Resourcequota

Compute Engine legt quota op voor het gebruik van resources om misbruik en onbedoeld gebruik te voorkomen, en om gebruikers te beschermen tegen ongewenste effecten van andere accounts. Quota voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in het gebruik, wat de hele community van Google Cloud-gebruikers beschermt.

Als u een aanzienlijke toename van het gebruik verwacht, kunt u vooraf quotumaanpassingen aanvragen via de pagina Quota in de Cloud Console.

Uw quota controleren

De quota verschillen per project. U kunt het huidige quotum voor een project controleren op de pagina Quota in de Google Cloud Console.

In de opdrachtregeltool gcloud voert u de volgende opdracht uit om projectbrede quota te bekijken. Vervang myproject door uw eigen project-ID:

gcloud compute project-info describe --project myproject

De resultaten geven niet de quota per regio weer. Als u de quota in een regio wilt weergeven, voert u de volgende opdracht uit, waarbij [REGION] de regio is waarvoor u quotuminformatie wilt weergeven:

gcloud compute regions describe [REGION]

Een quotumverhoging aanvragen

U kunt quotumwijzigingen aanvragen op de pagina Quota in de Cloud Console. Er zijn geen kosten voor het aanvragen van een quotumverhoging. Uw kosten worden alleen hoger als u meer resources gebruikt.

Rechten voor het bewerken van een quotum

Als u uw quota wilt wijzigen, heeft u het recht serviceusage.quotas.update nodig. Dit recht is standaard opgenomen voor de volgende vooraf gedefinieerde rollen: Eigenaar, Bewerker en Quotumbeheerder.

Een quotumwijziging aanvragen

 1. Ga naar de pagina Quota.

  Naar de pagina Quota

 2. Selecteer op de pagina Quota de quota die u wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Quota bewerken bovenaan de pagina.
 4. Vink het vakje aan van de service die u wilt bewerken.
 5. Vul uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op Volgende.
 6. Voer uw verzoek in om uw quotum te verhogen en klik op Volgende.
 7. Dien uw verzoek in.
 8. Een verzoek om een quotum te verlagen, wordt standaard afgewezen. Als u uw quotum wilt verlagen, beantwoord dan de supportmail en leg uw wensen uit. U krijgt dan binnen 2 dagen reactie van een supportmedewerker van Compute Engine.

Zorg dat u zeker een paar dagen van tevoren extra resources plant en aanvraagt zodat er voldoende tijd is om aan uw verzoek te voldoen.

Quota en beschikbaarheid van resources

Resourcequota geven het maximale aantal resources aan dat u van dat resourcetype kunt maken, als die resources beschikbaar zijn. Quota bieden geen garantie dat resources altijd beschikbaar zijn. Als een resource niet beschikbaar is in een regio of als de resources in de gekozen regio allemaal in gebruik zijn, kunt u geen nieuwe resources van dat type maken, zelfs niet als u nog een resterend quotum in uw regio of project heeft. U kunt bijvoorbeeld nog steeds een quotum hebben om externe IP-adressen te maken in us-central1, maar mogelijk zijn er geen beschikbare IP-adressen in die regio.

En zelfs als u een regionaal quotum heeft, is een resource misschien niet beschikbaar in een specifieke zone. U heeft bijvoorbeeld een quotum in de regio us-central1 om VM-instanties te maken, maar kunt mogelijk geen VM-instanties in de zone us-central1-a maken als in die zone alle resources zijn verbruikt. Probeer in dergelijke gevallen dezelfde resource te maken in een andere zone, bijvoorbeeld us-central1-f. Raadpleeg de algemene probleemoplossing voor meer informatie over uw opties als alle resources in een zone zijn verbruikt.

Quota begrijpen

Bij het plannen van uw behoeften aan VM-instanties (virtuele machine) moet u rekening houden met een aantal quota die van invloed zijn op het aantal VM-instanties dat u kunt maken.

Regionale en wereldwijde quota

VM-quota worden beheerd op regionaal niveau. Quota voor VM-instanties, instantiegroepen, CPU's en schijven kunnen door elke VM in de regio worden gebruikt, onafhankelijk van de zone. Het CPU-quotum is bijvoorbeeld regionaal, waardoor de limiet en het gebruiksaantal voor elke regio anders is. Als u een e2-standard-16-instantie wilt starten in een zone in de regio us-central1, heeft u voldoende quotum nodig voor ten minste 16 CPU's in us-central1.

