Timer (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.metrics

Interface Timer  • public interface Timer
    A timer metric which aggregates timing durations and provides duration statistics, plus throughput statistics.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation