ClusterState

The state of a table's data in a particular cluster.

JSON representation
{
  "replicationState": enum (ReplicationState)
}
Fields
replicationState

enum (ReplicationState)

Output only. The state of replication for the table in this cluster.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation