MetricRegistry (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.metrics

Interface MetricRegistry

  • All Known Implementing Classes:
    DropwizardMetricRegistry


    public interface MetricRegistry
    A registry of metric instances.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation