ModifyTableBuilder (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.util

Class ModifyTableBuilder  • @InternalApi
    public class ModifyTableBuilder
    extends Object
    Utility to create ModifyColumnFamiliesRequest from HBase HColumnDescriptors.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation