfpartities die aan VM's in een regio kunnen worden gekoppeld. Een lokale SSD is een snelle, tijdelijke schijf die moet worden gebruikt voor scratch-, lokaal cachegeheugen- of verwerkingstaken met een hoge fouttolerantie, omdat de schijf niet meer kan worden gebruikt na het opnieuw opstarten van VM-instanties. Lokale SSD-partities worden verkocht in veelvouden van 375 GB. U kunt maximaal acht lokale partities koppelen aan één VM. In de tool gcloud en de API wordt dit LOCAL_SSD_TOTAL_GB genoemd.

 • Persistent disk standard (GB). Dit is de totale grootte van alle persistente standaardschijven die in een regio kunnen worden gemaakt. Zoals wordt beschreven in De prestaties van persistente schijven en lokale SSD optimaliseren, bieden persistente standaardschijven een lagere IOPS en verwerkingssnelheid dan persistente SSD-schijven of lokale SSD's. Ze zijn voordelig als grote duurzame schijven voor opslag, als opstartschijven en voor seriële schrijfprocessen zoals logboeken. Persistente standaardschijven zijn duurzaam en kunnen onbeperkt aan een VM binnen dezelfde zone worden gekoppeld. In de tool gcloud en de API wordt dit DISKS_TOTAL_GB genoemd. Dit quotum geldt ook voor regionale persistente standaardschijven, maar regionale schijven gebruiken twee keer zo veel quotum per GB vanwege de replicatie in twee zones binnen een regio.

 • Persistent disk SSD (GB). Dit is de totale gecombineerde grootte van partities van alle persistente SSD-schijven die in een regio kunnen worden gemaakt. Persistente SSD-schijven hebben meerdere replica's en bieden een hogere IOPS en verwerkingssnelheid dan persistente standaardschijven, zoals is beschreven in De prestaties van persistente schijven en lokale SSD optimaliseren. Persistente SSD-schijven zijn voordelig voor duurzame opslag met hoge I/O-vereisten. Persistente SSD-schijven kunnen onbeperkt aan een VM binnen dezelfde zone worden gekoppeld. In de tool gcloud en de API wordt dit SSD_TOTAL_GB genoemd. Dit quotum geldt niet voor lokale SSD's. Dit quotum geldt ook voor regionale persistente SSD-schijven, maar regionale schijven gebruiken twee keer zo veel quotum per GB vanwege de replicatie in twee zones binnen een regio.

IP-adressen

U moet voldoende IP-adressen hebben voor elke VM die bereikbaar moet zijn vanaf het openbare internet. Het regionale IP-quotum is bestemd om IPv4-adressen toe te wijzen aan VM's in die regio. Het wereldwijde IP-quotum is bestemd om IPv4-adressen toe te wijzen aan wereldwijde netwerkresources, zoals HTTP-proxy's en load balancers. Google Cloud biedt verschillende soorten IP-adressen, afhankelijk van uw behoeften. Raadpleeg Prijzen voor externe IP-adressen voor meer informatie over de kosten.

 • IP-adres in gebruik: Heeft betrekking op zowel tijdelijke als statische IP-adressen die op dat moment door een resource worden gebruikt.
 • Statische externe IP-adressen: Externe IP-adressen die zijn gereserveerd voor uw resources en die niet worden verwijderd wanneer de machine opnieuw wordt opgestart. U kunt deze adressen registreren bij DNS- en domeinproviderservices, zodat u over een gebruiksvriendelijk adres beschikt. Voorbeeld: www.example-site.com.
 • Statische interne IP-adressen: Met statische interne IP-adressen kunt u interne IP-adressen reserveren in het privé-IP-bereik RFC 1918 dat in het subnetwerk is geconfigureerd. U kunt deze gereserveerde interne adressen naar behoefte aan resources toewijzen.