REST Resource: projects.locations.imageVersions

Resource

There is no persistent data associated with this resource.

Methods

list

List ImageVersions for provided location.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...