Quota voor netwerken en load balancing zijn vereist om firewalls, load balancers, netwerken en VPN's te maken. Dit zijn wereldwijde quota die niet afhankelijk zijn van een regio. Een wereldwijd quotum kan in elke regio worden gebruikt. Statische en in gebruik zijnde externe IP-adressen die zijn toegewezen aan load balancers en HTTP(S)-proxy's verbruiken bijvoorbeeld wereldwijde quota.

CPU's

Het CPU-quotum is het totale aantal virtuele CPU's voor al uw VM-instanties in een regio. CPU-quota zijn van toepassing op actieve instanties en reserveringen voor instanties. Zowel normale als verwijderbare instanties verbruiken dit quotum.

Als beschermingsmaatregel voor Compute Engine-systemen en andere gebruikers hebben sommige nieuwe projecten en accounts ook een wereldwijd CPUs (All Regions)-quotum dat van toepassing is op alle regio's en wordt gemeten als de som van al uw vCPU's in alle regio's.

Als u bijvoorbeeld nog 48 vCPU's in 1 regio (zoals us-central1) heeft en er maar 32 vCPU's resteren binnen het quotum van CPUs (All Regions), kunt u maximaal 32 vCPU's in de regio us-central1 starten, ook al biedt het quotum nog ruimte voor de regio. Dit komt omdat u het quotum voor CPU (All Regions) gaat bereiken, zodat u bestaande instanties zult moeten verwijderen om nieuwe instanties te kunnen starten.

GPU's

Net als bij een quotum voor virtuele CPU's verwijst het GPU-quotum naar het totale aantal virtuele GPU's in alle VM-instanties in een regio. Ga naar de pagina Quota om te controleren of er voldoende GPU's beschikbaar zijn in uw project en om een verhoging van het quotum aan te vragen. Nieuwe accounts en projecten hebben bovendien een wereldwijd GPU-quotum dat voor alle regio's geldt.

Als u een GPU-quotum aanvraagt, moet u een quotum aanvragen voor de GPU-modellen die u in elke regio wilt maken. Daarnaast moet u een wereldwijd quotum aanvragen voor het totale aantal GPU's van alle typen in alle zones.

VM-instanties

Het quotum voor VM-instanties is een regionaal quotum en beperkt het aantal VM-instanties dat in een bepaalde regio mag voorkomen, onafhankelijk van of de VM actief is of niet. Dit quotum is niet zichtbaar in de Google Cloud Console, maar wordt door Compute Engine automatisch ingesteld op tien keer uw normale CPU-quotum. U hoeft dit quotum niet aan te vragen. Als u een quotum nodig heeft voor meer VM-instanties, vraagt u meer CPU's aan, waardoor dit quotum ook wordt verhoogd. Dit quotum is van toepassing op zowel actieve als niet-actieve VM's en op zowel normale als verwijderbare instanties.

Quota voor verwijderbare resources

Als u gebruik wilt maken van verwijderbare CPU's/GPU's of lokale SSD's die zijn gekoppeld aan verwijderbare VM-instanties, moet u voor de betreffende resource een beschikbaar quotum hebben in uw project.

U kunt speciale verwijderbare quota aanvragen voor Preemptible CPUs, Preemptible GPUs of Preemptible Local SSDs (GB). Maar als uw project geen verwijderbaar quotum heeft, kunt u nog steeds het reguliere quotum gebruiken om verwijderbare resources te starten.

Nadat Compute Engine u een quotum voor verwijderbare resources in een regio heeft toegekend, worden alle verwijderbare instanties automatisch bij het quotum voor verwijderbare resources geteld.

Schijfquota

De volgende quota voor persistente schijven en lokale SSD's gelden per regio:

 • Local SSD (GB). Dit is de totale gecombineerde grootte van lokale SSD-schijfpartities die aan VM's in een regio kunnen worden gekoppeld. Een lokale SSD is een snelle, tijdelijke schijf die moet worden gebruikt voor scratch-, lokaal cachegeheugen- of verwerkingstaken met een hoge fouttolerantie, omdat de schijf niet meer kan worden gebruikt na het opnieuw opstarten van VM-instanties. Lokale SSD-partities worden verkocht in veelvouden van 375 GB. U kunt maximaal 8 lokale partities koppelen aan één VM. In de tool gcloud en de API wordt dit LOCAL_SSD_TOTAL_GB genoemd.

 • Persistent disk standard (GB). Dit is de totale grootte van alle persistente standaardschijven die in een regio kunnen worden gemaakt. Zoals beschreven in De prestaties van persistente schijven en lokale SSD optimaliseren bieden persistente standaardschijven een lagere IOPS en verwerkingssnelheid dan persistente SSD-schijven of lokale SSD's. Ze zijn voordelig als grote duurzame schijven voor opslag, als opstartschijven en voor seriële schrijfprocessen zoals logboekregistratie. Persistente standaardschijven zijn duurzaam en kunnen onbeperkt aan een VM binnen dezelfde zone worden gekoppeld. In de tool gcloud en de API wordt dit DISKS_TOTAL_GB genoemd. Dit quotum geldt ook voor regionale persistente standaardschijven, maar regionale schijven gebruiken 2 keer zo veel quotum per GB vanwege de replicatie in 2 zones binnen een regio.

 • Persistent disk SSD (GB). Dit is de totale gecombineerde grootte van partities van alle persistente schijven met back-up op SSD die in een regio kunnen worden gemaakt. Persistente schijven met back-up op SSD hebben meerdere replica's en bieden een hogere IOPS en verwerkingssnelheid dan persistente standaardschijven, zoals is beschreven in Prestaties van blokopslag. Persistente schijven met back-up op SSD kunnen voor onbeperkte tijd aan een VM binnen dezelfde zone worden gekoppeld. In de tool gcloud en de API wordt dit SSD_TOTAL_GB genoemd. Dit quotum geldt niet voor lokale SSD's. Dit quotum geldt voor de hieronder vermelde schijftypen. Regionale persistente schijven gebruiken 2 keer zo veel quotum per GB vanwege de replicatie in 2 zones binnen een regio.

  • Zonale en regionale persistente SSD-schijf
  • Zonale en regionale gebalanceerde persistente schijf

IP-adressen

U moet voldoende IP-adressen hebben voor elke VM die bereikbaar moet zijn vanaf het openbare internet. Het regionale IP-quotum is bestemd voor het toewijzen van IPv4-adressen aan VM's in die regio. Het wereldwijde IP-quotum is bestemd voor het toewijzen van IPv4-adressen aan wereldwijde netwerkresources, zoals HTTP-proxy's en load balancers. Google Cloud biedt verschillende soorten IP-adressen, afhankelijk van uw behoeften. Raadpleeg Prijzen voor externe IP-adressen voor meer informatie over de kosten.

 • IP-adres in gebruik. Heeft betrekking op zowel tijdelijke als statische IP-adressen die op dat moment door een resource worden gebruikt.
 • Statische externe IP-adressen: Externe IP-adressen die zijn gereserveerd voor uw resources en die niet worden verwijderd als de machine opnieuw wordt opgestart. U kunt deze adressen registreren bij DNS- en domeinproviderservices zodat u over een gebruiksvriendelijk adres beschikt. Voorbeeld: www.example-site.com.
 • Statische interne IP-adressen: Met statische interne IP-adressen kunt u interne IP-adressen reserveren in het interne IP-bereik dat in het subnetwerk is geconfigureerd. U kunt deze gereserveerde interne adressen naar behoefte aan resources toewijzen.

Instantiegroepen

Voor instantiegroepen heeft u een beschikbaar quotum nodig voor alle resources die de groep gebruikt (bijvoorbeeld een CPU-quotum), evenals een beschikbaar quotum voor de groepsresource zelf. Afhankelijk van het type groep dat u maakt, gelden de volgende quota voor groepsresources:

Servicetype Servicequotum
Regionale beheerde instantiegroep (meerdere zones) Regional instance group managers
Zonale beheerde instantiegroep (enkele zone) Beide:
 • Instance group managers
 • Instance groups
Onbeheerde instantiegroep (enkele zone) Instance groups
Regionale autoscaler (meerdere zones) Regional autoscalers
Zonale autoscaler (enkele zone) Autoscalers